Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana

\r\n

Condacul 1

\r\n

Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească, pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia!

\r\n

Icosul 1

\r\n

Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu, Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa, de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa mucenicească, Sfântă Muceniţă Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinţă cântăm:

\r\n

Bucură-te, că de bun neam fiind, ai ales smerita vieţuire,

\r\n

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasă slujire,

\r\n

Bucură-te, că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită,

\r\n

Bucură-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită,

\r\n

Bucură-te, că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut,

\r\n

Bucură-te, ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut,

\r\n

Bucură-te, că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit,

\r\n

Bucură-te, că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit,

\r\n

Bucură-te, că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost,

\r\n

Bucură-te, că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost,

\r\n

Bucură-te, că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească,

\r\n

Bucură-te, că din aceasta, mari daruri aveau să izvorască,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 2

\r\n

Slujind lui Hristos ziua şi noaptea în biserica Sa cea sfântă, în care erai rânduită diaconiţă, ai învăţat a sluji Lui în duh şi adevăr şi a-I cânta fără încetare: Aliluia!

\r\n

Icosul 2

\r\n

Fiind întru domnie împăratul Alexandru-copilul, care după mamă era închinător lui Hristos, dar pe zeii cei idoleşti nu-i lepădase din capiştile păgânilor, siliţi erau creştinii să slujească idolilor, dar tu, fecioară, ai rămas credincioasă lui Hristos, întru vrednicia de diaconiţă, pentru care noi îţi cântăm:

\r\n

Bucură-te, ceea ce nu te-ai plecat închinării idoleşti,

\r\n

Bucură-te, că ai rămas neclintită, pe Hristos să-L mărturiseşti,

\r\n

Bucură-te, floare nestricăcioasă,

\r\n

Bucură-te, diaconiţa lui Hristos cea aleasă,

\r\n

Bucură-te, cea tare în virtute,

\r\n

Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit de daruri multe,

\r\n

Bucură-te, că prin a ta mărturisire pe mulţi ai întărit,

\r\n

Bucură-te, că şi nouă împotriva eresurilor ne eşti zid nebiruit,

\r\n

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne fereşti de asuprire,

\r\n

Bucură-te, că din primejdii şi ispite ne dăruieşti izbăvire,

\r\n

Bucură-te, ceea ce ne agoniseşti darul Duhului Sfânt,

\r\n

Bucură-te, ceea ce întăreşti credinţa creştinească pe pământ,

\r\n

Bucură-te, că ne înveţi a sluji lui Hristos cu credinţă,

\r\n

Bucură-te, că împotriva duşmanilor Săi eşti purtătoare de biruinţă,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 3

\r\n

Unindu-se prin viclean prieteşug cei tari ai cetăţii împotriva dreptcredincioşilor mărturisitori ai lui Hristos, au sporit cetele mucenicilor, care vor aduce de-a pururi lui Dumnezeu slavoslovii: Aliluia!

\r\n

Icosul 3

\r\n

Întru acea vreme prinsă fiind şi tu, fecioară, ceea ce slujeai ca diaconiţă în biserica cea creştinească a Romei, ai fost dată la muncire, dar ai rămas neplecată poruncilor eparhului de a jertfi idolilor, iar noi văzând tăria credinţei tale, cu umilinţă strigăm:

\r\n

Bucură-te, tăria credinţei,

\r\n

Bucură-te, steagul biruinţei,

\r\n

Bucură-te, stâlpul mărturisirii creştine,

\r\n

Bucură-te, că tiranul eparh nu te-a putut pleca pe tine,

\r\n

Bucură-te, că prin eresuri şi rătăciri ne arăţi calea cea dreaptă,

\r\n

Bucură-te, că Biserica mărturisitoare de la tine întărire aşteaptă,

\r\n

Bucură-te, că ne eşti scut nebiruit împotriva duşmanilor,

\r\n

Bucură-te, ceea ce eşti dăruitoare neobosită sărmanilor,

\r\n

Bucură-te, tare apărătoare în primejdii şi nevoi,

\r\n

Bucură-te, ceea ce te rogi necontenit lui Dumnezeu pentru noi,

\r\n

Bucură-te, că pe pământ ai fost diaconiţă a lui Hristos,

\r\n

Bucură-te, că şi-n cer eşti mijlocitoare nouă celor de jos,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 4

\r\n

Voind necredinciosul eparh să te plece slujirii celei idoleşti a poruncit să fii dusă în capiştea idolilor, dar cu puterea rugăciunilor tale, capiştea s-a sfărâmat. Iar cei de faţă văzând minunea aceasta, slăveau pe Unul Dumnezeu cel Adevărat, strigând Lui: Aliluia!

\r\n

Icosul 4

\r\n

Fiind dusă în faţa judecătorului după sfărâmarea capiştei, ai fost supusă la munci fără seamă, dar întărită fiind cu putere dumnezeiască, ai suferit cu multă răbdare mucenicia pentru Hristos, încât mai mult slăbeau muncitorii ce-ţi strujeau trupul cu cazne de tot felul. Iar cei ce au văzut aceasta au mărturisit pentru tine, zicând:

\r\n

Bucură-te, ceea ce la tot felul de munci ai fost supusă

\r\n

Bucură-te, îţi strigăm văzând tăria ta cea nespusă,

\r\n

Bucură-te, că prin chinuri ţi-ai împletit cununa muceniciei,

\r\n

Bucură-te, că ţi-ai primit răsplata jertfelniciei,

\r\n

Bucură-te, că ai uimit pe muncitori prin a ta bărbăţie,

\r\n

Bucură-te, scut nebiruit, al celor ce se roagă ţie,

\r\n

Bucură-te, ceea ce ai pierdut rătăcirea cea idolească,

\r\n

Bucură-te, ceea ce lumina dreptei credinţe faci să izvorască,

\r\n

Bucură-te, păzitoarea noastră de orice rătăcire,

\r\n

Bucură-te, sprijin şi liman de mântuire,

\r\n

Bucură-te, Tatiana, floarea cea aleasă,

\r\n

Bucură-te, faclie mult luminoasa,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 5

\r\n

Muncită fiind, Sfântă Muceniţă Tatiana, cu felurite munci, te rogi Lui Hristos pentru muncitorii tăi, ca să le dea lor lumina cunoştinţei celei adevărate şi străluciţi fiind ei cu darul Duhului Sfânt, prin rugăciunile tale, împreună aţi strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul 5

\r\n

Întocmai ca şi Sfântul şi întâiul Mucenic Ştefan, te-ai rugat, fecioară, pentru cei ce te munceau, iar aceştia, câstigaţi au fost prin rugăciunile tale la adevărata cunoştinţă de Dumnezeu şi împreună cu tine au primit mucenicia, pentru care noi laude îţi aducem, grăind:

\r\n

Bucură-te că prin răbdarea ta ai câştigat alte opt suflete pentru Hristos,

\r\n

Bucură-te, că de la idoleasca rătăcire i-ai întors,

\r\n

Bucură-te, că ei chiar în sângele lor s-au botezat,

\r\n

Bucură-te, că împreună cu tine munci grele au răbdat,

\r\n

Bucură-te că şi azi pe mulţi îi întorci la credinţă,

\r\n

Bucură-te, că împotriva celui rău ne dai biruinţă,

\r\n

Bucură-te, solitoare bună către Dumnezeu,

\r\n

Bucură-te, nădejde de mântuire a sufletului meu,

\r\n

Bucură-te, că cei binecredincioşi sprijinul tău caută,

\r\n

Bucură-te, a fecioarelor podoabă de laudă,

\r\n

Bucură-te, floare nevestejită cu bun miros,

\r\n

Bucură-te, odor strălucit mult luminos,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 6

\r\n

Tăindu-li-se capul, celor opt împreună pătimitori cu tine, pe care-i câştigaseşi la adevărata credinţă, s-au învrednicit astfel a intra degrab în ceata mucenicilor, unde neîncetat cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul 6

\r\n

După aceasta, fiind adusă din nou în faţa judecătorului, ai stat înaintea lui cu trupul întreg şi sănătos şi chip luminos, de care lucru minunat acela mirându-se, cumplit au poruncit să-i biciuiască tot trupul cu bice, iar tu, muceniţă a lui Hristos, ai răbdat cu bucurie şi această muncire, pentru care noi te lăudăm zicând:

\r\n

Bucură-te, că în chip minunat rănile ţi se vindecau,

\r\n

Bucură-te, că muncitorii tăi de-aşa minuni se mirau,

\r\n

Bucură-te, că ai stat înaintea judecătorului cu trup sănătos,

\r\n

Bucură-te, că chipul îţi era smerit şi luminos,

\r\n

Bucură-te, că acela de mânie, pentru această minune, s-a umplut,

\r\n

Bucură-te, că la munci grele iarăşi să te supună au început,

\r\n

Bucură-te, că şi pe acelea cu bucurie le-ai răbdat,

\r\n

Bucură-te, că tot trupul de răni ţi-a fost brăzdat,

\r\n

Bucură-te, că întăreşti pe tot omul ce-n nevoi se frânge,

\r\n

Bucură-te, că păcatului te-ai împotrivit până la sânge,

\r\n

Bucură-te, că-n ispite şi dureri te avem ajutătoare,

\r\n

Bucură-te, a muceniţelor prea luminoasă floare,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 7

\r\n

Cu felurite chinuri au căutat cumpliţii muncitori a te face, Sfântă Tatiana, să te lepezi de credinţa creştină, dar tu nu încetai a-I sluji Lui Hristos, Mirele tău Cel Prea ales şi, ridicând ochii spre cer, întărită prin puterea Lui, Îi cântai neîncetat: Aliluia!

\r\n

Icosul 7

\r\n

Cu harul lui Dumnezeu fiind întărită, răbdat-ai cu bucurie toate caznele, de aceea la felurite munci ai fost supusă, dar nu au dovedit tăria ta, Sfântă Muceniţă a lui Hristos, ci mai mult slăbeau muncitorii de mulţimea loviturilor, că şi cu toiege ai fost bătută, fiind întinsă pe pământ în chipul crucii; iar noi, văzând tăria ta, unele ca acestea îţi cântăm:

\r\n

Bucură-te, ceea ce ai răbdat nespuse munci pentru Hristos,

\r\n

Bucură-te, că în chipul crucii ai fost întinsă la pământ jos,

\r\n

Bucură-te, că fiind bătută cu toiege, ai răbdat cu tărie,

\r\n

Bucură-te, că pentru a ta răbdare, pâna azi laude îţi aducem ţie,

\r\n

Bucură-te, că muncitorii tăi oboseau de greul loviturilor,

\r\n

Bucură-te, că tu sufereai cu blândeţe mulţimea chinurilor,

\r\n

Bucură-te, că prin a ta răbdare şi pe noi ne întăreşti în ispite,

\r\n

Bucură-te, liman lin al sufletelor chinuite,

\r\n

Bucură-te, că pentru Iisus Cel răstignit ai pătimit,

\r\n

Bucură-te, că al tău trup în chipul crucii ţi s-a răstignit,

\r\n

Bucură-te, că Hristos ţi-a dat slăvita cunună,

\r\n

Bucură-te, a noastră propovăduitoare prea bună,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 8

\r\n

În aşa cumplite munci fiind, înşişi îngerii înconjurau trupul tău istovit de mulţimea bătăilor, lovind împreună pe cei ce te munceau, încât au murit nouă dintr-înşii, iar tu ai rămas nevătămată, de care vedere minunându-se toţi cei din jur, slăveau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

\r\n

Icosul 8

\r\n

Iară tu, dacă ai văzut sălbăticiunea muncitorilor tăi, batjocoreai răutatea lor şi nimicnicia zeilor, întărindu-te şi mai mult în credinţă şi, plecându-se ziua, de către seară ai fost aruncată în temniţă, unde toată noaptea lumină cerească te-a strălucit şi îngerii împreună cântau, de care minune uimiţi fiind, laude ca acestea aducem ţie:

\r\n

Bucură-te, că ai batjocorit neputinţa idolească,

\r\n

Bucură-te, că ai înfrânt izvodirea lor cea drăcească,

\r\n

Bucură-te, că prin a ta pătimire s-a slăvit numele lui Hristos,

\r\n

Bucură-te, că L-ai arătat tuturor ca un soare luminos,

\r\n

Bucură-te, că şi în temniţă ai fost aruncată,

\r\n

Bucură-te, că acolo de îngeri ai fost înconjurată,

\r\n

Bucură-te, că lumină cerească te-a strălucit

\r\n

Bucură-te, că a-L vedea aievea pe Hristos te-ai învrednicit,

\r\n

Bucură-te, că acum necontenit împreună cu îngerii petreci,

\r\n

Bucură-te, că de slava mirelui tău cel ceresc te bucuri în veci,

\r\n

Bucură-te, că celor ce te cheamă în ajutor le dai bucurie,

\r\n

Bucură-te, povăţuitoarea celor ce cu credinţă se roagă ţie,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 9

\r\n

Adusă fiind a doua zi din nou înaintea judecătorului şi stând în faţa lui iar, cu chipul prealuminos şi sănătos, ai minunat pe toţi ce te vedeau, iar tu slăveai pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

\r\n

Icosul 9

\r\n

Văzând judecătorul că nu te poate birui cu nici un fel de munciri, a încercat să te înduplece cu viclene uneltiri şi ademeniri ca să te plece să aduci împreună cu ei jertfă idolilor. Iar tu cu înţelepciune te-ai arătat ca şi cum ai primi să jertfeşti lor şi fiind dusa în capiştea idolească, ridicând ochii către cer şi rugându-te fierbinte, s-a făcut tunet înfricoşător şi fulgere căzând din cer au pustiit capiştea, prefăcând în cenuşă toţi idolii şi pe slujitorii lor şi mulţime de norod, pentru care biruinţă, cu bucurie te lăudăm, zicând:

\r\n

Bucură-te, că nu te-ai lăsat înduplecată prin nici o muncire,

\r\n

Bucură-te, că nu te-au putut pleca nici prin vicleana uneltire,

\r\n

Bucură-te, că ai rămas neclintită în mărturisirea lui Hristos,

\r\n

Bucură-te, că pentru aceasta te-ai învrednicit de un har mult preţios,

\r\n

Bucură-te, că prin tine s-a zdrobit capiştea idolească,

\r\n

Bucură-te, că tunete şi fulgere din cer au căzut s-o zdrobească,

\r\n

Bucură-te, că ale tale rugăciuni toate s-au împlinit,

\r\n

Bucură-te, că ţi-a ascultat ruga Iisus Hristos, Mirele tău Cel iubit,

\r\n

Bucură-te, ceea ce plină de înţelepciune te-ai arătat,

\r\n

Bucură-te, că pe toţi prin minunea aceasta i-ai înfricoşat,

\r\n

Bucură-te, că zdrobeşti pe hulitorii de Dumnezeu,

\r\n

Bucură-te, că eşti ajutătoare celor ce cheamă numele tău,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 10

\r\n

Adusă fiind din nou, Sfântă Muceniţă Tatiana, în divan, ţi-a fost spânzurat trupul şi strujit tot cu unghii de fier, dar duhul nu au putut să ţi-l plece spre idolească slujire, ci mai mult te întăreai în dumnezeiasca credinţă, strigând: Aliluia!

\r\n

Icosul 10

\r\n

Fiind din nou aruncată în temniţă, iarăşi îngerii lui Dumnezeu cu luminare au venit să-ţi slujească şi ţi-au tămăduit toate rănile trupului, şi ţi-au întărit duhul, pentru care noi, bucurându-ne, strigăm:

\r\n

Bucură-te, ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinţă,

\r\n

Bucură-te, că în chinuri şi în munci El ţi-a dat biruinţă,

\r\n

Bucură-te, că te-ai învrednicit ca îngerii să-ţi slujească,

\r\n

Bucură-te, că prin ei ai înfrânt închinarea idolească,

\r\n

Bucură-te, că de îngeri ţi s-au tămăduit rănile trupului,

\r\n

Bucură-te, că prin dânşii ţi-ai întărit virtuţile sufletului,

\r\n

Bucură-te, că salţi cu îngerii împreună,

\r\n

Bucură-te, ceea ce eşti către Dumnezeu solitoarea noastră cea bună,

\r\n

Bucură-te, că în primejdie chemăm al tău nume,

\r\n

Bucură-te, că şi azi împarţi tămăduiri şi faci minuni în lume,

\r\n

Bucură-te, că prin tine de mari daruri ne învrednicim,

\r\n

Bucură-te, că prin tine ne învăţăm cum se cade lui Hristos să-i slujim,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 11

\r\n

Fiind scoasă din nou afară din temniţă, Sfântă Muceniţă Tatiana, ai fost aruncată în privelişte, spre mâncare unui leu înfricoşat, dar spre uimirea tuturor, acela s-a apropiat lingându-ţi mâinile, dar când l-au scos de acolo, s-a repezit asupra unui cinstit boier, ucigându-l, de care lucru mulţi înfricoşându-se, slăveau pe Dumnezeu strigând: Aliluia!

\r\n

Icosul 11

\r\n

Iscodind noi chinuri, ţi-au strujit cumplit tot trupul, Sfântă Muceniţă a lui Hristos, dar tu pe toate le-ai răbdat cu bărbăţie, iar muncitorii tăi cădeau de ostenelile muncirii, mulţi fiind ucişi prin puterea îngerilor, care nevăzut te ocroteau şi întorceau loviturile asupra celor ce te loveau. Apoi în foc aruncată ai fost, dar nici focul nu te-a vătămat, de care minuni, cutremuraţi fiind, slăvim pe Dumnezeu strigând:

\r\n

Bucură-te, că nu s-au aflat munci prin care să fii biruită,

\r\n

Bucură-te, Muceniţa lui Hristos, cea iubită,

\r\n

Bucură-te, că şi îngerii slăveau a ta pătimire,

\r\n

Bucură-te, că celor zdrobiţi le dai tămăduire,

\r\n

Bucură-te, cununa muceniciei cea nestricăcioasă,

\r\n

Bucură-te, diaconiţa cea prea aleasă,

\r\n

Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros,

\r\n

Bucură-te, vrednică slujitoare a Domnului Hristos,

\r\n

Bucură-te, că în primejdii la tine toţi năzuim,

\r\n

Bucură-te, că de la racla moaştelor tale noi har dobândim,

\r\n

Bucură-te, că eşti întărirea credinţei creştine,

\r\n

Bucură-te, limanul celor ce aleargă la tine,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 12

\r\n

Socotind nepricepuţii tăi muncitori că nu cu a lui Hristos putere, ci cu vrăjitorie zdrobeşti toată puterea lor, ţi-au tăiat părul, crezând că aşa te vor putea birui, dar tu râzând de nepriceperea lor slăveai pe Dumnezeu, Cel ce-ţi dădea putere, cântându-I: Aliluia!

\r\n

Icosul 12

\r\n

Bucurându-se de socotinţa lor cea dobitocească şi încredinţaţi că ţi-au luat toată puterea prin tăierea părului, te-au închis iar într-o capişte idolească, dar petrecând acolo două zile în dumnezeiască strălucire, când ai fost scoasă din capişte din nou s-au aflat zdrobiţi idolii, de care lucru mâniindu-se cumplit judecătorul, nemaiştiind ce munci să iscodească, ţi-a tăiat cinstitul cap, luând desăvârşit cununa mucenicească, împreună cu bine credinciosul tău tată, pentru care noi cu laude te cinstim:

\r\n

Bucură-te, că prin deşarta cugetare, au socotit puterea ta vrăjmăşească;

\r\n

Bucură-te, că ai batjocorit nesocotinţa lor cea drăcească,

\r\n

Bucură-te, că zadarnic ţi-au tăiat părul ca să-ţi ia puterea,

\r\n

Bucură-te, că tărie îţi era credinţa şi vederea,

\r\n

Bucură-te, că prin tunderea părului, puterile nu-ţi slăbesc,

\r\n

Bucură-te, ne rugăm ţie şi noi, cei din cinul monahicesc,

\r\n

Bucură-te, că prin tăierea părului şi noi patimile ni le răstignim,

\r\n

Bucură-te, că-n ispite şi-n patimi cu tine pe vrăjmaş îl biruim,

\r\n

Bucură-te, ceea ce petreci cu cetele îngereşti,

\r\n

Bucură-te, că nouă, credincioşilor, mult folositoare ne eşti,

\r\n

Bucură-te, mângâierea şi întărirea mireselor lui Hristos,

\r\n

Bucură-te, al cetăţii Craiovei mărgăritar mult luminos,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

Condacul 13

\r\n

Prea cinstită şi întru tot lăudată Sfântă Muceniţă Tatiana, care prin aleasă slujire te-ai învrednicit a fi diaconiţă a lui Hristos şi prin nenumăra-tele şi grelele munci pe care le-ai suferit, ai întărit mărturisirea credinţei într-un singur Dumnezeu, zdrobind capiştea idolească prin puterea rugă-ciunilor tale şi ai primit cununa muceniciei prin tăierea capului, auzi rugă-ciunea noastră şi ne izbăveşte de toată înconjurarea duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi mai ales apară turma lui Hristos, care este Biserica, de toate eresurile şi rătăcirile şi ne ajută ca într-o unire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

\r\n

\r\n

Apoi se zice iarăşi

\r\n

Icosul 1

\r\n

Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu, Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa, de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa mucenicească, Sfântă Muceniţă Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinţă cântăm:

\r\n

Bucură-te, că de bun neam fiind, ai ales smerita vieţuire,

\r\n

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasă slujire,

\r\n

Bucură-te, că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită,

\r\n

Bucură-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită,

\r\n

Bucură-te, că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut,

\r\n

Bucură-te, ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut,

\r\n

Bucură-te, că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit,

\r\n

Bucură-te, că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit,

\r\n

Bucură-te, că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost,

\r\n

Bucură-te, că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost,

\r\n

Bucură-te, că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească,

\r\n

Bucură-te, că din aceasta, mari daruri aveau să izvorască,

\r\n

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

\r\n

\r\n

Condacul 1

\r\n

Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească, pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia!

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *