ACATISTUL Sfântului Maxim Mărturisitorul

Condacul 1

  Intărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos, ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Icosul 1

  Impodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:

Bucură-te, tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit;
Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte;
Bucură-te, curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe;
Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui;
Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii;
Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cereşti;
Bucură-te, topire a împietririi cugetelor;
Bucură-te, tăcere ce laşi să se audă voia Domnului;
Bucură-te, dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei;
Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus;
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 2

  Văzând împuţinarea credinţei şi întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, ai lepădat, Sfinte Maxim, cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah, şi luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia!

Icosul 2

  Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulţi în credinţă întărind. Însuşi Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice, precum şi Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Christos două firi, tot aşa sunt şi două voinţe şi lucrări într-o Persoană nedespărţită:

Bucură-te, ostaş nebiruit al lui Christos;
Bucură-te, râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui;
Bucură-te, plâns şi rugă pentru sufletele vrăjmaşilor;
Bucură-te, îmbrăcare a celor goi de cunoştinţa duhovnicească;
Bucură-te, sprijin al celor clătinaţi de furtuna prigonirii;
Bucură-te, tămăduire minunată a bolilor raţiunii;
Bucură-te, inimă făcută piatră de altar;
Bucură-te, cuvânt făcut punte peste prăpastia morţii;
Bucură-te, dor după întregirea Trupului lui Christos;
Bucură-te, păzitor al comorilor Bisericii;
Bucură-te, gândire nedespărţită de har;
Bucură-te, iubire care Îl întrupezi pe Christos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 3

  Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând, ai arătat, Părinte Maxim, puterea dumnezeiască şi îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi, împărtăşindu-ne de dânsa, cântăm cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 3

  Pentru Sfinţii Îngeri care sunt de faţă şi scriu pe cei ce intră în biserică şi se înfăţişează lui Dumnezeu şi care fac rugăciuni pentru ei, ai sfătuit pe creştini să fie nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh, care preface pe cei de faţă şi îi rezideşte în Christos, potrivit cu însuşirile lor:

Bucură-te, lepădare a necredinţei şi micşorare a păcătoşeniei;
Bucură-te, sporire a virtuţii şi alungare a neştiinţei;
Bucură-te, adăugire a cunoştinţei şi ascultare a cuvintelor dumnezeieşti;
Bucură-te, deprindere şi dispoziţie a inimii întărite şi neclintite în cele sfinte;
Bucură-te, aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus;
Bucură-te, sfârşit al cugetului lumesc şi aşezare în cele duhovniceşti;
Bucură-te, închidere a uşii simţurilor şi curăţire a lor de idolii păcatelor;
Bucură-te, icoană a iubirii de Dumnezeu şi de oameni;
Bucură-te, mulţumire pentru chipurile minunate ale mântuirii;
Bucură-te, unire şi deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi;
Bucură-te, înfiere în harul Sfântului Duh şi împreunare cu Christos;
Bucură-te, părtăşie şi asemănare cu Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 4

  Urmând Maicii Domnului, Cuvioase Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului şi binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia!

Icosul 4

  Viaţa Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credinţă:

Bucură-te, virtute ce Îl întrupezi pe Christos;
Bucură-te, pajişte înrourată de slava Sfintei Fecioare;
Bucură-te, smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului;
Bucură-te, chemare şi laudă a numelui Împărătesei;
Bucură-te, biruinţă asupra morţii mijlocită de Maica Luminii;
Bucură-te, părtăşie cu Pomul Vieţii din Potirul Nesecat;
Bucură-te, rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer;
Bucură-te, închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe;
Bucură-te, călăuză spre Izvorul tămăduirii;
Bucură-te, minte luminată de privirea Celei pline de har;
Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeieşti pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer;
Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 5

  Unindu-te cu Dumnezeu prin har, te-ai slobozit, Sfinte Maxim, de lanţul legii păcatului şi doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Prin povăţuirile tale ne călăuzeşti spre Limanul desăvârşirii, ca întăriţi în har să ne bucurăm de Domnul, cântând: Aliluia!

Icosul 5

  Pe toţi oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, şi neîncetat te rugai lui Christos pentru ei. Iar mulţi dintre aceştia, cucerindu-se de învăţăturile tale şi urmând viaţa ta îmbunătăţită, se învăpăiau de dumnezeiescul dor:

Bucură-te, adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Christos;
Bucură-te, mişcare spre cele dumnezeieşti nepovârnită de patimi;
Bucură-te, temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoşarea nepăsării;
Bucură-te, înfrânare ce opreşti ca un zid intrarea patimilor;
Bucură-te, sărăcie cu duhul ce adăposteşti comorile harului;
Bucură-te, ascultare, neclintită din lumina adevărului;
Bucură-te, lepădare a poftei de plăcere şi a fricii de durere;
Bucură-te, poftă după dumnezeirea atotsfântă;
Bucură-te, iuţime aprinsă de pacea cerească;
Bucură-te, mântuitoare neştiinţă de cele deşarte;
Bucură-te, risipire prin cunoştinţă a îngrămădirilor nevăzute;
Bucură-te, rugăciune de foc ce pogori pe Christos în inimă;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 6

  Prin lucrarea virtuţilor curăţire de patimi, prin contemplare aflarea raţiunilor dumnezeieşti din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârşirii celor ce cântă în urcuşul lor: Aliluia!

Icosul 6

  Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască şi să aducă printr-Insul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Şi aşa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăţie:

Bucură-te, floare a smereniei udată de roua pocăinţei;
Bucură-te, apă a virtuţii prefăcută în vinul iubirii;
Bucură-te, cugetare curăţită de închipuiri;
Bucură-te, păşire în icoana isihiei;
Bucură-te, naştere de Sus;
Bucură-te, transfigurare a firii în Christos;
Bucură-te, răstignire pe Crucea Iubirii;
Bucură-te, înviere din mormântul păcatului;
Bucură-te, înălţare pe norii vederii duhovniceşti;
Bucură-te, vas ales al Duhului;
Bucură-te, îmbrăţişare de fiu a Celui Necuprins;
Bucură-te, inimă în închinare la Hotarul Veşniciei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 7

  Negura înşelării pustia altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte Maxim, ai ruşinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, şi le-ai zdrobit de Piatra Christos. Pentru aceasta, cu mulţumire, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

  Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinţei şi podoaba vieţii celei după Dumnezeu:

Bucură-te, că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei;
Bucură-te, stăruinţă în virtute şi contemplaţie;
Bucură-te, iuţime preschimbată în iubire;
Bucură-te, poftă prefăcută în cerească bucurie;
Bucură-te, raţiune imprimată după cuviinţă în puterile sufletului;
Bucură-te, grijă şi căutare doar a Împărăţiei Cerurilor;
Bucură-te, că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor;
Bucură-te, cheie ce descui inimii uşile mântuirii;
Bucură-te, dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină;
Bucură-te, propovăduitorule al lui Christos în două firi neamestecate şi nedespărţite;
Bucură-te, zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi, voinţe şi lucrări ale lui Christos;
Bucură-te, aluat ce dospeşti frământătura cugetării de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 8

  fire, o voinţă şi o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voinţe şi lucrări, strigând: Aliluia!

Icosul 8

  Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului şi ai aflat vederile dogmelor tainice. Apoi, ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească:

Bucură-te, inimă închinată poruncilor dumnezeieşti;
Bucură-te, păzire de oprirea pe calea virtuţilor;
Bucură-te, mişcare nemişcată de patimi spre cele de Sus;
Bucură-te, minte curăţită şi împodobită cu raţiunile divine;
Bucură-te, mistuire duhovnicească a lumii sensibile;
Bucură-te, cercetare evlavioasă a înţelesurilor Scripturii;
Bucură-te, tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului;
Bucură-te, cunoaştere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeieşti;
Bucură-te, memorie neştearsă a frumuseţii cereşti;
Bucură-te, urcuş isihast în sânul tăcerii neapropiate;
Bucură-te, priveghere de taină în aşteptarea Mirelui Christos;
Bucură-te, umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 9

  In toate contemplai, Cuvioase Maxim, taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă fiinţă creaţiei, îmbrăţişând-o, iar creaţia se face Biserică-Trup hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinţii Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia!

Icosul 9

  Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută şi nevăzută din nimic, prin bunăvoinţa Sa, şi sufletele deodată cu corpurile, după raţiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Iar unirea raţiunilor proprii de creaţie cu loghii divini este însuşi urcuşul nesfârşit în Christos spre veşnica împărtăşire de iubire:

Bucură-te, lucrare a virtuţii, prin comuniunea cu Christos;
Bucură-te, oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu;
Bucură-te, luminare a conştiinţei de razele Cuvântului;
Bucură-te, întipărire prin virtuţi în trup a raţiunilor dumnezeieşti;
Bucură-te, bucurie a odihnei mai presus de mişcare şi nemişcare;
Bucură-te, că în desăvârşirea dragostei nu încape săturarea;
Bucură-te, descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate;
Bucură-te, stare faţă-n faţă a creaţiei cu Iubirea mai presus de fire;
Bucură-te, trecere prin focul înfricoşător al Iubirii;
Bucură-te, zugrăvire de taină a Judecăţii Viitoare;
Bucură-te, prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Christos;
Bucură-te, leagăn isihast, ce odihneşti iubirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 10

  Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod şi să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. Dispreţuind viaţa trecătoare ţi-ai pus, Părinte Maxim, sufletul pentru Christos, ca să poţi cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conştiinţă: Aliluia!

Icosul 10

  Prins fiind împreună cu ucenicii tăi şi cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului şi judecat fără de ruşine. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit şi în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia:

Bucură-te, neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, încredere neţărmurită în Pronia dumnezeiască;
Bucură-te, legare de Christos dezlegătoare de amăgire;
Bucură-te, sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare;
Bucură-te, drum nerătăcitor al adevărului;
Bucură-te, râvnă spre surparea peretelui despărţitor al păcatului;
Bucură-te, temere curată de Domnul;
Bucură-te, alergare spre cununa chemării de Sus;
Bucură-te, tărie a blândeţii şi neclintire a vederii de taină;
Bucură-te, înţelegere apostolică şi slujire îngerească;
Bucură-te, limpezime străbătută de razele dumnezeieşti;
Bucură-te, pătimire de bunăvoie doar în cămaşa iubirii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 11

  De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată şi iarăşi ai fost surghiunit, căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieştilor învăţături ce izvorau din gura ta, odată cu îngereasca cântare: Aliluia!

Icosul 11

  Nu te-ai împărtăşit, lumină fiind lumii, cu cei stăpâniţi de întunericul relei credinţe, pentru Christos batjocuri şi sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ţi-se limba şi mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai ruşinat desăvârşit pe eretici, spre slava lui Dumnezeu:

Bucură-te, înecare a credinţei greşite în sangele mucenicesc;
Bucură-te, grăire în limba de foc a Duhului;
Bucură-te, scriere în Cartea Vieţii cu puterea Crucii;
Bucură-te, că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Christos;
Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti te-au pregătit de cele muceniceşti;
Bucură-te, lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc;
Bucură-te, că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Christos;
Bucură-te, nimicire prin har a puterilor vrăjmaşe;
Bucură-te, pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului;
Bucură-te, pogorâre în adâncul smereniei;
Bucură-te, auzire peste fire a psalmodiei îngereşti;
Bucură-te, mireasmă a nestricăciunii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 12

  Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare, ce ţi-a însemnat ziua şi ceasul sfârşitului, te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Christos, mult pătimitorule. Iar la vremea rânduită ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui, cântând cu veselie negrăită: Aliluia!

Icosul 12

  La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune şi încredinţau pe toţi de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din harul Ei împărtăşindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin rugăciunile tale şi sufletele noastre:

Bucură-te, sălăşluire în lumina neînserată;
Bucură-te, îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, suferinţă pentru Christos prefăcută în bogăţie de har;
Bucură-te, că Fiul Însuşi a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui;
Bucură-te, că Îl însoţeşti în Veşnicie;
Bucură-te, vedere de icoană a lumii;
Bucură-te, citire în Cartea de taină a Vieţii celei Veşnice;
Bucură-te, închinare de Fiu;
Bucură-te, luminare de Duh;
Bucură-te, bucurie a îmbrăţişării părinteşti;
Bucură-te, chip înveşmântat cu focul iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, chip făcut icoană, cer şi pământ în unire;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

Condacul 13

  Cu mărturisiri sfinţite te-ai împodobit şi te-ai ridicat încununat de la pământ, către lumina cea neînserată şi către mărire, Părinte Maxim. Pentru aceasta, harul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în sfintele tale moaşte, iar noi cinstim pomenirea ta şi te chemăm să mijloceşti sufletelor noastre milă de la Christos, cântând împreună cu tine: Aliluia!

(Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1 ( Impodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns…) si Condacul 1 ( Intărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii, …).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *