Scientologia, un pericol pentru societate

 În zilele noastre ne confruntăm cu provocarea adusă de noile erezii, de cultele sau sectele distrugătoare (eng. distructive sects). Este vorba de organizaţii care de obicei se prezintă cu o mască filoso­fică, psihologică, sociologică, medicală, de protecţie a mediului, ba chiar şi cu mască ortodoxă, şi care prind în cursele lor pe oamenii naivi, mai ales pe tineri, determinându-i, prin tehnici de influenţare şi constrângere a personalităţii, să depindă întru totul de conducător şi organizaţie. De aceea ele sunt cu­noscute pe plan internaţional drept culte distrugătoa­re, organizaţii de suprimare a libertăţii şi de intoxi­care a sufletului.

\r\n

Fenomenul a început să se manifeste în lumea occidentală şi în tara noastră (Grecia, n.n.) încă din anii ‘70. După aceea, a luat în zilele noastre avântul pe care toţi îl cunoaştem şi îl trăim.

\r\n

Problema nu este numai religioasă, precum, din păcate, cred mulţi, ci are o multitudine de aspecte şi dimensiuni, chiar de ordin economic, politic şi naţional.

\r\n

Să trecem, aşadar, la prezentarea temei noastre: acţiunile sistematice ale acestor erezii recent apărute. Nu ne vom referi la acţiunile programate făcute în scopul manipulării personalităţii, ci vom vorbi despre acţiunile perverse care pleacă de la dogma acestor organizaţii care spune: Cel care ne critică este criminal.

\r\n

Exemplu tipic şi revelator al acestui gen de acţiuni este Scientologia sau Epistemologia (nu are nici o legătură cu Epistemologia, ramură a filosofiei). în Grecia ea acţionează sub numele de Centrul de Filosofie Aplicată din Grecia (K.E.F.E.). Ne vom ocupa aşadar cu cel mai izbitor caz de acţiuni criminale ale ereziilor totalitariste. Acţiuni asemănătoare, de obicei la o scară mai mică, folosesc şi alte organizaţii care au la bază acelaşi principiu: Cel care ne critică este un criminal; este mai cu seamă un criminal împotriva umanităţii, deoarece împiedică activitatea organizaţiei, cea care este singura nădejde pentru salvarea planetei.

\r\n

Scientologia se încadrează foarte bine între ereziile totalitariste contemporane, fiind caracterizată pe plan internaţional drept cea mai periculoasă dintre ele. Ştirile despre Scientologie care vin din Germania sunt şocante.

\r\n

Precum citim în revista Dialog, ministrul federal al Asistenţei Sociale şi Muncii din Germania, Walter Blum, a declarat că:

\r\n\r\n

1. În spatele acestei organizaţii se ascunde o organizaţie criminală de spălat bani.\r\n2. Scientologia răspândeşte o ideologie obscură.\r\n3. Ea constituie o corporaţie care sfidează şi oprimă persoana umană.\r\n4. Conducerea ei este criminală.\r\n5. Membrii ei au fost supuşi spălării creierului.\r\n6. Scientologia formează o caracatiţă uriaşă(1).

\r\n

Tribunalul administrativ din Koln, prin hotărârea sa din 23 martie 1995, şi-a dat acordul ca aceste adevăruri să se facă cunoscute public. De asemenea, Conferinţa miniştrilor de interne a statelor federale germane a clasificat Scientologia în sectorul criminalităţii economice şi a încredinţat supravegherea ei Serviciului de Protecţie a Statului. Tribunalul Federal Suprem a constatat că este vorba despre o acţiune economică care nu este sub protecţia articolului 4 din Constituţia germană, articol ce asigură libertatea religioasă, în ultimele zile am citit în ziare că Guver­nul Federal al Germaniei a hotărât să nu încadreze membri ai acestei organizaţii în funcţii publice.\r\n\r\nScientologia constituie unul din multele cazuri în care religia este folosită ca paravan pentru o acţiune economică. Ceea ce spusese L. R. Hubbard, fondato­rul Scientologiei, dacă vrei să câştigi 1000000 de dolari, cel mai bun mod ca să reuşeşti aceasta este să fondezi o religie, aceea a şi făcut.

\r\n

În Grecia, până la sfârşitul anului 1995, Scientologia nega cu încăpăţânare faptul că este religie. Astfel, doamna Karadima Paretzoglu, preşedinta organizaţiei scientologice U-Man fiellas Consilierii Productivităţii nu a şovăit să declare că, din momentul în care a devenit scientolog, s-a făcut şi o creştină mai bună(2).

\r\n

În celelalte ţări Scientologia era prezentată ca religie, iar aceasta se făcea, desigur, deliberat. Acum însă, după ce a fost deconspirată şi considerând probabil că s-au creat în Grecia condiţiile favorabile, adică diluarea şi corodarea mentalităţii ortodoxe, se prezintă şi declară – în coloanele ziarului care a apărut la sfâr­şitul anului 1995 sub titlul: Libertatea exprimării – că dintru început Scientologia a constituit o religie(!) în Grecia, cum este cunoscut, eşti ceea ce te declari. Bineînţeles, nu este nici religie, nici filosofie, ci, pre­cum se va dovedi pe parcursul dezvoltării subiectului, este o organizaţie mondială lipsită de scrupule, care are ca scop câştigul economic şi dobândirea de pute­re şi influentă politico-economică, deşi se ascunde după „vitrina” religiei.

\r\n

Aceste concluzii reies şi din declaraţia germancei Claudia Holde, ministru pentru problemele familiale şi ale tineretului, care a afirmat: Scientologia urmăreşte dominaţia mondială şi are drept scop distruge­rea societăţii noastre(3).

\r\n

Ce crede Scientologia?

\r\n

Dar să aruncăm o privire peste crezul Scientologiei. Această organizatie a fost fondată de ameri­canul Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Se numeşte şi Biserica Scientologiei. în Grecia există Centrul de Filosofie Aplicată din Grecia, Centrul Filosofic Atena şi alte organizaţii care au legături strânse cu Sciento­logia, cum ar fi Citizens Commision on Human Rights (Comisia Cetăţenilor pentru Drepturile Omului) şi altele.

\r\n

Termenii-cheie ai mişcării sunt Scientologia şi dianetica. Mişcarea explică aceşti termeni astfel: în cartea lui L. R. Hubbard, Manualul pentru clericul onorific, se foloseşte termenul de scientologie ca filosofie religioasă aplicată; învăţătură despre fiinţa spirituală şi propulsarea ei în relaţiile cu ea însăşi cu universul şi cu celelalte fiinţe. Se observă că este vorba despre o „religie” sau „filozofie” a autoevolutiei omului.

\r\n

Mişcarea foloseşte şi termenii Thetan şi Clear. Thetan, de la litera grecească ‚theta’, înseamnă, după Hubbard, izvorul vieţii şi însăşi viaţa, dar şi unitatea vie. Clear, adică curat, este un Thetan care poate să fie cauza, în mod conştient şi de bună voie, mai presus de materia intelectuală, de energie, de spaţiu şi timp, în ce priveşte primul potenţial (supravieţuirea eului)(4). Aceasta înseamnă că scopul mişcării este construirea supraomului(!).

\r\n

„Supraomul”, potrivit Scientologiei, se află înlăuntrul omului şi se poate „elibera” prin tehnica mişcării, a aşa-numitei dianetici. În Manualul pentru sacerdotul onorific se precizează despre dianetică: Este tehnica eliberării fiinţei spirituale; învăţătura despre fiinta spirituală în relaţiile ei cu trupul şi propulsarea fiinţei în aceste relaţii(5).

\r\n

Mişcarea organizează o nesfârşită serie de seminarii cu scopul de a elibera pe supraom dinlăuntrul omului şi de a face toată lumea curată (Clear), inau­gurând o nouă Eră. Astfel omul va dobândi o putere nelimitata: în această lume supravieţuiesc numai tigrii, iar noi ne-am luat răspunderea să educăm tigrii, spune Hubbard, mesia Scientologiei(6).

\r\n

Potrivit cu concepţia Scientologiei, morala poate fi definită ca „raţională” atunci când este pusă în legătură cu „supravieţuirea” pe opt potenţiale.

\r\n

Atunci când Scientologia vorbeşte despre „potenţiale” se referă la „instincte de supravieţuire” pe dife­rite „niveluri”:

\r\n\r\n

1. prin sine (potenţial autodinamic);\r\n2. prin sex şi actul sexual, prin reproducere şi educaţia copiilor (potenţial genital);\r\n3. prin grupuri sociale, naţionale, politice (potenţial colectiv);\r\n4. prin oameni (potenţial uman);\r\n5. prin animale – ca regn animal (potenţial animal);\r\n6. prin materie, energie, spaţiu şi timp, adică prin universul fizic (potenţial universal);\r\n7. prin spirite (potenţial spiritual);\r\n8. prin Fiinţa Supremă (potenţial divin)(7).

\r\n

De dragul omenirii, adică de dragul unui potenţial mai înalt, fiecare membru este chemat să distrugă o persoană sau un grup care nu împărtăşeşte principiile Scientologiei. Binele omenirii se identifică şi aici, ca şi în toate ereziile noi, cu binele grupării.

\r\n

Aşadar, cel care face rău organizaţiei, împiedică lucrarea ei, o vede cu ochi critic sau chiar cel ce o tratează cu indiferenţă(!) este considerat o piedică în evoluţia omenirii spre Noua Eră, pe care o promite organizaţia, este considerat duşmanul omenirii. Unul ca acesta nu poate avea drepturi, precum vom vedea mai amănunţit în cele de mai mai jos(8).

\r\n

În aceste condiţii, avem de-a face cu o relativizare evidentă a binelui şi a răului. Avem o morală inversă, în care scopul scuză mijloacele. Bine este numai ceea ce vine în folosul organizaţiei.

\r\n

Această concepţie despre „morală”, precum foarte bine observă părintele Antonie, ar fi putut proveni de la o grupare a Mafiei sau de la oricare altă organizaţie teroristă(9).

\r\n

În felul acesta cineva poate săvârşi chiar şi crime în virtutea instinctului de supravieţuire în potenţiale superioare, iar aceste crime sunt considerate ceva „bun” şi „moral”.

\r\n

Morala se preschimbă în tehnologie funcţională, iar cel care nu are tehnologia moralei este incapabil să introducă morala în sine însuşi şi să se elibereze din acţiunile anti-vitale, adică din acţiunile care se îndreaptă împotriva vieţii.

\r\n

În acest caz gruparea preia acţiunea în locul lui, iar aceasta se numeşte dreptate.

\r\n

Scientologia dă următoarea definiţie moralei: Morala constituie aici o structură organică; ea este segmentul unei organizaţii al cărei funcţii este alungarea intenţiilor vrăjmaşe din mediu; iar după ce reuşeşte aceasta, scopul moralei devine îndepărtarea din mediu(10) a tuturor intenţiilor diferite, străine ei.

\r\n

Aceasta este definiţia moralei! Adevărat pentru organizaţie este ceea ce dă rezultate. Aşadar termenii de morală şi adevăr sunt adaptaţi scopurilor Scientologiei.

\r\n

Aşa cum observă Partidul Creştin-Democrat Ger­man, această concepţie despre adevăr a condus la fapte criminale.

\r\n

Chiar şi sentimentul uman şi creştin al compătimirii este interpretat de Scientologie ca pricină a unui com­portament dezordonat şi a bolilor psihosomatice şi tre­buie, prin urmare, combătut. Toate acestea dovedesc că Scientologia foloseşte morala într-un sens inversat.

\r\n

Din aceste pricini toate partidele mari din Germania au socotit calitatea de scientolog ca fiind incompatibilă cu cea de membru al respectivei grupări politice(11).

\r\n

Stările de morală, aşa cum se arată în lucrarea Introducere în Morala Scientologiei, sunt:

\r\n\r\n

1. Puterea\r\n2. Schimbarea de putere\r\n3. Belşugul\r\n4. Funcţionarea normală\r\n5. Nevoia specială\r\n6. Primejdia\r\n7. Nefiinţa\r\n8. Pasivul\r\n9. Îndoiala\r\n10. Duşmanul\r\n11. Trădarea\r\n12. Confuzia

\r\n

Să vedem câteva lucruri despre starea de putere. Singura stare care nu are anti-intenţii sau intenţii străine este starea de putere. L. R. Hubbard, mesia Scientologiei, în cartea sa Introducere in Morală, scrie despre comportamentul scientologului în starea de putere:

\r\n

Atunci când eşti înlăturat dintr-o funcţie înaltă, achită-te pe loc de toate datoriile tale, dă putere tota­lă tuturor prietenilor tăi şi depărtează-te cu buzuna­rele pline de muniţii, gata de orice posibil şantaj în­dreptat împotriva fiecărui fost adversar, cu depuneri nelimitate în contul tău personal şi cu adresele experimentaţilor ucigaşi; apoi mergi şi trăieşte în BULGRAVIA(12) şi mituieşte poliţia(13).

\r\n

Pentru a se realiza cel mai mare bine pentru un mai mare număr de potenţiale, de pildă pentru cel al supravieţuirii, în al treilea (colectiv) sau în al patrulea potenţial (uman), se poate considera necesară neutralizarea sau omorârea unei persoane, pentru că supravieţuirea prin colectiv (binele organizaţiei) recomandă un mai mare bine pentru un mai mare număr de potenţiale(!).

\r\n

Să ne referim acum la starea de duşman. După Hubbard, grupările de alte convingeri care au prici­nuit sau au urmărit blocarea mişcării sau au refuzat să se conformeze la scopul ei de bază au devenit duşmani. Cel care refuză să se conformeze scopului de bază devine duşman(!). Drept duşman este consi­derat mai întâi scientologul care a părăsit organizaţia, dar şi politicienii, reprezentanţii bisericilor şi ziariştii care deconspiră activitatea Scientologiei.

\r\n

Într-o scrisoare numită Communication Policy Letter, care cuprinde îndrumări ale lui Hubbard, se stabi­leşte: O persoană care ajunge în starea morală de duşman este considerată pasăre liberă. Oricine poate să-i ia averea, să-l ofenseze în orice mod, fără să fie pedepsit de vreun scientolog. De asemenea, îl poate supune la orice chinuri, îl poate înşela sau îl poate chiar distruge. Oamenii “necinstiţi”, adică cei pe care organizaţia îi consideră duşmanii ei, nu mai au drepturi.

\r\n

Textul acesta „justifică” chiar şi fapte criminale îndreptate asupra oricărei persoane care îndrăzneşte să se împotrivească filosofiei, practicilor, intenţiilor şi scopurilor Scientologiei. Cel care îndrăzneşte să critice Scientologia şi să împiedice lucrarea ei, aşa cum facem noi aici, este pus în starea de vrăjmaş, este considerat pasăre liberă. Adică nu are nici un drept şi orice scientolog îl poate vătăma, fără ca acela să primească din partea organizaţiei nici o sancţiune, ci, dimpotrivă, va primi laude.

\r\n

Asemănătoare cu starea de duşman este starea de trădare: încălcarea unei făgăduinţe de către cel căruia organizaţia i-a arătat încredere este socotită trădare. O astfel de încălcare este considerată o trădare a scopurilor Scientologiei, care vizează „mântuirea planetei”. Adică, atunci când cineva părăseşte organizaţia şi încalcă „contractul” pe care l-a semnat sau alte „făgă­duinţe” ajunge în starea de trădare. Pentru a fi primit din nou va trebui să sufere diverse înjosiri.

\r\n

Orice adept care cade în starea de trădare, dacă vrea să fie reprimit în organizaţie, este chemat să dovedească cu fapta sinceritatea dorinţei lui, adică să dea mereu lovituri eficace vrăjmaşilor organizaţiei, indiferent de pericolul la care se expune şi să facă faţă la cerinţe mult mai înalte decât cele care se pretind unui membru obişnuit al organizaţiei. Va trebui să facă aceasta până când majoritatea membrilor orga­nizaţiei îi va îngădui să redevină membru al ei(14).

\r\n

Oricine vine în contradicţie cu organizaţia este considerat o „persoană antisocială” sau „un individ incomod” sau „o sursă potenţială de tulburare”. Potrivit Scientologiei aceste persoane sunt „criminali potenţiali sau reali”.

\r\n

Pentru neutralizarea unor astfel de persoane, adică a orişicui împiedică lucrarea şi scopurile organizaţiei, se alcătuieşte un program special de manipulare a lor.

\r\n

Responsabile cu această acţiune sunt serviciile secrete ale Scientologiei, Birourile de Afaceri Speciale (Offices of Special Affairs, OSA). Există o organizaţie piramidală, cu OSA International în vârful ei, având organizaţii continentale (de exemplu, pentru Europa: OSA Europe) şi birouri abilitate pentru fiecare ţară.

\r\n

Există ofiţeri superiori ai moralei care îi urmăresc şi îi îndosariază pe toţi. Iar aceasta se vede limpede din documentele pe care le-a confiscat procurorul loan Anghelis în timpul cercetărilor sale făcute asupra K.E.F.E. în anul 1996. Un scop principal al organizaţiei este coruperea persoanelor aflate în poziţii-cheie. Birourile Afacerilor Speciale manipulează şi afaceri juridice şi, printr-un terorism al ameninţărilor, reuşesc să-l doboare pe adversar. Scopul final este ca guvernul şi filosofiile potrivnice să fie constrânse a fi de acord cu scopurile Scientologiei.

\r\n

Articolul 12 din Codul de Onoare al Organizaţiei spune acest lucru limpede: niciodată să nu te temi să vatămi pe cineva pentru o cauză dreaptă. De asemenea, şi îndrumările lui Ron Hubbard, mesia Scien­tologiei, sunt foarte limpezi: Caută imediat să afli despre crimele sau faptele şi mai josnice făcute de duşman. Pentru aceasta să lucrezi cu toată iscusinţa ta… Să nu aştepţi niciodată. Să nu vorbeşti niciodată despre noi, ci numai despre ei. Foloseşte sângele lor, sexul lor, crimele lor ca să oferi ziarelor titluri cât mai mari (HCO Policy Letter of 15 February 1966)(15).

\r\n

Dacă nu se pot găsi crime în această viaţă, cu siguranţă ele au fost săvârşite în vieţile anterioare. Se vorbeşte chiar şi despre plutonul de execuţie. Iar despre aceasta citim: faptul de a lăsa o persoană incomodă să distrugă statisticele sau chiar vreo organiza­ţie de-a noastră constituie un delict care te conduce în faţa plutonului de execuţie(16).

\r\n

Aceste lucruri nu sunt luate din romanele poliţiste sau din filme de spionaj, ci ele sunt directivele pe care le dă Scientologia membrilor ei.

\r\n(1) Vezi periodicul Dialog, nr. 6, p. 30.\r\n(2) Vezi Scrisoarea ei din 23 iunie 1996 către Patriarhul Ecumenic, către arhiepiscopul Greciei, politicieni şi ziarişti, în care cu un ifos fascist pretindea să fie anulată a Vl-a Conferinţă panortodoxă de la Mitilene, din vara anului 1994.\r\n(3) Ziarul Ethnos, 11 ianuarie 1996.\r\n(4) L. R. Hubbard, Scientologia – Elementele de bază ale cugetării,1980, p. 194.\r\n(5) Dianetică mai este definită de Hubbard ca ştiinţa modernă a sănătăţii mentale. Efortul de a atribui o faţă ştiinţifică neadevărurilor pe care le emit după propria minte este un fapt ce caracterizează pe liderii sectelor contemporane (n. tr.).\r\n(6) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute – Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei, p. 105-106.\r\n(7) L. R. Hubbard, Introducere în morală, p. 53-56.\r\n(8) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute…, p. 116-117.\r\n(9) Ibidem, p. 221.\r\n(10) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute…, p. 222-223.\r\n(11) Ibidem, p. 222-223\r\n(12) Este vorba de un acronim. Denumirea ascunde indicarea spaţiului geografic: BULgaria, GRecia, Albania şi lugoslaVIA (n. tr.).\r\n(13) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute…, p. 227.\r\n(14) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute…, p. 232-233.\r\n(15) Părintele Antonie Alevizopulos, Erezii nou-apărute…, p. 252.\r\n(16) Ibidem, p. 249.\r\n

din Cuvant de invatatura crestin ortodoxa, dupa cartea “Ereziile contemporane – o adevărată ameninţare” de Părintele Arsenie Vliangoftis, Editura EVANGHELISMOS, Bucureşti, 2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *