Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie (10 / 23 februarie)

\r\n

Condacul 1

\r\n

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-ţi cânt ţie: Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Icosul 1

\r\n

A cinsti cărunteţele tale cele adânci şi Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinţeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmulţit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; ţie dar se cuvine, după vrednicie, să-ţi cânte toţi ortodocşii creştini unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi ai cinstit bătrâneţile;

\r\n

Bucură-te, podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăţii Magnesiei;

\r\n

Bucură-te, învăţătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

\r\n

Bucură-te, povăţuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

\r\n

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinţă duhurile tiranilor;

\r\n

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinţa adevărată pe cei necredincioşi;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţă sufletească pe cei păcătoşi;

\r\n

Bucură-te, următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaţi de Duhul Sfânt;

\r\n

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

\r\n

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

\r\n

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 2-lea

\r\n

Văzând, Sfinte Mucenice Haralambie, că prin chinurile tale ai dobândit viaţa cea cerească şi veşnică de la viaţa cea vremelnică; văzând că tu ai primit cu bucurie de la Stăpânul lumii dreapta credinţă să o împarţi la cei ascultători cuvintelor lui Hristos, s-au îndemnat binecredincioşii a-ţi aduce ţie laudă de mulţumire şi a cânta lui Dumnezeu într-un glas: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 2-lea

\r\n

Glăsuind popoarele că tu eşti luminat, prin puterea dumnezeiască, cu lumina cunoştinţei adevărului, au cunoscut totodată că şi faptele tale cele sufleteşti sunt spre mântuirea neamului omenesc; pentru că ai stat ca un adevărat ostaş mărturisitor al lui Hristos şi propovăduitor al învăţăturii Sale. De aceea ca pe o piatră neclintită a credinţei arătându-te binecredincioşilor, au venit a-ţi cânta ţie aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, răbdătorule de chinuri ce ai suferit de la păgâni;

\r\n

Bucură-te, mângâietorule, că prin răbdarea ta ai făcut între ei minuni;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai chinuit pentru dragostea lui Hristos;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai jertfit în lume ca un adevărat credincios;

\r\n

Bucură-te, moştenitorul vieţii celei veşnice;

\r\n

Bucură-te, propovăduitorul credinţei, bunule mucenice;

\r\n

Bucură-te, că prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului;

\r\n

Bucură-te, că prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai suferit pe trupul tău piroanele păgânilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce prin răbdarea ta ai dobândit pocăinţa oamenilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor vrăjmaşilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce prin minunile tale ai adus veselie credincioşilor;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 3-lea

\r\n

De înţelegerea dummezeirii sufletul tău fiind luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat, pentru că ai răspuns închinătorului de idoli Luchian ighemonul, că tu asculţi numai de dreptele şi mântuitoarele porunci ale Împăratului Hristos, iar nu de idolii cei fără de suflet care duc poporul la pierzare; pentru aceea binecredincioşii au venit cu îndoită umilinţă cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 3-lea

\r\n

Ieşind glas de bucurie din gura creştinilor, când au văzut că nu ţi s-a întâmplat nici o durere trupească prin despuierea trupului tău, ce ai suferit de la acel tiran, au adeverit totodată că scăparea şi izbăvirea ta este venită prin puterea Mântuitorului lumii, pentru că în numele Său ai suferit acele pedepse fără vreo vătămare. Pentru aceea binecredincioşii cu umilinţă aduc ţie aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, cel ce prin puterea dumnezeiască ai depărtat durerea trupească;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai biruit pe tiranii care au îndrăznit să te chinuiască;

\r\n

Bucură-te, că tu ai primit în loc de odihnă chinurile celor ce te chinuiau;

\r\n

Bucură-te, logodnicul tuturor mucenicilor;

\r\n

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii şi prieten al apostolilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai înălţat crucea credincioşilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul păcătoşilor;

\r\n

Bucură-te, stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinţa;

\r\n

Bucură-te, pomul cel plin de rod prin care s-a dobândit credinţa;

\r\n

Bucură-te, izbăvitorule de ciumă şi de foamete;

\r\n

Bucură-te, tămăduitorule de răni şi boli;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 4-lea

\r\n

Zicând ostaşii şi toţi slujitorii ighemonului către mai-marii poporului că tu ai dorit mai mult necinstea osârdiei în loc de cinste, iar cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit cu totul şi numai au zgâriat trupul tău fără a-l fi vătămat cu nimica, toţi s-au mirat între ei de răbdarea chinuirii tale; iar binecredincioşii, slăvind pe Dumnezeu pentru facerile Sale de bine, s-au silit a-I cânta Lui: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 4-lea

\r\n

Aratându-se mai tiran unul dintre căpeteniile păgânilor între ostaşii cei ce te chinuiau, dreptule mucenice, şi văzând că nicidecum n-ai căpătat vreo vătămare trupească din osânda la care erai supus, a îndrăznit acel tiran cu batjocură a smulge cârligele din mâna chinuitorilor şi pornindu-se iute cu mânie a sfâşia mai cu putere trupul tău, îndată a venit urgia dumnezeiască asupra lui, căci i s-au tăiat mâinile de la coate, stând spânzurate de trupul tău, şi căzând jos, la pământ, cerea zadarnic ajutor ighemonului. Iar tot poporul grăia către tine unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, minunea cea adevărată a credincioşilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai dat închinare păcătoşilor;

\r\n

Bucură-te, îngrozitorul semeţiei osânditorului;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai potolit gândul rău al vrăjmaşului;

\r\n

Bucură-te, că ai biruit pe cel nelegiuit;

\r\n

Bucură-te, că ai smerit pe cel nesocotit;

\r\n

Bucură-te, bucuria minunilor tale;

\r\n

Bucură-te, veselia chinurilor tale;

\r\n

Bucură-te, propovăduitorul adevărului;

\r\n

Bucură-te, luminătorul cugetului;

\r\n

Bucură-te, părintele celor smeriţi;

\r\n

Bucură-te, mijlocitorul celor pocăiţi;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 5-lea

\r\n

Când a văzut poporul că ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafă, pentru că a îndrăznit a scuipa faţa ta cea Sfântă, toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat de o minune ca aceasta şi într-un glas se ruga ţie să o mântuieşti, iar binecredincioşii cântau lui Dummezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 5-lea

\r\n

Lăudându-se numele tău, Haralambie, în toată cetatea Magnesiei şi în Asia, pentru ca mai apoi, după rugăciunile tale către Dumnezeu, ai dat tămăduire ighemonului Luchian şi tiranului Luciu, care ţi-au cerut iertare de greşalele lor, şi s-au pocăit, îndată au alergat mulţi din popor la credinţa cea adevărată şi botezându-se în numele Sfintei Treimi, au grăit într-un glas: „Mare este Dumnezeul milelor şi al îndurărilor”; pentru aceasta aducem ţie aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, cel ce ai adus la credinţă pe împotrivitori;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai fost lor tămăduitor;

\r\n

Bucură-te, minunatule între Sfinţi care ai făcut pe păgâni a se boteza;

\r\n

Bucură-te, duhovnicescule părinte, care ai adus pe oameni prin botez a se lumina;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit pe bolnavi a tămădui;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai silit pe păcătoşi a milui;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai dat şchiopilor şi ologilor însănătoşire;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai vindecat de orbire;

\r\n

Bucură-te, că tu pe cei întinaţi de păcate i-ai curăţit;

\r\n

Bucură-te, că tu pe diavoli i-ai izgonit;

\r\n

Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, morţii au înviat;

\r\n

Bucură-te, că, prin suferinţele tale, darul sfinţeniei ai câştigat;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al-6-lea

\r\n

Mărturisind însuşi ighemonul despre minunile tale către Sever împăratul, acesta s-a mâniat foarte asupra idolilor lui, pentru că n-au putut sta împotriva acelor minuni; iar tu, ca un biruitor asupra lor, prin statornica ta credinţă, ai câştigat nemărginite daruri cereşti. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte mulţumirea binecredincioşilor care cu bucurie cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al-6-lea

\r\n

Nouă şi înfricoşătoare minune ai săvârşit, Sfinte, când ai fost din nou chinuit de tirani după porunca lui Sever, pentru ca, primind cu veselie piroanele bătute peste tot trupul tău şi fiind tras de barbă şi aşezat pe un cal ca să te ducă de la Magnesia la Antiohia, la cincisprezece stadii în cale, prin gura calului glas mare s-a auzit, blestemând pe slugile diavolului ca să te dezlege de legăturile cu care erai cuprins; pentru aceea tot poporul cântă ţie:

\r\n

Bucură-te, strălucite arhiereule, pentru noua răbdare de chinuri ce ai avut;

\r\n

Bucură-te, mucenicule Sfinte, pentru noua minune ce ai săvârşit;

\r\n

Bucură-te, părinte, că prin gura calului pentru tine s-a vorbit;

\r\n

Bucură-te, Sfinte că, şezând pe cal, l-ai îmblânzit;

\r\n

Bucură-te, că tu pe toţi trimişii lui Sever i-ai umilit;

\r\n

Bucură-te, că tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai stins văpaia tiranilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai îngrozit furia ucigaşilor;

\r\n

Bucură-te, că toate chinurile tale ce ai primit s-au potolit;

\r\n

Bucură-te, cel ce ca un trandafir cu multă mireasmă ai înflorit;

\r\n

Bucură-te, părinte, cel ce ca om multă osândă ai pătimit;

\r\n

Bucură-te, Sfinte, cel ce ca un viteaz toate aceste chinuri le-ai biruit;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al-7-lea

\r\n

Ostaşii lui Sever, văzând minunile tale cele puternice, n-au îndrăznit să te mai chinuiască şi pe cale cu linişte te-au dus la Antiohia ca să împlinească porunca. Acolo Sever, cu diavolească pornire s-a înfuriat iar asupra ta, dând poruncă ca să-ţi înfigă o frigare arsă în piept. Dar multa lor osteneală cu nimic nu te-a vătămat, pentru că focul s-a stins şi oamenii cei împărateşti au ostenit. De aceea, o preaputernice Sfinte, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu umilinţă: Aliluia!

\r\n

 Icosul al-7-lea

\r\n

În furia lui, pierzând Sever răbdarea, dacă a văzut el însuşi această minune, a cercat cu viclenie a te îmblânzi şi a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. Iar el, luând de la tine răspuns, că în credinţa lui Hristos Dumnezeu nădăjduieşti, te-a ispitit a cere să înviezi morţii şi să isbaveşti pe cei stăpâniţi de diavoli. Atunci tu, dreptule părinte, primind dar şi putere de la Dumnezeu, ai arătat în faţa acestui necredincios încă o minune, că şi pe mortul ce ţi l-a adus l-ai înviat, pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit şi însuşi satana s-a înspăimântat şi a ieşit din om, strigând către tine, cu rugăminte, ca să nu-l chinuieşti fără de vreme. Pentru aceasta tot poporul cu umilinţă cântă ţie unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, mare mucenice Haralambie, făcătorule de minuni;

\r\n

Bucură-te, mare mucenice Sfinte, izbăvitorule de nebuni;

\r\n

Bucură-te, cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit;

\r\n

Bucură-te, cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit;

\r\n

Bucură-te, că însuşi el a dat glas de rugăminte, mărturisindu-te pe tine om dumnezeiesc;

\r\n

Bucură-te, că tu cu aceste minuni ai ruşinat pe Sever şi pe Crips eparhul de neamul idolesc;

\r\n

Bucură-te, că însuşi împăratul Sever, văzând acea minune a zis: „Mare este Dumnezeul creştinilor”;

\r\n

Bucură-te, că tu ai făcut atunci pe mulţi din popor a crede în Hristos Dumnezeul milelor şi al puterilor;

\r\n

Bucură-te, izbăvitorule de tot soiul de necazuri şi boli;

\r\n

Bucură-te, că tu toate viclesugurile şi pornirile diavolului omori;

\r\n

Bucură-te, că înşişi îngerii cereşti te numesc alesul lui Dumnezeu;

\r\n

Bucură-te, că toţi creştinii pământeşti cinstesc numele tău;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al-8-lea

\r\n

A răsărit lumina cea adevărată a cunoştinţei celei sufleteşti din rodul ostenelilor tale, Haralambie, care ai fost osândit cu multe feluri de chinuri şi toate le-ai biruit prin credinţa ta cea puternică către Dumnezeu. Acea lumină îndată s-a răspândit peste închinătorii la idoli şi mulţi din aceştia crezând în numele Sfintei Treimi, s-au botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Pentru aceea, lăudând noi vrednicia ta cea sufletească, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al-8-lea

\r\n

Împăratul Sever, socotind mai apoi că tu faci cu farmece acele minuni, ţi-a poruncit să jertfeşti idolilor lui pentru ca să te scape de grozavele sale chinuri, însă tu, ca un om dumnezeiesc, cunoscând rătăcirea sa, ai răspuns că pe cât trupul tău se zdrobeşte cu bătăile, pe atât se bucură întru tine duhul tău. Atunci Sever, mâniindu-se din nou, a poruncit să te omoare, bătându-te cu pietre şi arzând cu făclii aprinse barba şi obrazul tău; iar tu, cu vitejia cea sufletească, ai întors focul asupra slujitorilor împăratului şi i-ai pârlit pe ei. Pentru aceasta noi creştinii cu bucurie cântăm ţie aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, dumnezeiescule Sfinte, care ai biruit a lui Sever rătăcire;

\r\n

Bucură-te, bunule părinte, care ai răspuns lui cu milostivire;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai primit pedepse grele în loc de odihnă trupească;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai socotit bătăile drept bucurie sufletească;

\r\n

Bucură-te, viteazule ostaş, care ai îndreptat focul asupra duşmanilor tăi;

\r\n

Bucură-te, vrednicule sutaş, care ai scăpat trupul tău de tiranii cei răi;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un stâlp neclintit bisericii lui Hristos;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un sfeşnic pururea luminos;

\r\n

Bucură-te, înţelepte mucenice care ai risipit intunecarea idolilor;

\r\n

Bucură-te, strălucite Haralambie care ai potolit durerea păcătoşilor;

\r\n

Bucură-te, comoara cea nepreţuită a cereştilor cununi;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al-9-lea

\r\n

Trecând, bunule părinte, fără vreo vătămare trupească acele chinuri ce ţi-au dat păgânii, ai dobândit prin aceasta lauda tuturor apostolilor şi bucuria mucenicilor, căci te-ai învrednicit a fi cu ei partaş dumnezeieştii cununi prin care s-a întărit neamul creştinesc. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte de la noi laudă de mulţumire, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al-9-lea

\r\n

Ucigaşul şi nelegiuitul Sever, înţelegând mai la urmă că puterea şi minunile tale sunt venite de la Hristos, Mântuitorul lumii, a îndrăznit dimpreună cu slujitorii săi a cârti şi a huli chiar împotriva lui Dumnezeu. Atunci pentru o asemenea cutezare, a venit asupra lor arătare cerească, pentru că pământul s-a cutremurat şi fulgere şi trăznete au cuprins pe Sever şi pe Crips, eparhul său, ca să cunoască puterea lui Dumnezeu. Pentru aceea îndrăznim şi te rugăm, Sfinte mare mucenice Haralambie, fii apărătorul nostru de toate primejdiile şi ne întăreşte şi pe noi în credinţa Sfintei Treimi ca să nu cădem în primejdia păgânilor. Aşa, Sfinte mare mucenice, mijloceşte către Dumnezeu ca să ne miluiască după mare mila Sa, pentru ca să putem cânta unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, cel ce ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai avut mărirea faptelor tale de la Ziditorul;

\r\n

Bucură-te, cel ce întru Hristos te-ai jertfit, şi întru El te-ai Sfinţit;

\r\n

Bucură-te, cel ce întru Domnul te-ai întărit şi prin El ai biruit;

\r\n

Bucură-te, că pe tiranii tăi i-ai osândit, ca să te cunoască de om dumnezeiesc;

\r\n

Bucură-te, că pe duşmanii tăi i-ai umilit, ca să te cinstească de părinte sufletesc;

\r\n

Bucură-te, că prin tine s-a înnoit izvorul bunătăţilor şi al îndurărilor;

\r\n

Bucură-te, că prin tine s-a vestit pomul milelor şi al dreptăţilor;

\r\n

Bucură-te, că însuşi Sever, împăratul, şi Crips, eparhul, te-au rugat să-i scapi de pedeapsa lui Dumnezeu trimisă lor;

\r\n

Bucură-te, că împăratul şi eparhul au lăudat credinţa creştinilor;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai primit dumnezeieşti daruri pentru creştini;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai primit bunătăţi pentru pământeni;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 10-lea

\r\n

Fierbinţi au fost rugăciunile tale către Dumnezeu, dreptule mucenice, pentru că, mijlocind pentru iertarea şi tămăduirea duşmanilor tăi, Sever împăratul şi Crips ispravnicul, i-ai scăpat pe ei din osânda în care erau căzuţi şi slobozindu-i în pace, le-ai dat sfătuire bună ca să nu mai greşească. Drept aceea, cunoscând şi noi păcătoşii facerile tale de bine, bunule Sfinte, venim către tine cu umilinţă a te ruga să ne izbăveşti şi pe noi din toate nevoile şi necazurile pentru ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 10-lea

\r\n

Darul dumnezeiesc a fost asupra ta, lăudatule părinte, pentru că, învrednicindu-te a aduce la credinţa cea adevărată pe fiica împăratului Sever, anume Galini, ea insăşi a stat mărturisitoare şi propovăduitoare bunătăţilor cereşti şi a îndemnat pe tatal ei să se lepede de tirania păgânătăţii, ca să dobândească întru Hristos milostivirea bunătăţii. Pentru aceasta, o lăudatule Sfinte, primeşte de la noi cu bucurie a-ţi aduce aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ai scăpat de la pedeapsă pe vrăjmaşii tăi;

\r\n

Bucură-te, cel ce prin mijlocirile tale ai slobozit în pace pe cei ce erau în nevoi;

\r\n

Bucură-te, cel ce i-ai sfătuit pe ei ca să nu mai greşească;

\r\n

Bucură-te, cel ce i-ai îndemnat pe ei ca să se pocăiască;

\r\n

Bucură-te, că tu ai adus la adevărata credinţă pe fiica împăratului Sever, anume Galini;

\r\n

Bucură-te, că tu ai întărit a ei cunoştinţă şi ai învăţat-o în Dommul a se povăţui;

\r\n

Bucură-te, că ea insăşi a îndemnat pe tatăl ei să se lepede de tirania păgânătăţii;

\r\n

Bucură-te, că tot ea l-a chemat la Hristos, ca să câştige milostivirea bunătăţii;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul celor întunecaţi;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai dobândit pocăinţa celor deşteptaţi;

\r\n

Bucură-te, viţa care ai odrăslit pentru întărirea neamului creştinesc;

\r\n

Bucură-te, roada prin care ai primit harul dumnezeiesc pentru tămăduirea neamului omenesc;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 11-lea

\r\n

În vis văzând fiica împăratului Sever că ea şedea într-o grădină cu pomi bine mirositori şi cu fântâni infrumuseţate şi tot prin vis văzând că pe tatăl ei şi pe Crips ispravnicul i-a gonit de acolo păzitorul grădinii, a alergat cu grabire la tine, bunule părinte, rugându-te ca să-i tâlcuieşti acel vis. Iar tu, ca un izvor al cunoştinţei, preţuind râvna cea adevărată a binecredincioasei fiice a împăratului, îndată i-ai dat povăţuirea cea sufletească, căci ai numit grădină Raiul drepţilor, şi păzitorul Raiului ai socotit că este însuşi Hristos; căci El a aşezat în Rai pe cei credincioşi şi a izgonit de acolo pe cei necredincioşi. Pentru aceea, noi cu umilinţă cântăm Lui: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 11-lea

\r\n

Trecând treizeci de zile de la înfricoşătoarea pedepsire primită de la Dumnezeu, împăratul s-a răzvrătit iarăşi împotriva lui Hristos, Dumnezeul pe care însuşi Îl mărturisise. Şi chemându-te după aceea ca să jertfeşti idoliior lui spre a scăpa de pedeapsa sa, ai stat şi aici vitejeşte împotrivitor păgânătăţii sale, căci i-ai răspuns că mari şi nepricepute sunt cuvintele sale. Atunci el, mâniindu-se din nou, ţi-a pus spre batjocură frâu şi zăbale în gură şi te-a tras prin toată cetatea ca şi cum ai fi fost o fiinţă fără grai. Iar tu, mucenicule Sfinte, făcând rugi către Dumnezeu, ai scăpat şi din aceasta. Pentru aceea noi cei binecredincioşi aducem cu mulţumire laudă biruinţei tale, şi voim a-ţi cânta într-un glas unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos;

\r\n

Bucură-te, propovăduitorul Raiului celui frumos;

\r\n

Bucură-te, viteazule împotrivitor cuvintelor păgâneşti;

\r\n

Bucură-te, dreptule mângâietor sfaturilor sufleteşti;

\r\n

Bucură-te, că tu ai întărit în credinţă pe Galini, fiica împăratului, de a sfărâmat idolii cei turnaţi;

\r\n

Bucură-te, că prin tine s-a risipit necuviinţa slujitorilor idoleşti celor înrădăcinaţi;

\r\n

Bucură-te, că însăşi Galini a înfruntat pe tatăl ei de la închinarea păgânătăţii;

\r\n

Bucură-te, că însăşi ea a îmbrăţişat şi a apărat neamul creştinesc;

\r\n

Bucură-te, că ai lăsat spre pomenire fapte duhovniceşti;

\r\n

Bucură-te, că ai dobândit spre răsplătire dragoste îngerească;

\r\n

Bucură-te, Sfinte părinte, de roada bunătăţilor tale;

\r\n

Bucură-te, cuviosule mucenice, de faptele minunilor tale;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 12-lea

\r\n

Şezând tu, strălucitule Sfinte, rezemat de stâlpul cel uscat al casei văduvei unde te-a trimis Sever, ca să fii pus spre batjocură, ai arătat acolo încă o minune, căci stâlpul acela, înverzind, a înfrunzit şi a făcut atâtea ramuri încat a acoperit casa. Atunci văduva, cunoscând puterea cea dumnezeiască, a căzut la picioarele tale închinându-se şi zicându-ţi să mergi de la casa ei căci este nevrednică să fii aproape de ea. Iar tu, minunatule părinte, răspunzând cu blândeţe să nu se teamă, ci să creadă în Domnul că este foarte milostiv şi lăudat, ai îndoit după aceea minunile tale, căci a doua zi acel pom a înflorit şi a rodit, iar vecinii văduvei, văzând asemenea minune, s-au mirat foarte. Şi văduva, întărindu-se în credinţă, după râvna sa, şi cunoscând că acele minuni le-ai făcut cu darul şi puterea Mântuitorului Hristos, îndată s-a botezat în numele Sfintei Treimi, izbăvindu-se de toate răutăţile sale. Pentru aceea toţi dreptslăvitorii creştini vin cu bucurie să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

 Icosul al 12-lea

\r\n

Psalmul lui David cu bucurie l-ai cântat, Sfinte, când erai dus la locul osândei, spre pierzare, ca să ţi se taie capul, după porunca lui Sever, ca să nu mai abaţi pe păgâni din rătăcirea de care erau cuprinşi şi aşa ai zis în cale: „Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne; cânta-voi şi voi merge cu pricepere, în cale fără prihană, când vei veni către mine”. Iar către sfârşit, ridicând ochii şi mâinile tale către ceruri, ai mulţumit cu smerenie Dumnezeului milelor şi al îndurărilor pentru mântuirea ta, zicând: „Pomeneşte-mă Doamne întru împărăţia Ta”. Atunci cerurile deschizându-se, S-a arătat Domnul puterilor cu mulţime de îngeri asupra ta şi te-a chemat pe tine în locaşurile drepţilor ca pe un prieten iubit care ai fost chinuit în lume pentru dragostea Sa, dându-ţi totodată dar de tămăduire asupra celor ce vor cinsti în lume şi vor prăznui numele tău, ca să fie scăpaţi de toate bolile şi nevoile lor, iar mai ales de năpraznica boală a ciumei. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte cu bucurie a-ţi cânta ţie aceste cântări:

\r\n

Bucură-te, strălucite arhiereule, că ai înverzit şi ai rodit stâlpul cel uscat al văduvei;

\r\n

Bucură-te, strălucitule mucenice, că ai potolit şi ai smerit pe păgânul cel înfuriat al cetăţii;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai adus la credinţa cea adevărată pe văduva care trăia în desfrâu;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţa cea dorită pe păgâna care era în nebunie;

\r\n

Bucură-te, că prin minunile tale ai deşteptat în ea cuvântul adevărului;

\r\n

Bucură-te, că prin sfaturile tale ai câştigat şi asupra sa darul botezului;

\r\n

Bucură-te, bunule Sfinte, care ai săvârşit în viaţa ta destule minuni;

\r\n

Bucură-te, dreptule părinte, care ai mântuit mulţime de păgâni prin chinurile tale;

\r\n

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit a vedea cerurile deschise şi frumuseţea cea nemărginită a slavei dumnezeieşti;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai primit glasul Domnului puterilor şi bucuria cea negrăită a cetelor cereşti;

\r\n

Bucură-te, comoara cea nepreţuită cu care s-a încununat cinstitul tău cap, când s-a tăiat de păgâni;

\r\n

Bucură-te, podoaba cea neaşteptată cu care s-a îmbrăcat măritul tău trup când s-a despărţit de tirani;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

 Condacul al 13-lea

\r\n

O, întru tot lăudate Sfinte Haralambie, primeşte de la noi aceste cântări ce cu umilinţă le aducem înaintea ta, şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile şi necazurile ca un bun şi de oameni iubitor. Căci deşi suntem nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele, pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, însă cunoscând bunătatea ta cea mare pe care o ai arătat asupra celor ce te cinstesc pe tine, şi asupra celor ce se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, năzuim cu fierbinţi lacrimi a mărturisi înaintea ta că am greşit. De aceea ne rugăm ţie ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată ca să nu mai greşim. Aşa, strălucite Sfinte, rugămu-te pe tine ca să ne aperi pe noi de toate răutăţile, după făgăduinţa ta, căci toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!   (de 3 ori)

\r\n

 Apoi iarăşi se zice

\r\n

Icosul 1

\r\n

A cinsti cărunteţele tale cele adânci şi Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinţeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmulţit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; ţie dar se cuvine, după vrednicie, să-ţi cânte toţi ortodocşii creştini unele ca acestea:

\r\n

Bucură-te, vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi ai cinstit bătrâneţile;

\r\n

Bucură-te, podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăţii Magnesiei;

\r\n

Bucură-te, învăţătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

\r\n

Bucură-te, povăţuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

\r\n

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinţă duhurile tiranilor;

\r\n

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinţa adevărată pe cei necredincioşi;

\r\n

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţă sufletească pe cei păcătoşi;

\r\n

Bucură-te, următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaţi de Duhul Sfânt;

\r\n

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

\r\n

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

\r\n

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor;

\r\n

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

\r\n

Condacul 1

\r\n

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-ţi cânt ţie: Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *