Mărturia personală a lui Pavel în Ierusalim, un model pentru noi (Fapte 22:1-30)

Mărturia personală a lui Pavel în Ierusalim, un model pentru noi (Fapte 22:1-30)

Fapte 22: 12. Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 13. El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14. El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 15. căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.

INTRODUCERE
Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi care L-am cunoscut la o mărturie înaintea oamenilor, pe lângă mărturisirea Evangheliei învățăm astăzi de la apostolul Pavel cât de importantă este mărturia persoanală a întoarcerii la Dumnezeu și-L avem pe apostolul Pavel ca un model de eficiență în prezentarea mărturiei personale.

1. Pavel își prezintă viața înainte de a-L fi primit pe Hristos
Fapte 22:1. „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” 2. Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis: 3. „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi. 4. Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei; 5. marele preot şi tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.
– a fost evreu crescut la picioarele lui Gamaliei
– a cunoscut foarte bine Legea
– plin de râvnă (religios) pentru Dumnezeu așa ca și prigonitorii lui
– a prigonit Calea Mântuirii prin Hristos până la moarte, legând și punând în temniță pe creștini
– a fost în slujba arestării, prigoanei și întemnițării creștinilor din Damasc

E bine să luăm ca model de prezentare a mărturiei personale, mărturia apostolului Pavel:
Cum era viața mea? Care era atitudinea mea, nevoile și problemele mele? Pe ce se axa viața mea? De unde provenea siguranța sau fericirea mea?
Cum au ajuns aceste lucruri să mă dezamăgească?
Unde mi-am căutat siguranța, liniștea, fericirea? În ce fel erau aceste lucruri nesatisfăcătoare?

2. Pavel prezintă momentul cum L-a primit pe Hristos Domnul în viața lui
Fapte 22:6. Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 7. Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 8. „Cine eşti, Doamne?”, am răspuns eu. Şi El mi-a zis: „Eu sunt Isus din Nazaret pe care-L prigoneşti.” 9. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10. Atunci am zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoală-te”, mi-a răspuns Domnul, „du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.” 11. „Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână şi aşa am ajuns în Damasc.
– mergând să prigonească pe urmașii lui Hristos a strălucit împrejurul lui o mare lumină din cer
– Domnul i-a vorbit lui Pavel din acea lumină descoperindu-i starea și provocându-l la credință și ascultare

Momentul întâlnirii personale sau cunoașterii Domnului este important de subliniat în mărturia personală:
Când am auzit pentru prima oară despre Evanghelie? Cum? Când am înțeles pentru prima oară ce înseamnă cu adevărat creștinismul?
Care a fost reacția mea inițială?
Când a început să se schimbe atitudinea mea? De ce?
Care au fost ultimele „lupte” care s-au dat în interiorul meu, înainte de a-L accepta pe Hristos?
Cum m-am hotărât să-L accept pe Hristos, în ciuda acestor lupte?

3. Pavel prezintă viața după ce L-a primit pe Hristos
Fapte 22:12. Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 13. El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14. El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 15. căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit. 16. Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.”

– După întâlnirea cu Domnul, Dumnezeu i-a scos în cale lui Pavel pe Anania care l-a ajutat să înțeleagă voia Lui
– Dumnezeu îi descoperă lui Pavel Harul și chemarea pe care i-o face ca lucrător și martor al Lui
– Pavel trece la împlinirea Planului lui Dumnezeu pentru mântuirea și trăirea lui pe acest pământ într-o nouă viață de credință

Nașterea din nou, schimbarea și transformarea divină din viața noastră personală are un rol important în mărturia noastră înaintea oamenilor:
Ce schimbări a produs Hristos în viața mea, în acțiunile și în atitudinile mele?
Cât timp a trecut să observ aceste schimbări?
De ce am o altă motivație acum? Dacă L-ai primit pe Hristos la o vârstă fragedă, vei pune un mai mare accent pe viața ta de după ce L-ai primit pe Hristos.

4. Pavel prezintă mărturia lui conștient de prigoana și circumstanțele negative care poate să le provoace prezentarea Adevărului
Fapte 22:17. Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 18. şi am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” 19. Şi am zis: „Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20. şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.” 21. Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 23. Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh. 24. Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui. 25. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26. La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27. Şi, când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28. Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 29. Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească; ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l legase. 30. A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul; apoi, a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor.

– Pavel era într-o legătură personală strânsă și asculta de Domnul în mărturia lui, indiferent de circumstanțele negative prin care era prigonit
– Pavel este gata să accepte ușa închisă și-o alta deschisă în lucrarea la care a fost chemat
– Dumnezeu în Atotputernicia Lui folosește circumstanțele ca apostolul Pavel să-i poată împlini Planul

Când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare pentru El, noi trebuie să înțelegem că indiferent de circumstanțele prin care trecem, Dumnezeu lucrează în așa fel încât să-i putem împlini Planul Său legat de viața noastră, noi trebuie să avem o relație personală strânsă cu El și să ascultăm de chemarea care El ne-a făcut-o.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *