✝ Sfântul Ierarh Vasile cel Mare

 

Sfinţii sunt învăţătorii noştri, îndrumătorii noştri; sunt și prietenii lui Dumnezeu și sunt şi prietenii noştri. Pe calea sfinţilor, când ne intâlnim, ne constituim în adevărata familie creştină.

Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al vieţii liturgice

Sfântul Vasile a apărat credinţa ortodoxă în vremuri foarte grele, de tulburare din partea ereticilor pnevmatomahi, cei care negau dumnezeirea Sfântului Duh.

Sf. Vasile este pomenit mai ales pentru Liturghia care îi poartă numele. Dintre Liturghiile ritului bizantin, Liturghia Sfantului Vasile cel Mare este cea mai veche. In forma ei inițială, urmează întru totul randuiala Liturghiei Sfantului Iacob, fața de care are însa unele rugaciuni mai scurte. Vechimea si autenticitatea acestei Liturghii sunt confirmate de numeroase marturii.

Rugăciunile din Sfânta Liturghie care îi poartă numele şi care se săvârşeşte de 10 ori pe an conţin cereri către Dumnezeu pentru a potoli năvălirile păgânilor şi întărâtările ereticilor, pentru a opri dezbinările în Biserică. Sfântul Vasile, aşa cum este menţionat în Hotărârea Sfântului Sinod, este dascăl al vieţii liturgice, pentru că mai întâi de toate este dascăl al învăţăturii de credinţă ortodoxă, este dascăl al dreptei credinţe, iar dreapta credinţă este celebrată în Sfânta Liturghie.

Sfântul Grigorie de Nazianz considera această Liturghie ca fiind cea mai de seama realizare a Sfantului Vasile in planul reformei liturgice pe care a întreprins-o preot fiind in Cezareea Capadociei.

În biografia Sfântului Vasile, atribuita lui Amfilohie, episcop de Iconiu, ni se relateaza ca, la hirotonia sa de episcop, Sfantul Vasile s-a rugat lui Dumnezeu șase zile în șir să-l învredniceasca să-I aduca jertfa cea nesangeroasa cu propriile sale cuvinte adică să compună un formular propriu al anaforalei liturgice, cum era uzul pe atunci. In a șaptea zi, i s-a arătat Mantuitorul in vis, împlinindu-i dorința

 

„După un timp oarecare, fericitul Vasile a cerut de la Dumnezeu să i se dea darul înţelepciunii, aşa încât, cu ale sale cuvinte curate, să poată săvârşi slujba cea fără de sânge şi să vie spre el Duhul Sfânt. După şase zile, adică în ziua a şaptea, pogorându-se Duhul Sfânt, a început a liturghisi şi săvârşi în toate zilele jertfa cea fără de sânge. După ce a trecut câtăva vreme, cu credinţă şi cu rugăciune a început a scrie cu propria sa mână tainele sfintei slujbe. Şi în acea noapte i s-a arătat Domnul în vedenie, cu apostolii, făcând înainte punerea pâinii şi a paharului, la Sfântul Jertfelnic; apoi, sculând pe Vasile, i-a zis: „După a ta cerere, să se umple gura ta de laudă, ca adică, cu ale tale curate cuvinte, să aduci slujba cea fără de sânge”. Iar el s-a sculat tremurând, neputând să privească cu ochii la arătarea Domnului cea luminoasă.

După această arătare luminoasă a mers în biserică şi, apropiindu-se de Sfîntul Altar, a început a grăi şi a scrie pe hârtie, în limba grecească, astfel: Să se umple gura mea de laudă, ca să cânt slava Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai zidit pe noi şi ne-ai adus în viaţa aceasta, rostind apoi şi celelalte rugăciuni ale Sfintei Biserici.

Iar după sfârşitul rugăciunilor a ridicat pâinea, rugându-se cu dinadinsul şi zicând: „Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt lăcaşul Tău şi de pe scaunul măririi împărăţiei Tale, şi vino ca să ne sfinţeşti pe noi; Cel ce şezi sus, împreună cu Tatăl, şi aici cu noi eşti nevăzut, învredniceşte-ne, cu puternică mâna Ta, ca să ni se dea preacuratul Tău trup şi cinstitul Tău sînge nouă, tuturor popoarelor”.

După rostirea acestei rugăciuni, Eubul împreună cu alţi clerici “au văzut o lumină cerească luminând altarul şi pe arhiereu şi nişte bărbaţi prealuminaţi în veşminte albe, înconjurând pe acest mare arhiereu.”

Opera sa, care s-a transmis până la noi este comoara care ne lămureşte asupra învăţăturii acestui sfânt
Dintre lucrările dogmatice prima si cea mai veche este Adversus Eunomium, concepută in trei cărţi si scrisa intre anii 363-365 -o respingere a Apologiei lui Eunomiu, episcop de Cyzic, conducătorul grupării extremiste ariene.

A doua scriere dogmatica este îndreptata împotriva unei alte erezii, a pnevmatomahilor, si este intitulata: Despre Duhul Sfânt. Acest tratat pnevmatologic argumentează in esenţă consubstanţialitatea Fiului şi a Duhului Sfânt cu Tatăl, în virtutea căreia Persoanelor Sfintei Treimi li se cuvine cinstire egală.

Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al familiei creştine

Sfântul Vasile este şi dascăl al familiei creştine, nu numai prin cuvânt, ci şi prin pilda familiei creştine în care el s-a născut şi a crescut, prin modul în care el a promovat valorile credinţei creştine în familie.

În scrierile sale descoperim comori duhovniceşti, menite să sprijine urcuşul duhovnicesc al familiei creştine.

Corpul epistolar cuprinde scrisori: de prietenie, de consolare, de recomandare, scrisori canonice, moral-ascetice, dogmatice, liturgice si istorice.

Tratatele pedagogice ale Sf. Vasile abordează deschis problema educaţiei tinerilor si definesc limpede atitudinea Bisericii crestine fata de ştiinţa si cultura păgână.  Este vorba de indemn câtre tineri, care arata modul in care scriitorii antici pot fi folositori, mai exact, atunci când se realizează o buna selecţie din lucrările acestora, in scrierile acestora, tinerii trebuie sa caute mierea si sa evite otrava. Sf. Vasile a fost conştient de avantajul unei erudiţii sănătoase, bazate pe adevărul creştin si cultura moştenită.

În învăţătura sa, sfântul a subliniat valoarea unei vieţi curate, cumpătate, desăvârşite. De aceea în omiliile despre post, sfântul subliniază importanţa acestei instituţii.

Aşezământ dumnezeiesc dat omului pentru păstrarea vieţii sale, încă de la crearea sa (Fac. 2, 17), postul a fost consacrat ca nevoinţă a vindecării şi întăririi firii umane şi ca armă tare împotriva duhurior necurate, alături de rugăciunea smerită, după cum ne învaţă Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Hristos Domnul . De aceea, postul este o practică bisericească pe care Sfinţii Părinţi au preţuit-o făcând din ea un mod de viaţă care trebuie împărtăşit tuturor. Între ei, Sfântul Vasile cel Mare (330-379) – el însuşi un neîntrecut postitor – străluceşte în chip deosebit prin învăţătura pe care ne-a dăruit-o mai ales în „Omiliile” sale despre post şi împotriva patimii beţiei, rostite în vremea Postului Mare.

Mari şi nebănuite sunt foloasele postului descoperite nouă de Sfântul Părinte Capadocian. Acestea sunt: împăcarea cu Dumnezeu, tămăduirea de patimi şi de suferinţe, sfinţirea cugetului, a cuvântului şi a simţirii, restabilirea părtăşiei cu semenii prin înfrângerea lăcomiei, a violenţei şi a certurilor. „Dacă ar domni postul, ne învaţă Sfântul Vasile cel Mare, nu s-ar mai făuri arme, n-ar mai fi tribunale, n-ar mai fi închisori… Postul i-ar fi învăţat pe toţi să se înfrâneze nu numai de la mâncare, dar să izgonească şi iubirea de arginţi, lăcomia, precum şi orice viciu” (Omilia II, 5). Iar când descrie calităţile omului postitor, Sfântul Vasile cel Mare scrie: „Faţa celui ce posteşte îţi inspiră respect; nu e îmbobocită cu roşeaţă neruşinată, ci e împodobită cu o paloare pe care este zugrăvită înfrânarea; ochiul celui ce posteşte este blând, mersul măsurat, faţa serioasă, netulburată de râs nestăpânit. Cel ce posteşte este măsurat la cuvânt şi curat la inimă” (Omilia I, 9).

Omilia III la cuvintele « Ia aminte la tine însuţi ! » reprezintă o comoară a înţelepciunii. Omul este îndrumat să cugete drept şi să dea slavă lui Dumnezeu pentru darurile primite, precum şi să se aplece cu dragoste spre semenii săi. Dealtfel, toate omiliile morale şi pedagogice au rolul de a oferi creştinilor o sinteză a dreptei gândiri şi vieţuiri creştineşti.

 

 

Surse :

PSB 12- SF VASILE CEL MARE- DESPRE SFÂNTUL DUH; CORESPONDENŢĂ, ED. IBMBOR, Bucuresti, 1988;

PSB 17- SF VASILE CEL MARE- OMILII LA HEXAEMERON, OMILII LA PSALMI, OMILII SI CUVÂNTĂRI, ED. IBMBOR, Bucuresti,1986;

SF VASILE CEL MARE- DESPRE BOTEZ ( COMORILE PUSTIEI, )ED. ANASTASIA, 1999;

VIEŢILE SFINŢILOR PE LUNA IANUARIE (Biografia Sfantului Vasile, de Amfilohie, episcop de Iconiu ) ;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *