Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8/21 Noiembrie)

\r\n

Condac 1:

\r\n

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mi­hail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amân­durora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului!

\r\n

\r\nIcos 1:

\r\n

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție:\r\nBucură-te, făptură a Minții celei ce a făcut lumea;\r\nBucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină;\r\nBucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;\r\nBucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;\r\nBucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu;\r\nBucură-te, apărătorule de foc al cerului;\r\nBucură-te, căpetenia oștii celei ne­ma­te­rialnice;\r\nBucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare;\r\nBucură-te, arzătorule al duhului celui ne­mulțumitor;\r\nBucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit;\r\nBucură-te, prin care satana s-a surpat;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 2:

\r\n

Pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat că­zând, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat: «Să stăm bine și să luăm aminte», cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 2:

\r\n

Gavriil, al minților celor ascunse și al tainelor Celui Preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oa­menilor spunându-le. Pentru aceasta, cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție:\r\nBucură-te, văzătorule al luminii celei ne­cunoscute;\r\nBucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței;\r\nBucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă;\r\nBucură-te, că întru această știință înveți pe față pe oameni;\r\nBucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dum­nezeiești;\r\nBucură-te, vestitorul lucrurilor celor îm­bucurătoare;\r\nBucură-te, arătarea multor neștiințe;\r\nBucură-te, că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie;\r\nBucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria;\r\nBucură-te, prin care întristarea a fost în­depărtată afară;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\nCondac 3:

\r\n

Proorocului Daniel mai mult decât tu­turor proorocilor ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a iconomiei, preamare Gavriile; și pe el l-ai înțelepțit a cânta cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 3:

\r\n

Având numirea de putere de la Dum­nezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat; și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască nea­mu­rile străine; pentru aceea mărim puterea ta, zicând:\r\nBucură-te, cel ce ești mai puternic decât focul;\r\nBucură-te, cel ce ești mai ascuțit decât văpaia;\r\nBucură-te, cel ce ai înecat oștile egiptenilor;\r\nBucură-te, cel ce ai învins cetele canaane­nilor;\r\nBucură-te, că pe Moise și Aaron i-ai întărit;\r\nBucură-te, că pe Isus al lui Navi îndrăzneț l-ai făcut;\r\nBucură-te, cel ce deodată oștirea asirieni­lor ai tăiat;\r\nBucură-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit;\r\nBucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Va­sanului;\r\nBucură-te, pază a marelui Moise;\r\nBucură-te, prin care se pierd cei rău-credincioși;\r\nBucură-te, prin care dreptcredincioșii se înalță;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 4:

\r\n

Mihaile, căpetenie a îngerilor, roagă, cu solirile tale, pe Dumnezeu pentru noi care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca, viața cea mai bună dobândind, lui Dumnezeu împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 4:

\r\n

Venit-ai de la Cel Preaînalt, Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dez­legarea sterpăciunii lor; pentru care, bu­cu­rându-ne, ție cu credință îți grăim:\r\nBucură-te, aducătorule al știrilor frumoase;\r\nBucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie;\r\nBucură-te, cel ce ești rodire dată de Dum­nezeu celor neroditori;\r\nBucură-te, naștere plăcută lui Dumnezeu, a celor fără de copii;\r\nBucură-te, că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită;\r\nBucură-te, că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui;\r\nBucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci;\r\nBucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc;\r\nBucură-te, laudă a multor părinți;\r\nBucură-te, mângâierea maicilor celor bune;\r\nBucură-te, prin care crește neamul omenesc;\r\nBucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\nCondac 5:

\r\n

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna lumii venind în bise­rica Domnului, trimis ai fost, o, Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și tot­dea­una ai deșteptat-o spre a cânta lui Dum­­­nezeu: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 5:

\r\n

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o, Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înaintemergător; de aceea, într-acest fel grăim ție:\r\nBucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat;\r\nBucură-te, cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut;\r\nBucură-te, cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit;\r\nBucură-te, străină mângâiere a Agarei celei ce plângea;\r\nBucură-te, stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus;\r\nBucură-te, norul cel aurit, care pe Israel în cale îl acopereai;\r\nBucură-te, că pe cei întâi-născuți ai evreilor i-ai păzit;\r\nBucură-te, că pe cei întâi-născuți ai egipte­nilor i-ai omorât;\r\nBucură-te, laudă strălucită a evreilor;\r\nBucură-te, îngrădire tare a Legii;\r\nBucură-te, că pe popor din Egipt ai scos;\r\nBucură-te, că pe el la pământ bun l-ai adus;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 6:

\r\n

Când S-a pogorât în muntele Sinai Ma­rele Dumnezeu, vrând să dea Lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, mare Mi­haile, pe aceasta lui Moise o ai des­coperit și l-ai învățat să cânte: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 6:

\r\n

Lui Zaharia celui sfințit care, odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scă­pare și mântuire pentru popor, i-ai vestit, o, Gavriile, nașterea dumnezeiescului Înainte­mergător. De aceea, de bunele tale vestiri spăi­mântându-ne, grăim ție acestea:\r\nBucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri preaminunate;\r\nBucură-te, cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat;\r\nBucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia;\r\nBucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta;\r\nBucură-te, că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit;\r\nBucură-te, că pe el, al doilea Ilie, mai îna­inte l-ai vestit;\r\nBucură-te, cel ce ai prevestit pe predi­ca­torul pocăinței;\r\nBucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii;\r\nBucură-te, vestitorul începerii Darului;\r\nBucură-te, vestirea zorilor zilei;\r\nBucură-te, semnul mântuirii oamenilor;\r\nBucură-te, temelia împărăției cerurilor;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\nCondac 7:

\r\n

Dumnezeu Cuvântul, vrând mai îna­inte a Se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o, Gavriile, a încredințat-o și slujitor al acesteia te-a ales pe tine; iar tu, cugetând în sineți la minunea aceasta, cântai așa: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 7:

\r\n

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat, Mihaile arhan­ghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și ase­mănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat; de aceea grăim ție:\r\nBucură-te, stingerea focului celui nepotolit;\r\nBucură-te, ațâțarea văpăii celei pururea vii;\r\nBucură-te, scăparea tinerilor feciori;\r\nBucură-te, păzire a trupurilor celor neîntinate;\r\nBucură-te, că tu, cu înfățișarea ta, pe ti­ra­nul ai înfricoșat foarte;\r\nBucură-te, că tu pe Daniel proorocul l-ai împuternicit;\r\nBucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum proorocul;\r\nBucură-te, că pe el în grabă l-ai dus la Babilon;\r\nBucură-te, învingerea cea tare a lui Ghedeon;\r\nBucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madiam;\r\nBucură-te, prin care se întăresc credincioșii;\r\nBucură-te, prin care se înfricoșează tiranii;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 8:

\r\n

Străină minune, văzându-te pe tine Ba­laam vrăjitorul, și în urmă, David proo­rocul, la tine, o, fericite Mihaile, în grabă căzând, s-au închinat: unul de frică încremenind, iar celălalt lui Dumnezeu grăind: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 8:

\r\n

Ca un purtător de fulger atotstrălucit și atotvoios ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și noi, bucurându-ne, te fericim pe tine, cântându-ți:\r\nBucură-te, vestitorule al bucuriei celei ne­sfârșite;\r\nBucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult;\r\nBucură-te, ridicarea lui Avraam celui căzut;\r\nBucură-te, mângâierea Evei celei întristate;\r\nBucură-te, înalt descoperitorule al întru­pării Cuvântului;\r\nBucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar: «Bucură-te»;\r\nBucură-te, cel ce ai dezlegat cu «Bucură-te» toată întristarea;\r\nBucură-te, stea care ai vestit Soarele;\r\nBucură-te, luminătorule, care ne-ai arătat lumina cea neapropiată;\r\nBucură-te, prin care lumea s-a luminat;\r\nBucură-te, prin care întunericul s-a desființat;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\nCondac 9:

\r\n

Nașterea Mântuitorului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce prive­gheau, Gavriile, bucurându-te; și la închinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasă, i-ai condus și pe toți i-ai înțelepțit a cânta Celui născut așa: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 9:

\r\n

Râvnitor și puternic apărător al Tesalo­nicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pu­rurea popoarelor creștine, de multe nevoi scă­pându-le și îndemnându-le a cânta ție:\r\nBucură-te, cetatea poporului celui nou;\r\nBucură-te, tăria neamurilor creștine;\r\nBucură-te, cel ce pe apostoli de multe ori i-ai întărit;\r\nBucură-te, cel ce pe martiri tari i-ai făcut;\r\nBucură-te, că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit;\r\nBucură-te, că tu pe Irod îndată l-ai omorât;\r\nBucură-te, al Bisericii păzitor neînvins;\r\nBucură-te, cel ce ești asupra ereticilor se­cure cu două ascuțișuri;\r\nBucură-te, întărire puternică a cuvioșilor;\r\nBucură-te, sprijin luminat al ierarhilor;\r\nBucură-te, prin care se lățește credința;\r\nBucură-te, prin care se micșorează rătăcirea;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 10:

\r\n

Sfârșitul a toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, scu­lându-se, cu frică vor sta înaintea jude­cătorului nepărtinitor, cântând împreună cu tine cântarea: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 10:

\r\n

Totdeauna numele tău, o, Gavriile, pur­tă­torule de lumină, arată luminat înăl­țimea rânduielii tale, căci, după che­marea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vred­nic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea, cu laude te fericim, grăind:\r\nBucură-te, prin care logodnicul în taină s-a învățat;\r\nBucură-te, prin care Fecioara de dânsul a fost luată;\r\nBucură-te, cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus;\r\nBucură-te, cel ce ai vestit mântuirea lumii;\r\nBucură-te, că logodnicului Iosif i-ai des­coperit taina;\r\nBucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat;\r\nBucură-te, cel ce pe Hristos din Egipt îna­poi L-ai chemat;\r\nBucură-te, cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret;\r\nBucură-te, cel ce pe credincioșii magi, taina i-ai învățat;\r\nBucură-te, că pe dânșii de Irod i-ai scăpat;\r\nBucură-te, prin care Iisus a fost păzit;\r\nBucură-te, prin care Irod a fost luat în râs;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\nCondac 11:

\r\n

Deasupra pietrei mormântului celui pri­mitor de Viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavriile, în­vie­rea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor «nu plângeți» și cântând cântarea: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 11:

\r\n

Făclie lumii ești, Mihaile arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și po­vă­țuindu-le către cunoștința cea dumneze­iască și către mântuire, luminând și mân­tuind de răutățile amăgitoare pe toți care grăiesc:\r\nBucură-te, apărătorule al tuturor cre­din­cioșilor;\r\nBucură-te, făcătorule al multor feluri de minuni;\r\nBucură-te, neîmpuținată tămăduire a bol­navilor;\r\nBucură-te, grabnică scăpare a celor din robie;\r\nBucură-te, cel ce ai apărat Mănăstirea Do­chiarului;\r\nBucură-te, că pe aceasta o ai izbăvit de nă­vălirea saracinilor;\r\nBucură-te, scăparea tânărului celui afundat;\r\nBucură-te, arătarea aurului celui ascuns;\r\nBucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă;\r\nBucură-te, cel ce pe apă faci minuni;\r\nBucură-te, înfrumusețătorul Bisericii creștine;\r\nBucură-te, ajutătorul Bisericii acesteia;\r\nBucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

\r\n

\r\nCondac 12:

\r\n

Dar dumnezeiesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în biserica ta cântăm: Aliluia!

\r\n

\r\nIcos 12:

\r\n

De la tine, o, îngere al darului, învă­țându-ne a cânta în psalmi laude de bucurie dumnezeieștii întrupări, ție cele de mul­țumire cu dor cântăm și ca unui bun ves­titor, mărindu-te, așa-ți grăim:\r\nBucură-te, bucuria celor întristați;\r\nBucură-te, păzitorul celor asupriți;\r\nBucură-te, bogăția nefurată a săracilor;\r\nBucură-te, liman de mântuire al celor ce înoată;\r\nBucură-te, armă prea puternică a cre­dincioșilor;\r\nBucură-te, laudă preamărită a preoților evlavioși;\r\nBucură-te, întăritorule al mănăstirilor;\r\nBucură-te, îngrijitorule minunat al bise­ricii acesteia;\r\nBucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc;\r\nBucură-te, preabunule aducătorule de bucurie al sufletelor;\r\nBucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor;\r\nBucură-te, bună povățuire a călugărilor;\r\nBucură-te, Gavriile, îngere al darului!

\r\n

\r\n

Condac 13:

\r\n

O, dumnezeieștilor căpetenii ale în­gerilor, Mihaile și Gavriile, care stați aproape de scaunul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca banul văduvei pri­mindu-le, de gheenă ne izbăviți pe noi, ca împreună cu voi să cântăm: Aliluia! (de trei ori).

\r\n

\r\n

Apoi se zice iarăși Icosul întâi:

\r\n

Arhanghele Mihaile, mai-marele…

\r\n

și Condacul întâi:

\r\n

Pe căpeteniile îngerilor…;

\r\n

și se face otpustul.

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *