Acatistul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

\r\n

CONDACELE ŞI ICOASELE:

\r\n

Condacul 1

\r\n

Vestitorul Ortodoxiei și apărătorul credinței, Arhiereul lui Hristos, Petru al Kievului, să se cinstească după vrednicie, căci patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lumești s-a lepădat, pe cele cerești și veșnice dobândind, de aceea se veselește împreună cu ceata ierarhilor mărturisitori ai credinței, auzind cântarea: Bucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Icosul 1:

\r\n

Ales fiind de Dumnezeu din pântecele maicii tale spre a deveni păstor vrednic al Bisericii Ortodoxe, împodobit cu smerita cugetare și credință neclintită, prin ispitele vieții ai trecut neșovăielnic, căci ai avut ca țintă neschimbată odihna în sălașele cerești. De aceea, te rugăm primește de la noi cântarea aceasta:

\r\n

Bucură-te, făclie duhovnicească;\r\nBucură-te, slujitor al Ortodoxiei;\r\nBucură-te, purtător al harului Sfântului Duh;\r\nBucură-te, strănepot al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare;\r\nBucură-te, cel ce te-ai dăruit cu totul Bisericii;\r\nBucură-te, întărire a credincioșilor;\r\nBucură-te, alungare a înșelăciunii;\r\nBucură-te, cel ce te-ai ostenit pentru Hristos;\r\nBucură-te, lumină a sufletelor tulburate;\r\nBucură-te, purtător al cuvintelor sfințite;\r\nBucură-te, povățuitor al Bisericii;\r\nBucură-te, păstor credincios;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 2-lea:

\r\n

Ca un trandafir bine-mirositor ai răsărit în binecuvântata grădină a Moldovei, având obârșia în slăvitul neam al Mușatinilor, dar ai sfințit prin viața și ostenelile tale pământul Ucrainei, unde ai fost rânduit de Dumnezeu ca arhiereu și îndrumător prea luminat al Bisericii pravoslavnice, când furtunile eresurilor izbeau corabia Ortodoxiei și biruitor ai cântat: Aliluia!

\r\n

Icosul al 2-lea:

\r\n

În curțile domnești de la Suceava ai copilărit fiind ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou; ai deprins frumoasele învățături și obiceiuri și ai găsit pilde demne de urmat în viață. întărindu-ți mintea și sufletul cu povețele și rugăciunile părinților tăi, i-ai bucurat de darurile cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, pentru care te lăudăm zicând:

\r\n

Bucură-te, fiu al neamului românesc;\r\nBucură-te, sfințitor al poporului ucrainean;\r\nBucură-te, cel ce ai primit lumina Botezului;\r\nBucură-te, purtător al unui nume de apostol;\r\nBucură-te, slujitor al Evangheliei;\r\nBucură-te, cel împodobit cu lumina gândului;\r\nBucură-te, vestitor al cuvintelor vieții;\r\nBucură-te, purtător al harului;\r\nBucură-te, trăitor al smereniei;\r\nBucură-te, păzitor al poruncilor dumnezeiești;\r\nBucură-te, mireasmă a viețuirii curate;\r\nBucură-te, păstorule mult nevoitor;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 3-lea:

\r\n

Harul lui Dumnezeu te-a cercetat pe tine, sfinte, din pruncie, punând în sufletul tău dorul după cele sfinte și năzuința de a sluji lui Dumnezeu având de aproape învățător și povățuitor pe unchiul tău, Mitropolitul Gheorghe Movilă, de la care ai învățat a-L iubi pe Dumnezeu și a te jertfi pentru credință cântându-I: Aliluia!

\r\n

Icosul al 3-lea:

\r\n

Încă din fragedă tinerețe ai cunoscut osteneala pribegiei în țări străine și durerea de orfan, când părintele tău, voievodul Simion, a răposat și, prin rânduiala lui Dumnezeu, ai ajuns împreună cu mama și frații tăi în Polonia, unde te-ai desăvârșit în învățătura cărții. Cinstindu-te pentru iscusința ta, te lăudăm cântând:

\r\n

Bucură-te, că ai răspuns chemării cerești;\r\nBucură-te, rod bun al Ortodoxiei;\r\nBucură-te, binecuvântarea neamului tău;\r\nBucură-te, vlăstar domnesc al Moldovei;\r\nBucură-te, rodire în pământ străin;\r\nBucură-te, călător neostenit;\r\nBucură-te, făclie a Bisericii;\r\nBucură-te, lucrător în via Domnului;\r\nBucură-te, ochi privighetor;\r\nBucură-te, minte ascuțită;\r\nBucură-te, cinstitor al Sfântului Mucenic Ioan cel Nou;\r\nBucură-te, propovăduitor neobosit;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 4-lea:

\r\n

Având povățuitori pe dascălii vremii și hrănindu-ți sufletul cu învățăturile Evangheliei Domnului, ocrotit fiind de rugăciunile maicii tale, ai ajuns la vârsta deplinătății când drumurile vieții s-au deschis înaintea ta, iar în vâltoarea timpului tău ai luptat pentru creștinătate cântând: Aliluia!

\r\n

Icosul al 4-lea:

\r\n

Dăruit fiind de Dumnezeu cu multe daruri și văzând pe cei din neamul tău lucrând cu multă stăruință pentru întărirea Ortodoxiei, prin ctitorirea de biserici și mănăstiri și prin danii la Muntele Athos, cu toată râvna ți-ai pus în slujba Bisericii toate puterile sufletești și trupești dovedindu-te un bun oștean, de aceea te lăudăm așa:

\r\n

Bucură-te, luptător pentru credință;\r\nBucură-te, biruitorule al potrivnicilor;\r\nBucură-te, pom încărcat cu fapte bune;\r\nBucură-te, următor neclintit al lui Hristos;\r\nBucură-te, cinstitor al Maicii Domnului;\r\nBucură-te, cugetare la ceasul judecății;\r\nBucură-te, mângâiere a celor necăjiți;\r\nBucură-te, miluitor al sărmanilor;\r\nBucură-te, ajutător al întristaților;\r\nBucură-te, alipire de Piatra-Hristos;\r\nBucură-te, minte înțeleaptă;\r\nBucură-te, doritor al sfințeniei;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 5-lea:

\r\n

Cugetând la viețile sfinților, la faptele înaintașilor și la nemurirea sufletului, te-ai retras din viața ostășească și ai găsit în Biserică odihnă sufletului și răspunsuri la doririle inimii tale. Roagă-te acum pentru noi, credincioșii care ne luptăm cu valurile vieții, ca să ajungem la limanul mântuirii unde, izbăviți fiind, vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 5-lea:

\r\n

N-ai râvnit domnia cea pământească și trecătoare ci viața veșnică și nepieritoare, mergând pe calea cea strâmtă și anevoioasă; cu ajutorul ceresc ai călătorit pe ea până la obștescul tău sfârșit și ai primit din mâinile lui Hristos locaș în împărăția sfinților, unde ai intrat cântând cântări de biruință. Pentru aceasta primește de la noi aceste laude:

\r\n

Bucură-te, iubitor de curăție;\r\nBucură-te, mult ostenitorule;\r\nBucură-te, căutător al veșnicului Adevăr;\r\nBucură-te, rostire a cuvintelor pline de har;\r\nBucură-te, iubitor al vieții monahale;\r\nBucură-te, povățuitor al credincioșilor;\r\nBucură-te, împlinitor al virtuților;\r\nBucură-te, potolire a patimilor;\r\nBucură-te, cugetare a celor sfinte;\r\nBucură-te, viețuire aleasă;\r\nBucură-te, cugetare smerită;\r\nBucură-te, slujitor al lui Hristos;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 6-lea:

\r\n

Punând în slujba Bisericii lui Hristos toate averile tale, te-ai dăruit pe tine însuți cu totul lui Dumnezeu, slujind cu râvnă neobosită în obștea Lavrei Pecerska din Kiev, unde ai înmulțit talanții primiți. Bucurându-ne de cereasca ta alegere, te lăudăm și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 6-lea:

\r\n

Printr-o minunată rânduială dumnezeiască ai fost ales de obștea mănăstirii pentru a îndeplini ascultarea de egumen. Cu dragoste și răbdare ai povățuit și luminat pe cei ce veneau la tine, făcându-te îndrăgit de toți pentru sfințenia vieții tale. Luminează-ne și pe noi, cei ce te lăudăm pe tine, zicând așa:

\r\n

Bucură-te, născător al virtuților;\r\nBucură-te, părinte al fiilor duhovnicești;\r\nBucură-te, sfătuitor iscusit;\r\nBucură-te, iubitor al bunelor nevoințe;\r\nBucură-te, pilduitor al faptei;\r\nBucură-te, întărire a celor slabi în credință;\r\nBucură-te, cinstitor al sfinților;\r\nBucură-te, sporire a lucrărilor bisericești;\r\nBucură-te, căutător al vistieriilor cerești;\r\nBucură-te, înnoire a vieții duhovnicești;\r\nBucură-te, slujire cu sfințenie;\r\nBucură-te, vrednicule de îndoită cinste;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 7-lea:

\r\n

Trudind fără preget pentru mântuirea credincioșilor ai întemeiat la Pecerska prima academie teologică, unde s-au format apărători ai Ortodoxiei, fiind cu dragoste îndemnați și povățuiți de tine. Hrănește-ne și pe noi cu povețele tale, preafericite Părinte Petru și luminează-ne mintea, ca să umblăm în calea voii lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

\r\n

Icosul al 7-lea:

\r\n

Cine va putea spune nevoințele tale, sfinte, privegherile de toată noaptea, metaniile, lacrimile pe care le aduceai lui Hristos pentru mântuirea sufletului tău și a păstoriților tăi. Așa te-ai făcut pildă tuturor prin înțelepciunea cugetării și dragostea de Dumnezeu, iar noi îți cântăm:

\r\n

Bucură-te, bărbăție duhovnicească;\r\nBucură-te, ocrotire a fiilor sufletești;\r\nBucură-te, ostenitor neobosit;\r\nBucură-te, pocăință neîntreruptă;\r\nBucură-te, prieten al sfinților lui Hristos;\r\nBucură-te, pildă a nevoitorilor;\r\nBucură-te, slujitor harnic;\r\nBucură-te, arhiereu darnic;\r\nBucură-te, învățător duhovnicesc;\r\nBucură-te, păstor iubit de Tatăl ceresc;\r\nBucură-te, vas al alegerii Domnului;\r\nBucură-te, locaș curat al Duhului Sfânt;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 8-lea:

\r\n

De la păstorirea de egumen, după scurtă vreme, ai trecut la slujirea arhierească, fiind ales mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine, fără cârtire purtând pe umeri crucea arhierească, lucrând cu râvnă pentru luminarea poporului prin întemeierea de școli, tipografii, spitale, frății ortodoxe, care ajutau pe cei din nevoi, aducând aproape pe fiii Bisericii lui Hristos, care împreună cu noi strigă: Aliluia!

\r\n

Icosul al 8-lea:

\r\n

Nici de vitregiile vremurilor, nici de mulțimea vrăjmașilor nu te-ai temut, înnoind cu totul viața Bisericii din Ucraina. Cu vitejie ai înfruntat pe potrivnici, care luptau împotriva Ortodoxiei, și ai scos din mâinile lor multe biserici pe care le-au răpit; de aceea minunându-ne de viețuirea ta, îți cântăm:

\r\n

Bucură-te, ierarh înțelepțit de Dumnezeu;\r\nBucură-te, lucrător cu trezvie;\r\nBucură-te, neîncetată rugăciune;\r\nBucură-te, semănător duhovnicesc;\r\nBucură-te, răbdător în suferință;\r\nBucură-te, luptător al Bisericii;\r\nBucură-te, mustrare a celor potrivnici;\r\nBucură-te, îndemnare la virtuțile creștinești;\r\nBucură-te, povățuitor al dreptcredincioșilor;\r\nBucură-te, părinte al frăției ortodoxe;\r\nBucură-te, ocrotitor al celor slabi;\r\nBucură-te, arhiereu vrednic de laudă;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 9-lea:

\r\n

Ce laude vrednice vom aduce ție, slujitor ales al Bisericii; căci prin tine a rodit credința ortodoxă, lăsând urmașilor cărți folositoare și ziditoare de suflet, care împodobesc cununa răsplătirilor pregătită pentru tine de Domnul în ceruri. Așadar, nu înceta cu rugăciunile tale să alungi rătăcirile și eresurile pierzătoare de suflet, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 9-lea:

\r\n

Cuvintele marelui Apostol Pavel: „Toate le pot în Hristos, Cel care mă întărește”, te-au întărit în luptele pe care le-ai purtat pentru credință, fără a te înfricoșa, căci ai săvârșit lucrarea apostolească de vestire a cuvântului Evangheliei, biruind toate vicleniile potrivnicilor. întărește-ne pe noi cu puterea îndrăznelii tale, cei ce ne poticnim și suntem neputincioși, ca să-ți cântăm așa:

\r\n

Bucură-te, iubitor al sfințeniei;\r\nBucură-te, învățător al virtuților;\r\nBucură-te, împăciuitor al popoarelor;\r\nBucură-te, păstor al Bisericii Ucrainei;\r\nBucură-te, teolog al dreptei credințe;\r\nBucură-te, alcătuitor al „Mărturisirii ortodoxe”;\r\nBucură-te, pricinuitorul Sinodului de la Iași;\r\nBucură-te, slujitor al întregii Ortodoxii;\r\nBucură-te, prieten al lui Vasile Voievod;\r\nBucură-te, sfetnic al Patriarhiei Ecumenice;\r\nBucură-te, luptător pentru adevăr;\r\nBucură-te, iubitor de sfințenie;\r\nBucură-te, dăruire jertfelnică pentru frați;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 10-lea:

\r\n

Cel ce în vremuri tulburi ai știut a păstra nestinsă lumina Ortodoxiei și ai mărit-o prin darurile și sârguința ta, cel ce te-ai ostenit pentru facerile de bine și ai mângâiat pe toți cei din nevoi și suferințe, ajută-ne și pe noi, luminându-ne calea mântuirii când suntem cuprinși de nepăsare, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 10-lea:

\r\n

Tu, Doamne, Cel ce ai creat lumea și tuturor toate cele de folos le dăruiești, Cel ce răsplătești cu bunătate pe aleșii Tăi ca să fie mijlocitori și pururea rugători în fața Tronului Tău pentru noi păcătoșii, primește rugăciunile Părintelui nostru Petru, care prin chemarea și slujirea sa, mijlocește pentru popoarele ortodoxe și ne auzi pe noi care cinstim pe sfântul Tău:

\r\n

Bucură-te, comoară a Bisericii Ortodoxe;\r\nBucură-te, propovăduitor al credinței adevărate;\r\nBucură-te, podoabă a teologiei;\r\nBucură-te, laudă a ortodocșilor;\r\nBucură-te, învățător înțelept;\r\nBucură-te, luminător al conștiințelor;\r\nBucură-te, lucrător al prieteniei dintre popoare;\r\nBucură-te, om al lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, părinte al Bisericii;\r\nBucură-te, păzitor al frăției adevărate;\r\nBucură-te, călăuză vieții duhovnicești;\r\nBucură-te, cel încununat de Hristos;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 11-lea:

\r\n

Ca o lumânare în sfeșnic ai luminat pe toți, binecuvântând obștea călugărilor, odihnind pe cei osteniți, întărind pe cei slăbănogi, mângâind pe cei întristați, pe sărmani miluindu-i și pe toți iubindu-i cu părintească dragoste, îndemnându-i spre Lumina Hristos, bine chivernisind darurile încredințate ție. Pentru aceasta, avându-te pe tine ocrotitor, cu mulțumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 11-lea:

\r\n

Părinte al Bisericii Ucrainei, prieten al Poloniei și iubitor al neamului tău românesc, ai trimis în Moldova și în țara Românească tiparnițe și meșteri iscusiți, profesori la Academia din Iași, cărți bisericești și Pravile pentru întărirea vieții duhovnicești. De aceea, noi te lăudăm și nădăjduim ca prin sfintele tale rugăciuni să ajungem la bucuria cea fără de sfârșit a darurilor cerești, și lăudând moștenirea luminii faptelor tale îți cântăm așa:

\r\n

Bucură-te, păstor înțelept;\r\nBucură-te, chivernisitor al bunelor rânduieli;\r\nBucură-te, vindecător sufletesc;\r\nBucură-te, învățător în tainele credinței;\r\nBucură-te, ajutător al săracilor;\r\nBucură-te, dascăl al pocăinței;\r\nBucură-te, sprijinitor al celor prigoniți;\r\nBucură-te, săvârșitor al faptelor bune;\r\nBucură-te, stareț al Lavrei Pecerska;\r\nBucură-te, mitropolit al Kievului;\r\nBucură-te, candelă a Bisericii;\r\nBucură-te, cetățean al raiului;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 12-lea:

\r\n

Știind mai dinainte că se apropie ceasul călătoriei celei mari, ai pus în bună rânduială toate ale Bisericii, averea ai dăruit-o școlilor și mănăstirilor, apoi, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate, împodobit în haina credinței ortodoxe, te-ai apropiat de Tronul Dreptului Judecător, de unde ai primit răsplata cuvenită și odihna cerească, cântând în veci: Aliluia!

\r\n

Icosul al 12-lea:

\r\n

Scurtă ți-a fost viața pământească, dar veșnică îți este pomenirea; puțină vreme ai slujit în vrednicia arhierească, dar însutite au fost roadele; buna alergare ai săvârșit, nădejde și bucurie semănând în sufletele credincioșilor, iar ei cu multă jale te-au petrecut la Pecerska, unde cu trupul te-ai adăugat sfinților ce odihnesc aici, iar cu sufletul sfinților din cer, pentru care cu dragoste cinstim pomenirea ta și-ți cântăm așa:

\r\n

Bucură-te, vestitor al Cuvântului Cel întrupat;\r\nBucură-te, sprijinitor al Ortodoxiei;\r\nBucură-te, purtător al bunătăților dumnezeiești;\r\nBucură-te, vas duhovnicesc;\r\nBucură-te, nevoitor al Bisericii luptătoare;\r\nBucură-te, biruitor al ispitelor;\r\nBucură-te, că te odihnești acum în ceruri;\r\nBucură-te, că lauzi pe Domnul împreună cu îngerii;\r\nBucură-te, că ai ajuns în lumina viații veșnice;\r\nBucură-te, primitor al bucuriei netrecătoare;\r\nBucură-te, purtător al cununii de slavă;\r\nBucură-te, rugător al nostru către Domnul;\r\nBucură-te, Ierarhe Petru, apărător al dreptei credințe!

\r\n

Condacul al 13-lea:

\r\n

O, fericite Ierarhe Petru, arhiereu al lui Hristos, părintele nostru ocrotitor și luminător, întăritor al nostru în necazuri și supărări, slujitor al adevărat al Cuvântului, cercetează-ne pe noi din ceruri, precum odinioară pe pământ pe păstoriții tăi și potolește încercările ispitelor ce năvălesc asupra noastră; ajută-ne în nevoințele noastre și cu rugăciunile tale întărește dreapta credință și iubirea frățească, apără Biserica Ortodoxă de năvălirile ereticilor și de uneltirile potrivnicilor, umple inimile noastre de bucurie sfântă și de dragoste către aproapele, ca împreună să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

\r\n

Apoi se zic iarăşi

\r\n

Icosul 1: “Ales fiind de Dumnezeu…” şi

\r\n

Condacul 1: “Vestitorul Ortodoxiei…”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *