Acatistul Sfîntului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Condacul 1

\r\nCel ce verşi mir de mult preţ la toată lumea şi mie celui nevrednic şi mai mult decît toţi păcătos, dăruieşte-mi ca să-ţi aduc ţie cîntare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozeşte-mă din toate necazurile ca să cînt ţie: bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Icosul 1

\r\nArătatu-te-ai în vis Împăratului celui cinstitor de Dumnezeu şi pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el şi degrab ascultînd de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dînşii. Pentru aceea ei au fost cuprinşi de bucurie şi de frică, iar eu cu dînşii grăiesc lie, Sfinte Nicolae:\r\nBucură-te, capul cel sfinţit;\r\nBucură-te, cel ce ai sfărîmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale;\r\nBucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;\r\nBucură-te, ajutătorul celor credincioşi;\r\nBucură-te, întărirea Ortodoxiei;\r\nBucură-te, pierzătorul celor fără de lege;\r\nBucură-te, cel ce eşti însuflat cu suflarea Duhului Sfînt;\r\nBucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulţimii zeilor;\r\nBucură-te, cel ce eşti dimpreună vorbitor cu îngerii;\r\nBucură-te, izgonitorul demonilor;\r\nBucură-te, graiule al dumnezeieştilor cuvinte;\r\nBucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 2-lea

\r\nPe pămînt, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; că acela a mustrat pe Irod, săvîrşitorul fărădelegii, iar tu ai ruşinat pe Arie cel orbit cu eresul; şi toată lumea ai voit să o curăţeşti de învăţăturile lui cele nedrepte, şi turma ta a o lumina, ca un părinte şi învăţător. Pentru aceea cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!\r\n

Icosul al 2-lea

\r\nVrînd dimineaţa, Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legaţi din temniţă la tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis şi, îngrozîndu-l pe el, ai zis: nimic să nu faci bărbaţilor acestora, că nevinovaţi sînt spre tăiere; pentru aceea şi noi cu dînşii grăim ţie, Nicolae mărite:\r\nBucură-te, mare făcătorule de minuni;\r\nBucură-te, grabnic ajutătorule\r\nBucură-te, cald folositorule;\r\nBucură-te, cercetătorul celor necăjiţi;\r\nBucură-te, limanul cel lin al celor înviforaţi;\r\nBucură-te, mîngîierea celor ce plîng;\r\nBucură-te, hrănitorul celor flămînzi;\r\nBucură-te, povăţuitorul celor orbi;\r\nBucură-te, bogăţia săracilor;\r\nBucură-te, toiagul cel tare al bătrîneţilor;\r\nBucură-te, cununa Bisericii;\r\nBucură-te, părintele săracilor şi bun dăruitorule;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, măre făcător de minuni!\r\n

Condacul al 3-lea

\r\nAm auzit, Nicolae, de minunile tale şi m-am spăimîntat, că de bucurie şi de frică, fiind cuprins, ce am a răspunde, nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale cele treze, luminează-mi mintea ca să cînt lui Dumnezeu dimpreună cu tine: Aliluia!\r\n

Icosul al 3-lea

\r\nArhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de credinţa ta cea tare către Dumnezeu; apostolii şi proorocii se laudă cu tine; oamenii cei dreptcredincioşi spre tine au nădejde. Pentru aceasta şi eu, deşi sînt nevrednic, grăiesc ţie, Sfinte Nicolae:\r\nBucură-te, cel ce împreună-locuitor eşti cu îngerii;\r\nBucură-te, cel ce aduci întristare diavolilor;\r\nBucură-te, cel ce eşti slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preoţie;\r\nBucură-te, cu Ioan Gură de Aur dimpreună vorbitorule;\r\nBucură-te, prietenul marelui Vasile;\r\nBucură-te, că dimpreună cu dînşii tăi eresurile;\r\nBucură-te, cel ce porţi o credinţă cu dînşii;\r\nBucură-te, că faci minuni spre împăcare;\r\nBucură-te, că tu cureţi lumea de mulţimea zeilor;\r\nBucură-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în Biserică;\r\nBucură-te, că reuşind pe Arie înşelătorul la sobor l-ai învins;\r\nBucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrînată cu ajutorul tău;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 4-lea

\r\nO, mare făcătorule de minuni Nicolae, deşi pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea, pentru sărăcie, la desfrînare, tu, părinte, mai înainte apucînd, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepînd ei de unde se făcea aceasta, minunîndu-se, au cîntat lui Dumnezeu cîntarea: Aliluia!\r\n

Icosul al 4-lea

\r\nCa să arăţi a ta mare milostivire către cei săraci, preafericite, bătrînului noaptea întru ascuns trei legături de galbeni de aur ai dat, izbăvindu-l pe el şi pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toţi:\r\nBucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, primirea mai înainte a cunoştinţei Lui;\r\nBucură-te, dătătorule al bunătăţilor lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, hrana şi bucuria celor ce aleargă către tine;\r\nBucură-te, pîine de hrană neîmpuţinată celor lipsiţi;\r\nBucură-te, bogăţie de Dumnezeu dăruită celor ce vieţuiesc în lipsă pe pămînt;\r\nBucură-te, ridicarea grabnică a săracilor;\r\nBucură-te, limpede cugetare celor necăjiţi;\r\nBucură-te, că eşti blînd ascultător celor neputincioşi;\r\nBucură-te, dulceaţa a toată lumea;\r\nBucură-te, mirele celor trei fete;\r\nBucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 5-lea

\r\nCătre biserica ta mergînd oarecînd Vasile, sîrguindu-se să-ţi aducă dar, a fost răpit de agarieni şi l-au dat pe el ostaşii lui Amira stăpînului lor spre slujbă; iar părinţii lui, deşi erau întristaţi, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni şi, trecînd ziua praznicului tău, de către seară, l-ai pus pe el înaintea lor şi, văzînd ei această minune, cu tine cîntare de bucurie lui Dumnezeu cîntau: Aliluia!\r\n

Icosul al 5-lea

\r\nMergînd fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frică; iar tu, părinte, rugat fiind de părinţii lui, l-ai izbăvit pe el din mîinile lui în acel ceas; pentru aceea cu dînşii grăim ţie, Nicolae, ca unui bun păstor;\r\nBucură-te, ierarhul Domnului;\r\nBucură-te, luminată propovăduire a creştinităţii;\r\nBucură-te, cel ce porţi nume de biruinţă;\r\nBucură-te, stîrpirea patimilor celor neroditoare;\r\nBucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovniceşti;\r\nBucură-te, îndreptătorul dreptcredincioşilor;\r\nBucură-te, prădarea păgînătăţii;\r\nBucură-te, doctorul cel fără de plată;\r\nBucură-te, că în dar ai luat, în dar împarţi tămăduiri;\r\nBucură-te, al celor neputincioşi bun păstor;\r\nBucură-te, cel ce izgoneşti dintre noi slujitorii cei diavoleşti;\r\nBucură-te, desfătarea a toată lumea;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 6-lea

\r\nMinunată s-a arătat naşterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pămînt, din vremea naşterii tale; că ai supt numai din sînul cel drept şi de la sînul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni; pentru aceea şi acum cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!\r\n

Icosul al 6-lea

\r\nDe împresurările diavoleşti izbăveşte pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel cu rîurile sudorilor tale ai stins mulţimea zeilor celor păgîni; pentru aceea şi acum dăruieşte vindecări neputinţele noastre, ierarhe, ca să te lăudăm pe tine zicînd:\r\nBucură-te, Nicolae;\r\nBucură-te, făcătorule de minuni;\r\nBucură-te, preacuvioase;\r\nBucură-te, preafericite;\r\nBucură-te, cel ce eşti cu nume mare;\r\nBucură-te, preamărite;\r\nBucură-te, hrănitorul postitorilor;\r\nBucură-te, învăţătorul înfrînării;\r\nBucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;\r\nBucură-te, că altceva nu ştim să grăim fără numai: bucură-te;\r\nBucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 7-lea

\r\nAvînd vicleană cunoştinţă, Arie a început a învăţa eresurile cele fără de Dumnezeu şi a intrat în turma ta, ca un lup, vrînd ca o fiară să o apuce; dar tu, prealăudate, degrab alergînd către Stăpînul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui şi ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cîntăm lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie această putere: Aliluia!\r\n

Icosul al 7-lea

\r\nMai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai ruşinat a lui fără de Dumnezeu învăţătură şi ca pe al doilea Iudă surpîndu-l l-ai lăsat. Pentru aceea şi noi grăim ţie neîncetat:\r\nBucură-te, întîistătătorule pe scaunul Mirelor;\r\nBucură-te, mare ierarh al Lichiei;\r\nBucură-te, cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare;\r\nBucură-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiască glăsuire;\r\nBucură-te, chimval răsunător;\r\nBucură-te, trîmbiţa Sfintei Treimi;\r\nBucură-te, că ai stricat trîmbiţa eresurilor lui Arie;\r\nBucură-te, zicea ţie Constantin;\r\nBucură-te, a grăit ţie Avlavie;\r\nBucură-te, a adus ţie tatăl cu fetele;\r\nBucură-te, au grăit Agricola cu Vasile;\r\nBucură-te, că prin tine de mînia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 8-lea

\r\nMinunea dumnezeiască te-ai arătat, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri şi năvăliriri izbăvindu-i, părinte, pe cei ce după Dumnezeu, spre tine cu credinţă şi-au pus nădejdea, cîntînd: Aliluia!\r\n

Icosul al 8-lea

\r\nCa cel ce ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, că turma Lui păzeşti de lupii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de către cei ce scapă sub acoperămîntul tău nu te întorci, şi nouă celor ce sîntem învăluiţi de gînduri şi de lucruri viclene, dă-ne mînă de ajutor, părinte, ca să te lăudăm pe tine zicînd:\r\nBucură-te, Nicolae prealăudate;\r\nBucură-te, întărirea Mirelor;\r\nBucură-te, podoaba Lichiei;\r\nBucură-te, cîrmuitorule cel bun;\r\nBucură-te, că dimpreună cu îngerii salţi;\r\nBucură-te, căci cu arhanghelii te veseleşti;\r\nBucură-te, că fără materie cu heruvimii slujeşti Făcătorului;\r\nBucură-te, că pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai surpat;\r\nBucură-te, cel ce dăruieşti bun miros“\r\nBucură-te, cel ce respingi mirosul cel rău;\r\nBucură-te, albeală, care speli patimile;\r\nBucură-te, roşeală, care acoperi păcatele;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 9-lea

\r\nNu pricepem de unde vom începe a-ţi aduce laudă, părinte. Care cîntare îţi vom cînta? Sau cu ce cununi te vom încununa? Că, de ne vom aduce aminte de voievozi; ne minunăm; de Vasile, ne mirăm; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce să grăim; de toţi ne minunăm şi împreună cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie cele preamărite, laudă Îi trimitem, cîntînd cîntarea: Aliluia!\r\n

Icosul al 9-lea

\r\nVăzînd Stăpînul a toate neamul omenesc pierzîndu-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar tu, părinte, de la masa învăţăturii dumnezeieşti, ca pe un urît, l-ai lepădat; iar pe noi cu frămîntările Ortodoxiei ne miluieşte, ca să cîntăm ţie:\r\nBucură-te, Nicolae, Israelul cel nou;\r\nBucură-te, sabie ascuţită, care tai nedumnezeirea;\r\nBucură-te, întărirea credincioşilor;\r\nBucură-te, omorîrea celor fără de lege;\r\nBucură-te, cel ce au luat Duhul Sfînt ca un porimb;\r\nBucură-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc;\r\nBucură-te, porumbelul Domnului;\r\nBucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean;\r\nBucură-te, cel ce dăruieşti celor legaţi slobozire;\r\nBucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu;\r\nBucură-te, că deschizi gurile ortodocşilor;\r\nBucură-te, că legi limbile celor vicleni;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 10-lea

\r\nAuzit-am pe Vasile acela grăind şi înaintea tuturor spunînd minunile tale, pe care le-ai făcuit cu dînsul, părinte; şi minunîndu-ne, am preamărit puterea ta cea dată ţie de Dumnezeu; că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine şi pentru toţi te rogi lui Dumnezeu şi Stăpînului, cîntînd: Aliluia!\r\n

Icosul al 10-lea

\r\nIzbăveşte-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca şi pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legaţi. Dă-ne mînă de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fuseseră învăluiţi în mare, ca să grăiesc ţie acestea:\r\nBucură-te, al doilea Moise;\r\nBucură-te, tablă duhovnicească;\r\nBucură-te, haina preoţiei;\r\nBucură-te, mai înainte arătătorul dreptăţii;\r\nBucură-te, întunecătorul nedreptăţii;\r\nBucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe;\r\nBucură-te, cel ce îngrădeşti gurile celor hulitori de Dumnezeu;\r\nBucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie;\r\nBucură-te, că ai stins văpaia cea diavolească;\r\nBucură-te, că ai afundat pe satana, ca plumbul în adînc;\r\nBucură-te, mărgăritar mult-luminos;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 11-lea

\r\nTu eşti păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povăţuieşti către păşunea cea duhovnicească şi din izvorul raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea împreună cu tine cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!\r\n

Icosul al 11-lea

\r\nPom al raiului fiind, fericite, că ai stîlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-ne nouă sub umbra acelora totdeauna a ne umbri ca să grăim ţie:\r\nBucură-te, vieţuitorule în locaşul Celui Preaînalt;\r\nBucură-te, cel ce ai înecat pe fiii diavoleşti;\r\nBucură-te, păzitorul rînduelii tale;\r\nBucură-te, mitropolite;\r\nBucură-te, ccă ai ruşinat basmul eresurilor lui Arie;\r\nBucură-te, maica mulţimii popoarelor pămînteşti;\r\nBucură-te, rana mulţimii diavolilor;\r\nBucură-te, părinte şi învăţătorule;\r\nBucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai ruşinat;\r\nBucură-te, cel ce ai cinstit cărunteţile, înfruseţîndu-le cu înţelepciune duhovnicească;\r\nBucură-te, cel ce ai ruşinat cărunteţele lui Arie cele urîte;\r\nBucură-te, că prin tine ne-am învăţat a ne închina Ziditorului în Treime;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 12-lea

\r\nInţelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel rătăcit l-a ruşinat, şi mintea ta a stricat mulţimea zeilor; mîntuieşte şi sufletele noastre cele rătăcite şi ne învaţă a cînta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!\r\n

Icosul al 12-lea

\r\nCu inima ne-am spăimîntat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce să grăim, fără numai acestea:\r\nBucură-te, cel ce eşti mai mare între preoţi;\r\nBucură-te, cel ce eşti întîistătător pe scaunul Mirelor;\r\nBucură-te, împreună-şezătorule pe scaun cu apostolii;\r\nBucură-te, cel ce eşti lumină înaltă;\r\nBucură-te, cel ce ai surpat înălţările gîndurilor celor diavoleşti ale lui Arie celui bîrfitor;\r\nBucură-te, rădăcina dumnezeiescului pom;\r\nBucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei;\r\nBucură-te, pomul cel sădit de îngeri;\r\nBucură-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adînc;\r\nBucură-te, liman lin al celor învăluiţi;\r\nBucură-te, bun cîrmnuitor al corabiei celei duhovniceşti;\r\nBucură-te, că prin tine ne învrednicim de viaţa cea fără de sfîrşit;\r\nBucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!\r\n

Condacul al 13-lea

\r\nO, preaminunate părinte Nicolae, plîngem şi alergăm către al tău sprijin, aducînd ţie acum această puţină rugăciune, ca să ne izbăveşti de chinul cel de veci cu rugăciunile tale, ierarhe prealăudate, şi ne învredniceşte veşnicei împărăţii, ca dimpreună cu tine să cîntăm cîntarea lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)\r\n\r\nApoi iarăşi se zice Icosul întîi:\r\n\r\nArătatu-te-ai în vis împăratului…\r\n\r\nşi Condacul întîi:\r\n\r\nCel ce verşi mir de mult preţ… După aceea se citeşte această\r\n

RUGĂCIUNE

\r\nO, preabunule părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăcune te cheamă pe tine, sîrguieşte degrab a le ajuta; izbăveşte turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte prin sfintele tale rugăciuni de gîlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică; şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mînia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi cei ce cu mintea, cu cuvîntul şi cu lucrul sîntem întru întunericul păcatelor şi ne izbăveşte de mînia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă lin şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stînga să ne izbăvească, şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicim. Amin.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *