PARACLISUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE (6/19 decembrie, 9/22 mai)

\r\n

Preotul face obişnuitul început, zicând:

\r\n

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

\r\n

Citeţul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

\r\n

Preotul: Că a Ta este împărăţia…

\r\n

Citeţul: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…Şi acum… Veniţi să ne închinăm… şi îndată psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…

\r\n

Apoi cântăm pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori )

\r\n

Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea ), podobie:Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…“:

\r\n

Ca un preacald ocrotitor al celor din necazuri şi al săracilor ajutător şi sprijin, al călătorilor îndrumător cinstit, scapă-ne pe noi pe toţi de nevoi şi primejdii, sănătate dându-ne, bucurie şi pace, ca un păstor preabun şi milostiv, Sfinte Nicolae, Ierarhe al lui Hristos. (de 2 ori)

\r\n

Slavă… Şi acum… 

\r\n

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

\r\n

Apoi îndată psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

\r\n

Canonul

\r\n

glasul al 8-lea, îl punem pe 4, fără irmoase :

\r\n

Cântarea I,

\r\n

irmos :Apa trecând-o ca pe uscat…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cu îngerii, Sfinte, fiind acum, cu dânşii te roagă, făcătorule de minuni, să fim vindecaţi noi de patimi şi de primejdii feriţi să fim pururea.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

De toată ispita celui viclean, de sminteli cumplite, de nevoi şi de întristări, păzeşte-ne, Sfinte, totdeauna, cu rugăciunile tale către Hristos.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

Pe tine, Părinte, te-am câştigat ajutor preagrabnic în necazuri şi supărări, şi când călătorim călăuză, că tu pe Domnul Îl rogi pentru robii tăi.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Izvor nesecat de milostiviri, fiind tu, Stăpână, miluieşte-ne şi pe noi, cu apa îndurărilor tale, adăpând sufletul nostru cel însetat.

\r\n

Cântarea a III-a,

\r\n

irmos :Doamne, Cel ce ai făcut…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

A ta sfântă solire ajută grabnic pe cei ce sunt în primejdii grele, de moarte, pe mări şi pe uscat, dar cu evlavie şi cu credinţă, din inimi cheamă al tău nume sfânt, nădăjduind în el.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

De necazuri cumplite, de întristări şi de pagube, Sfinte Nicolae, păzeşte pe cei ce pururea la ocrotirea ta cu umilinţă aleargă, sărutând icoana ta şi preaslăvindu-te.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

Dăruieşte-ne, Sfinte, cu părintească iubirea ta, ştergere greşelilor noastre şi har îmbelşugat, ca, izbăviţi fiind, de tulburări şi de patimi, să trăim în linişte în tot restul zilelor.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Nepătată Fecioară, scăparea lumii fiind doar tu, apără de sus ca o Maică, pe cei ce caută, cu toată inima, a ta fierbinte solire şi-i păzeşte nerăniţi, de vrăjmaşii nevăzuţi.

\r\n

Apoi aceste stihiri:

\r\n

Izbăveşte de toată vătămarea, Părinte Sfinte, Nicolae, Făcătorule de minuni, pe cei ce vin cu evlavie către tine.

\r\n

Caută cu milostivire, prealăudată, de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

\r\n

Apoi preotul rosteşte ectenia la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm:

\r\n

Sedealna,

\r\n

glas 2, podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă…

\r\n

Preacald rugător, ocrotitor creştinilor şi bun solitor către Hristos pentru noi toţi prin fapte te-ai arătat ; de aceea cu dragoste îţi strigăm : Preasfinţite Părinte, milostiv fă-L nouă pe Domnul, cu solirea ta.

\r\n

Cântarea a IV-a,

\r\n

irmos:Auzit-am, Doamne, taina…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Preacinstită icoana ta, sufletelor noastre cu prisosinţă dă bucurie, har şi linişte, Sfinte Nicolae, stând de faţă tu.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Mângâiere scârbiţilor, dăruieşte grabnic cu îndurarea ta, izbăvire necăjiţilor şi tămăduire celor suferinzi.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

De primejdii, de pagube, de nedrepte chinuri, de strâmtorări şi boli, îi păzeşti pe cei ce caută acoperământul tău cel plin de har.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Din al tău sfinţit pântece Soarele dreptăţii ne-a răsărit nespus; deci, Curată, şi pe noi acum cu ale Lui raze luminează-ne.

\r\n

Cântarea a V-a,

\r\n

irmos:Luminează-ne pe noi, Doamne…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Multele minuni săvârşite tuturor în dar, izgonesc pe demoni cu puterea ta şi împrăştie a patimilor negură.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Mult ajutător eşti, Părinte, celor asupriţi, izbăvitor celor aflaţi în nevoi şi sprijin tare celor greu împovăraţi de boli.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

Celor ce chemăm cu credinţă al tău nume sfânt ne eşti fierbinte rugător şi ne ajuţi în toată vremea, cercetându-ne cu mila ta.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Sufletului meu celui mult însetoşat îi dă din apa vie a bogatei îndurări ce izvorăşte din preadulce ocrotirea ta.

\r\n

Cântarea a VI-a,

\r\n

irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Avându-te folositor în viaţă, şi preabun ocrotitor în primejdii, ne izbăvim de nevoi în chip grabnic, prealăudate Părinte, cu mila ta; pentru aceea şi vestim tuturor ajutorul tău către noi.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Din marea cea tulburată a vieţii, din furtuna cea cumplită a durerii, din întreitul val de ispite şi din noianul de temeri şi întristări ridică-ne şi ne adu la limanul cel lin şi dumnezeiesc.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

De bucurie şi bunătate cerească umple sufletele noastre, Părinte, când la biserica ta cu credinţă venim cântând ocrotirea ta către noi, că tu, în chip prealuminat ne acoperi cu harul tău pururea.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Stăpână, cu îndurare priveşte către mine, cel nevrednic de milă, şi-mi dă să plâng cu mulţime de lacrimi viaţa mea cheltuită în dezmierdări, făcându-mă ca de acum să plac Fiului tău Celui Milostiv.

\r\n

Apoi aceste stihiri:

\r\n

Izbăveşte de toată vătămarea, Părinte Sfinte, Nicolae, Făcătorule de minuni, pe cei ce vin cu evlavie către tine.

\r\n

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

\r\n

Preotul rosteşte ectenia, aşa cum s-a arătat după cântarea a III-a, apoi cântăm:

\r\n

Condacul,

\r\n

glas 2, podobie : Cu sângiurile tale…

\r\n

Celor ce au trebuinţă de mila ta, nu înceta a le da grabnic ajutor, fiind către noi îndurat şi blând, iar la Hristos rugător cu osârdie, Părinte Ierarhe al Mirelor.

\r\n

Prochimenul, glas 4:

\r\n

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

\r\n

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi Cuvioşii Tăi se vor bucura.

\r\n

Şi se citeşte Sf. Evanghelie de la Ioan (X, 9 – 16):

\r\n

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui, şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun sufletul şi-l pune pentru oi, dar cel plătit şi care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi risipeşte oile. Iar cel plătit fuge pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale mele şi sunt cunoscut de ale mele. Precum Mă cunoaşte Tatăl, şi Eu cunosc pe Tatăl; şi sufletul Mi-l pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; şi vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

\r\n

Slavă… glas 2:

\r\n

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

\r\n

Şi acum…

\r\n

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

\r\n

Apoi stihira glas 6 (forma glasului 2),

\r\n

podobie:Toată nădejdea…”

\r\n

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

\r\n

Îndumnezeit fiind, plin de iubire şi milă, pretutindeni sârguieşti să ajuţi degrab pe cei ce sunt învăluiţi, că tu izbăveşti pe toţi cei ce ţi se roagă în primejdii pe pământ şi mări; pentru aceasta noi venim cu credinţă, rugându-te să fim păziţi cu harul tău de necazuri, de ispite şi de boli, Sfinte Nicolae, ca astfel, mulţumind să te cântăm, preaminunate păstorule, făcător de mari minuni.

\r\n

Diaconul (iar în lipsa lui, preotul) rosteşte rugăciunea:

\r\n

Mântuieşte , Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire o săvârşim,  ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

\r\n

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori), cântat alternativ de cele două strane.

\r\n

Preotul rosteşte ecfonisul:

\r\n

Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

\r\n

Strana : Amin.

\r\n

Cântarea a VII-a,

\r\n

irmos: Tinerii cei ce au mers…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

În cumplitele valuri ale vieţii acesteia, tu ne apără şi du-ne la limanul mântuitor şi sigur al poruncilor Domnului, pe care tu le-ai urmat, Părinte înţelepte.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cercetându-ne, Sfinte, în chip tainic, ne vindecă de dureri şi răni, şi toată suferinţa din suflete şi trupuri o înlătură, ca un bun, cu ajutorul ceresc, trimis de tine nouă.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

Când pe marea vieţii înotăm şi valurile ispitelor lovesc de pretutindeni sărmanul nostru suflet, alergăm la icoana ta, primind putere şi har, cu sfânta ta solire.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Preacurată Fecioară cunoscută fă-mi calea în care voi umbla, ca, fără poticnire, mergând spre mântuire prin lucrarea virtuţilor, după sfârşit să primesc viaţa nesfârşită.

\r\n

Cântarea a VIII-a,

\r\n

irmos: Pe Împăratul ceresc…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Având, mărite, către Hristos îndrăznire, mijloceşte dezlegare de păcate, Sfinte Nicolae, pentru cei ce te cântă.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Râuri revarsă de ajutor şi sfinţire de la Duhul Sfânt icoana ta, Părinte, cugetele noastre sfinţindu-le cu harul.

\r\n

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

\r\n

Preafericite, cu îndurările tale, dăruieşte har şi binecuvântare celor ce se află la ceas de îndoială.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Maică Fecioară, te rog să-mi fii ocrotire, izgonind toată ispita diavolească de la al meu suflet, orbit de lenevire.

\r\n

Cântarea a IX-a,

\r\n

irmos:Cu adevărat Născătoare…”

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Priveşte cu iubire, Sfinte Ierarhe, spre cei ce vin la cinstită icoana ta şi dăruieşte-le sprijin şi ajutor de sus.

\r\n

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Păstorule al Mirei, dai bună mireasmă, înmiresmând pe cei ce cu mirare vin, la minunata ta raclă din care mir reverşi.

\r\n

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

\r\n

Venind cu dor la tine, Sfinte Nicolae, primim degrab împlinire dorinţelor şi îţi aducem din inimi alese mulţumiri.

\r\n

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

\r\n

Fecioară preacurată, ridică-mă pe mine din necuratele patimi, suindu-mă, prin curăţia vieţii, la înălţimi de har.

\r\n

Apoi îndată:

\r\n

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

\r\n

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

\r\n

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

\r\n

Ceea ce eşti mai cinstită…”, în timpul cărora preotul cădeşte altarul şi poporul:

\r\n

Bucură-te, mare arhipăstor al celor din Mira şi preabun povăţuitor, bucură-te, Sfinte Părinte Nicolae, propovăduitorule al Sfintei Treimi.

\r\n

Mare făcătorule de minuni, bogăţii de daruri dobândind de la Dumnezeu prin a ta viaţă cu totul strălucită, împarţi cu prisosinţă celor ce te cinstesc.

\r\n

Bucură-te, mare apărător al celor ce cheamă al tău nume în ajutor, când sunt în primejdii pe ape sau pe cale, că tu, Părinte Sfinte, pe călători păzeşti.

\r\n

Grabnic izbăveşti pe cei clevetiţi, vădind nedreptatea şi scăpând pe cei asupriţi, că în tot pământul, aievea sau în visuri, te faci văzut, Părinte, mustrând pe cei vicleni.

\r\n

Pe toţi cei ce vin la icoana ta, slăvite Ierarhe, căutând ocrotirea ta, scapă-i de necazuri şi dă-le izbăvire de grelele ipite ce vin asupra lor.

\r\n

Iertare păcatelor dăruieşti şi dai izbăvire de ispite şi încercări, scăpând de primejdii, Părinte Nicolae, pe cei ce cu credinţă îţi cântă laude.

\r\n

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

\r\n

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

\r\n

şi după ecfonis cântăm

\r\n

Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne întâmpină…

\r\n

Părinte, întregii lumi, ca un izvor nesecat, reverşi râuri tainice de uimitoare minuni, din darul dumnezeiesc; scapi de ispite grele şi de chinuri nedrepte, dai grabnic izbăvire, Nicolae slăvite; pentru care pretutindeni vestim ocrotirea ta.

\r\n

Preotul rosteşte ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul şi Otpustul mic.

\r\n

Apoi cântăm această stihiră glas 2, podobie:Când de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei sfântului:

\r\n

Scapă-ne de primejdii şi dureri, de cumplite boli şi de patimi, preaînţelepte păstor, şi ne apără pe noi de nedreptăţi şi sminteli, că venim la icoana ta, cu multă nădejde şi din suflet te rugăm să îndreptezi de acum calea vieţii noastre, Părinte, ca să fim aflaţi şi noi vrednici, de Împărăţia celor fericiţi.

\r\n

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

\r\n

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

\r\n

Traducere din limba greacă de protos. Chiril Lovin

\r\n

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *