Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena

\r\n

Condacele şi Icoasele

\r\n

 Condacul 1 :

\r\n

Lui Hristos al tău, pe care duhovniceşte L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria-Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări şi te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăveşti, ca pururea bucurăndu-ne să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească L-ai propovăduit pe Predulcele Iisus!

\r\n

Icosul 1 :

\r\n

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor, mai înainte cunoscând voinţa ta cea bună, Sfântă Mironosiţă, te-a ales din cetatea Magdalei, din laţurile diavoleşti slobozindu-te; pentru aceasta te-ai arătat credincioasă slujitoare a Domnului, sârguindu-te a-L preslăvi pe El cu viaţa şi cu osteneala. Iar noi, minunându-ne de aşa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, întru umilinţa inimilor strigăm către tine:\r\nBucură-te, cea chemată de Fiul lui Dumnezeu dintru întunericul diavolesc la minunată lumina Sa;\r\nBucură-te, că în curăţie cu trupul şi cu duhul până la sfârşit ai petrecut cu darul Lui;\r\nBucură-te, că prin curăţia inimii, sărăcia cu duhul până la sfârşit o ai păzit;\r\nBucură-te, că înaintea tuturor te-ai învrednicit a vedea pe Hristos cel înviat;\r\nBucură-te, că puterea vrăjmaşului bine ai biruit;\r\nBucură-te, că ai strălucit cu credinţa cea tare şi cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;\r\nBucură-te, că L-ai iubit şi L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta;\r\nBucură-te, că până şi la moarte Aceluia drept ai slujit;\r\nBucură-te, că prin dar cu sufletul te-ai înnoit;\r\nBucură-te, că Evanghelia ai propovăduit şi întru vistieria inimii tale o ai încăput;\r\nBucură-te, că Învierea Domnului apostolilor ai vestit;\r\nBucură-te, că şi a vorbi cu îngerii te-ai învrednicit;\r\nBucură-te, Sfânta Maria-Magdalena, care cu credinţa apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 2-lea :

\r\n

Văzându-se pe sine Maria-Magdalena de şapte demoni izbăvită, cu toată inima s-a lipit de Hristos Dumnezeu, biruitorul iadului, învăţând pe toţi oamenii că nu numai cu gura, ci şi cu toată viaţa să slujească lui Dumnezeu, cântându-i Lui: Aliluia!

\r\n

Icosul al 2-lea :

\r\n

Mintea omenească, cugetând, nu pricepe cum dintru aşa tulburare, cu darul lui Hristos, te-ai suit la înălţimea vieţii celei asemenea îngerilor, vrednică de laudă, Maria-Magdalena. Pentru aceea şi noi, avându-te pe tine mijlocitoare bună, cu căldură ne rugăm să ceri de la Domnul şi pentru noi izbăvire din adâncul păcatului, ca să strigăm ţie cu dragoste unele ca acestea:\r\nBucură-te, că ai scăpat din cumplita robie a dracilor;\r\nBucură-te, că aievea ai mustrat înşelăciunea viclenilor demoni;\r\nBucură-te, că pe toţi îi înveţi ca în ispitele de la vrăjmaşul la Hristos să alerge;\r\nBucură-te, că îndemni ca nimeni în scârba cea mare pentru păcate să nu deznădăjduiască;\r\nBucură-te, a tuturor păcătoşilor călăuzitoare pe calea sfinţeniei;\r\nBucură-te, că ai cunoscut tăria cea atotputernică a darului lui Hristos;\r\nBucură-te, povăţuitoare bună a mulţumirii celei cuvenite lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, dreapta învăţătoare a laudei lui Dumnezeu celei adevărate;\r\nBucură-te, că ne-ai arătat cu viaţa ta calea cea dreaptă a vieţii pământeşti;\r\nBucură-te, apărătoare bună a tuturor păcătoşilor înaintea lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, păzitoarea sufletelor noastre de vicleşugul satanei;\r\nBucură-te, mijlocitoarea noastră cea caldă către Hristos întru toate scârbele;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 3-lea :

\r\n

Cu puterea dumnezeiescului dar, dimpreună şi cu a ta bunăvoinţă, fără şovăire, precum Avraam de demult ai lăsat casa părintelui tău şi cu bucurie ai urmat lui Hristos Dumnezeu. Deci rugămu-te, pe tine, ucenică a lui Hristos, slăvită Maria-Magdalena, luminează prin rugăciunile tale şi inimile noastre cu dragostea cea către Dumnezeu, ca şi acum şi pururea să-I strigăm Lui: Aliluia!

\r\n

Icosul al 3-lea :

\r\n

Având puterea înţelepciunii dăruită ţie de Dumnezeu, Maria-Magdalena, bărbăteşte ai lepădat cele frumoase ale lumii acesteia şi, ca o ucenică bună, cu dreptate ai slujit Cuvântului, Care pentru multă milostivirea Sa a sărăcit pentru noi. Pentru acestea cu umilinţă strigăm ţie:\r\nBucură-te, ucenica lui Hristos cea bună;\r\nBucură-te, învăţătoarea dragostei celei adevărate către Dumnezeu;\r\nBucură-te, că deşertăciunea lumii acesteia bine o ai cunoscut;\r\nBucură-te, că bucuria lumii bărbăteşti o ai lepădat;\r\nBucură-te, că frumuseţea lumească întru nimica o ai socotit;\r\nBucură-te, că cinului călugăresc calea vieţii celei bune mai înainte ai arătat;\r\nBucură-te, că pe toţi îi povătuieşti pe calea către Hristos Dumnezeu;\r\nBucură-te, că pentru lucrările milostivirii casa cea pământească o ai lăsat;\r\nBucură-te, că mila lui Hristos şi aici şi în cer o ai aflat;\r\nBucură-te, că prin ea la fericirea cea veşnică ai ajuns;\r\nBucură-te, mieluşea înţeleaptă, că de la lupii cei răi către Hristos păstorul cel bun ai alergat;\r\nBucură-te, că în staulul cuvântătoarelor Sale oi ai intrat;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 4-lea :

\r\n

Viforul urgiei drăceşti cu putere pe mare s-a ridicat asupra casei sufletului tău, Sfântă Marie, dar a o surpa pe aceasta până în sfârşit nu a putut, că ai aflat mântuire pe piatra cea tare a credinţei în Hristos, şi pe aceasta tu, preaînţeleaptă femeie, stând neclintită, îi înveţi pe toţi ca Preabunului Dumnezeu să-i cânte cântare: Aliluia!

\r\n

Icosul al 4-lea :

\r\n

Auzind noi, de Dumnezeu înţelepţită Marie, că urmând lui Hristos ai aflat veselia cea adevărată a inimii, dreptatea, pacea şi bucuria întru Duhul Sfânt, ne sârguim să ne aflăm în ceata părtaşilor la Împărăţia lui Dumnezeu. Iar ţie, ca uneia ce te veseleşti în această împărăţie arătându-ne şi nouă calea spre ea, îţi zicem cu toţii aşa:\r\nBucură-te, că dulceaţa cerească a lui Iisus o ai iubit;\r\nBucură-te, că viaţa cea adevărată ai aflat;\r\nBucură-te, că şi nouă chipul acestei vieţi ne-ai arătat;\r\nBucură-te, că întru bucuria cerească pururea acum petreci;\r\nBucură-te, că dintru a Raiului hrană pururea guşti;\r\nBucură-te, că focul dragostei către Dumnezeu în inima ta ai aprins;\r\nBucură-te, cea iubită duhovniceşte de Hristos Dumnezeu ca o roaba dreaptă a Sa;\r\nBucură-te, fierbinte rugătoare pentru noi către Dumnezeu;\r\nBucură-te, ajutătoarea întru nevoile noastre;\r\nBucură-te, învăţătoarea noastră cea bună şi blândă;\r\nBucură-te, sălaş preacinstit al Duhului Sfânt;\r\nBucură-te, sfântă întocmai cu Apostolii;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 5-lea :

\r\n

Ca o stea cu dumnezeiască mergere urmând lui Hristos, slăvită Maria, te-ai arătat între mironosiţe. Împreună cu acelea stând acum şi pururea înaintea Sfintei Treimi, adu-ne şi pe noi împreună cu cetele cele sfinţite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieţii noastre, pentru a-I striga cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 5-lea :

\r\n

Văzând, Sfânta Maria, pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignindu-Se, minunată bărbăţie ai arătat ; că mulţi dintre ucenici au lăsat pe Învăţătorul lor, iar tu, cu dumnezeieştile Lui învăţături neîncetat aprinzându-ţi sufletul şi cugetul, ai biruit neputinţa firii femeieşti şi aşa ai fost părtaşă patimii celei mântuitoare a lui Hristos. Pentru aceasta şi noi, la atâta vitejie bărbătească a ta privind, strigăm ţie:\r\nBucură-te, podoaba şi îmbunătăţirea femeilor celor înţelepte;\r\nBucură-te, veselia cea bună a tuturor creştinilor;\r\nBucură-te, cea împreună-pătimitoare cu Hristos Dumnezeu, fiind El pe cruce răstignit;\r\nBucură-te, că ne-ai arătat nebiruita cale a dragostei pentru El;\r\nBucură-te, că mare îndrăznire ai luat către Dumnezeu, cu dragoste rugăndu-te pentru noi;\r\nBucură-te, podoaba şi lauda femeilor;\r\nBucură-te, adăpostirea cea tare a creştinilor;\r\nBucură-te, că decât bărbaţii cei tari mai puternică eşti;\r\nBucură-te, că decât înţelepţii acestei lumi mai înţeleaptă eşti;\r\nBucură-te, că cele ascunse ale înţelepciunii Sale ţi-a arătat Dumnezeu;\r\nBucură-te, că propovăduirea cea adevărată Însuşi Dumnezeu-Cuvântul te-a învăţat;\r\nBucură-te, că pe Hristos Dumnezeu mai mult decât viaţa ta L-ai iubit;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţa apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 6-lea :

\r\n

Cu darul Tău, Hristoase Împărate, cele neputincioase se vindecă şi vasele cele slabe se fac tari. Că mironosiţele femei lângă crucea Ta cu bărbăţie stau şi darul Crucii fără de frică tuturor îl vestesc; şi iară cete de femei înţelepte, sârguindu-se a se asemăna cetelor îngereşti, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei Treimi: Aliluia!

\r\n

Icosul al 6-lea :

\r\n

Căutând a te lumina cu lumina cunoştintei de Dumnezeu celei adevărate, când ai văzut pe Dumnezeu pe cruce răstignit, minunată Maria, lăcrimând ziceai: cum Viaţa acum de voie moarte primeşte? Noi dar, ştiind slăvită luminarea ta prin darul Sfântului Duh, strigăm ţie acestea:\r\nBucură-te, că pe Hristos cel răstignit din adâncul sufletului L-ai plâns;\r\nBucură-te, că veselia cea veşnică în locaşurile cereşti ai aflat;\r\nBucură-te, că şi nouă chipul plângerii celei bune ne-ai arătat;\r\nBucură-te, că tu eşti bucuria noastră cea neîncetată;\r\nBucură-te, a tuturor scârbiţilor mângâiere nemincinoasă;\r\nBucură-te, că pe pământ ai pătimit cu Hristos, pentru El;\r\nBucură-te, că împreună cu Domnul, în ceruri te proslăveşti întru El;\r\nBucură-te, a tuturor vrăjmaşilor noştri tare biruitoare;\r\nBucură-te, în toate scârbele noastre grabnică ajutătoare;\r\nBucură-te, că tuturor creştinilor aducerea-aminte de tine preadulce le este;\r\nBucură-te, că în toată Biserica lui Hristos numele tău e cinstit;\r\nBucură-te, mlădiţa cea adevărată a viei lui Hristos;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 7-lea :

\r\n

Voind a cunoaşte puterea cea atotbiruitoare a Crucii, până la sfârşitul patimilor lui Hristos ai stat lângă crucea Mântuitorului, dimpreună cu alte femei, preaslăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai: Ce minune străină este aceasta? Cel ce ţine toată făptura a voit a pătimi. Deci noi, Celui ce de voie pe Cruce S-a înalţat, de-viaţă-purtătoare făcând-o, cu dragoste Îi strigăm: Aliluia!

\r\n

Icosul al 7-lea :

\r\n

Minunată femeie te-ai arătat tu, fericită Maria, cu dragostea ta către Hristos pe care ai arătat-o cu tânguirile cele amare, căzând către Cel luat de pe Cruce şi cu lacrimi spălând preacinstitele Lui răni. Incă şi lui Iosif celui cu bun chip şi lui Nicodim celui iubitor de dreptate urmând, la mormântul Mântuitorului cu celelalte sfinte femei ai alergat şi, plângănd, şi pe cea nevinovată Maica Lui, care nemângâiat plângea, ai mângâiat-o, că sabia cea cumplită, sufletul ei pătrunsese. Iar noi, această vrednicie a ta ştiind, cu smerenie strigăm ţie:\r\nBucură-te, că ai spălat cu lacrimi preacuratele răni ale lui Hristos;\r\nBucură-te, că împreună ai pătimit cu Maica Lui cea preanevinovată;\r\nBucură-te, că pe Hristos până la mormânt L-ai petrecut;\r\nBucură-te, că ai privit cu nedumerire la Viaţa ce se punea în mormânt;\r\nBucură-te, a lacrimilor de pocăinţă învăţătoarea noastră cea bună;\r\nBucură-te, că a ne spăla cu lacrimi întinăciunea păcătelor ne povăţuieşti;\r\nBucură-te, că ne îndemni ca inimile noastre cele împietrite prin aceleaşi lacrimi să le înmuiem;\r\nBucură-te, că ne-ai arătat nouă chipul înţelepciunii celei adevărate;\r\nBucură-te, că ne înveţi să ţinem minte pururea patimile lui Hristos;\r\nBucură-te, slăvită Maria, că dimpreună cu Preanevinovata Fecioara Maria, eşti adevărată mijlocitoare pentru noi;\r\nBucură-te, sluga cea bună a lui Hristos;\r\nBucură-te, că nu voia oamenilor, ci voia Domnului ai urmat;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 8-lea :

\r\n

De necuprins cu cugetul, de Dumnezeu înţelepţită Maria, ţi s-a părut ţie îngroparea Celui ce dă viaţă tuturor, dar rănită fiind cu dragostea Aceluia, încă de cu noapte ai adus mir la mormântul Lui şi lacrimi ai vărsat în loc de aromate. Pentru aceasta şi petreci acum în lăcaşurile cele bine mirositoare ale Raiului, cu cetele îngereşti strigând pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

\r\n

Icosul al 8-lea :

\r\n

Toată dulceaţa, bucuria şi viaţa ti-a fost ţie Iisus, Sfântă Maria-Magdalena, pentru aceasta, văzând piatra cea grea luată de pe mormânt şi pe El neaflându-L, plângănd ai alergat la Simon- Petru şi la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, cu durere vestindu-le lor că au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştii unde L-au pus. Acum, slobodă fiind de suferinţa aceea, veşnic în ceruri cu Hristos te veseleşti, iar noi, pe pământ, nădăjduim ca prin rugăciunile tale să intrăm întru aceeaşi bucurie, cu umilinţă strigând ţie aşa:\r\nBucură-te, că întunericul nopţii ai biruit cu strălucirea dragostei tale către Hristos;\r\nBucură-te, că la privegherea cea de noapte întru rugăciune a sta ne-ai învăţat;\r\nBucură-te, că eşti strălucită cu lumină veşnică în cer;\r\nBucură-te, că Împărăţia Cerului cu sărăcia duhovnicească ai cumpărat;\r\nBucură-te, că după durerea pentru patimile lui Hristos deplină mângâiere ai aflat;\r\nBucură-te, că prin blândeţe ai ajuns moştenitoare a pământului în Raiul cel ceresc;\r\nBucură-te, că flămânzind şi însetând de dreptatea lui Hristos, acum te saturi la cina cea împărătească;\r\nBucură-te, că mila Stăpânului aflând, ca o milostivă, Il rogi ca şi pe noi să ne miluiască;\r\nBucură-te, cea curată cu inima, că acum vezi pe Dumnezeu faţă-către-faţă;\r\nBucură-te, că te-ai învrednicit mai înaintea tuturor a vedea Învierea lui Hristos, Pacea cea veşnică;\r\nBucură-te, cea prigonită pentru dreptatea lui Hristos, că a ta este Împărăţia lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, că ai aflat veşnică veselie şi plată multă în ceruri;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 9-lea :

\r\n

Tot soborul îngeresc s-a mirat, Hristoase Împărate, de taina cea mare a slăvitei Învierii Tale; iadul s-a cutremurat, văzând că te-ai pogorât, Hristoase, în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, care îi ţineau pe cei legaţi; iar noi, cu bucuria femeilor mironosiţe dimpreună bucurăndu-ne, cu veselie strigăm: Aliluia!

\r\n

Icosul al 9-lea :

\r\n

Ritorii cei mult vorbitori nu pot de ajuns să spună durerea ta cea mare, slăvită Maria, când şedeai plângănd lângă mormânt. Că ce cuvânt ar putea spune durerea sufletului tău, când nu L-ai aflat în groapă pe Domnul, Cel decât viaţa ta mai iubit ţie? În inima ta cea plină de durere nici strălucirea, nici mângâierea îngerilor nu a putut să încapă. Marea ta suferinţă înţelegând-o, cu umilinţă îţi cântăm unele ca acestea:\r\nBucură-te, că în groapă te-ai plecat, ca să-L vezi pe Iisus;\r\nBucură-te, că acum Îl vezi pe scaunul slavei şezând;\r\nBucură-te, că încă fiind pe pământ ai văzut pe vieţuitorii cei luminaţi ai cerului;\r\nBucură-te, că Învierea lui Hristos cu glas de bucurie ţi-au vestit;\r\nBucură-te, că împreună cu ei în bucuria cea veşnică eşti;\r\nBucură-te, că din dragoste mir lui Hristos I-ai adus;\r\nBucură-te, că la mireasma cea bine mirositoare a mirului lui Hristos cu dulceaţa ai alergat;\r\nBucură-te, că de amărăciunea dulceţilor lumii celei păcătoase te-ai lepădat;\r\nBucură-te, că ai iubit dulceaţa lui Iisus cea cerească;\r\nBucură-te, vlăstar bine crescut al grădinii lui Iisus;\r\nBucură-te, viţă bine roditoare a viei lui Dumnezeu;\r\nBucură-te, că te-ai arătat lăcaş împodobit al Sfântului Duh;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 10-lea :

\r\n

Vrând să miluieşti lumea, în mormânt Te-ai pogorât, Cela ce eşti fără de moarte, puterea iadului ai sfărămat şi ai înviat, ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: „Bucuraţi-vă !”. Cu acestea şi noi cântare de bucurie acum Îţi aducem zicând: Aliluia!

\r\n

Icosul al 10-lea :

\r\n

Decât zidul de piatră mai tare a fost dragostea ta către Hristos, Cel ce te-a iubit pe tine, slăvită mironosiţă, Maria-Magdalena. Pentru aceasta, cănd Cel ce este Viaţa noastră, S-a sculat din mormânt, tu L-ai văzut cea dintâi şi, gândind că este grădinarul, ai uitat a firii neputinţă zicând către El: „Dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica”. Dar preadulcele glas ţi-a arătat pe Învăţătorul, iar pe noi ne-a învăţat să-ţi zicem aşa:\r\nBucură-te, că pe Grădinarul Ceresc, înviat din mormânt cea dintâi L-ai văzut;\r\nBucură-te, că în grădina Sa cea din Ceruri te-ai sălăşluit;\r\nBucură-te, că acum cu strugurii darului lui Dumnezeu în veci te hrăneşti;\r\nBucură-te, că pururi cu vinul dulceţurilor Raiului te vesleşti;\r\nBucură-te, că dragostea ta către Dumnezeu firea a biruit;\r\nBucură-te, că prin ea şi pe noi râvna spre Dumnezeu ne-ai învăţat;\r\nBucură-te, că din gura lui Hristos vestea Învierii mai întâi tu ai primit;\r\nBucură-te, că Apostolilor graiurile cele de bucurie tu mai întâi le-ai vestit;\r\nBucură-te, că bucuria cea veşnică în Cer ai aflat;\r\nBucură-te, că şi pe noi la aceeaşi bucurie prin tine ne chemi;\r\nBucură-te, că pentru aceasta totdeauna la Dumnezeu mijloceşti;\r\nBucură-te, că Aceluia rugăciuni fierbinţi aduci pentru noi;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 11-lea :

\r\n

Nici un cuvânt nu este de ajuns spre a lăuda după vrednicie bucuria cea dumnezeiasca a Învierii lui Hristos, pe care tu, preaslavită Maria, cu alte femei o ai vestit Apostolilor întru aceasta numită şi sfântă zi, al praznicelor praznic şi sărbătoare a sărbătorilor. Pentru aceasta, Hristoase Împărate, înaintea măririi milelor Tale celor negrăite ce au fost spre noi, închinându-ne cu smerenie şi cu dragoste, strigăm Tie: Aliluia!

\r\n

Icosul al 11-lea :

\r\n

Stea preastrălucitoare te-ai arătat lumii celei păcătoase, Maria-Magdalena, când, după preslăvita Înălţare a Mântuitorului, umblând prin oraşe şi sate şi cuvântul Evangheliei pretutindenea vestind, pe mulţi ai plecat sub jugul cel bun al lui Hristos. Şi ajungând până la Roma cea veche, bărbăteşte ai stat înaintea Cezarului Tiberiu şi prin chipul oului roşu şi cu înţelepte cuvinte, i-ai lămurit puterea purtătoare-de-viaţă a lui Hristos, iar pe necugetatul Pilat şi pe arhiereul cel fără de Dumnezeu i-ai înfruntat, ca neleguitele lor fapte să primească cele vrednice. De aşa nevoinţă a mărturisirii tale minunându-ne cu bucurie strigăm ţie aşa:\r\nBucură-te, a învăţăturii lui Hristos slăvită binevestitoare;\r\nBucură-te, a întunericului păgânesc luminată izgonitoare;\r\nBucură-te, că pe mulţi de legăturile păcătelor ai dezlegat;\r\nBucură-te, că înţelepciunea lui Hristos pe toţi ai învăţat;\r\nBucură-te, că pe mulţi dintru întunericul necunoştinţei la lumina cea minunată a lui Hristos ai adus;\r\nBucură-te, că în dreptatea lui Hristos a sta cu tărie ne-ai arătat;\r\nBucură-te, că mântuirea sufletelor păcătoşilor mai mult decât viaţa ta ai iubit;\r\nBucură-te, că poruncile lui Hristos bine le-ai înţeles;\r\nBucură-te, că acelora drept le-ai urmat;\r\nBucură-te, că întunericul păgânătăţii cu îndrăznire l-ai înfruntat;\r\nBucură-te, că de mânia Cezarului nu te-ai înspăimântat;\r\nBucură-te, că aceluia răutatea şi viclenia vrăjmaşilor lui Hristos i-ai dovedit;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 12-lea :

\r\n

Cu îndestulare plină fiind de darul lui Dumnezeu, slăvită Maria, mulţime de suflete ai adus la Hristos, iar după aceea ai venit la Efes, unde cu dragoste apostolească dimpreună cu Apostolul dragostei mântuirii oamenilor slujind, întru fericita adormire către Domnul te-ai mutat, cântandu-l împreună cu mulţimea cântareţilor cereşti: Aliluia!

\r\n

Icosul al 12-lea :

\r\n

Cântând viaţa ta cea vrednică de laudă de pe pământ şi slava ta cea din cer, cu bucurie slăvim, cântăm şi mărim pe Împăratul Ceresc cel minunat întru sfinţii Săi, că nu numai tu, Sfântă Maria, cu darul Aceluia dănţuieşti acum în locaşurile drepţilor, ci şi pe noi pe pământ ne veseleşti, lăsându-ne mirul cel de mult preţ al moaştelor tale, pe care Leon, împaratul cel înţelept, din Efes în cetatea lui Constantin a poruncit a le aduce. Pe acelea şi noi, ca pe cele ce izvorăsc dar neîmpuţinat tuturor celor ce aleargă cu credinţă şi cu dragoste sărutându-le, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea:

\r\n

Bucură-te, că pe pământ ardeai de dragostea pentru Hristos;\r\nBucură-te, că în cer în sălaşurile Tatălui Său te-ai şălăşluit;\r\nBucură-te, apărare tare a credincioşilor;\r\nBucură-te, mirul cel cu bun miros, care Biserica o bine înmiresmezi;\r\nBucură-te, cădelniţa de aur ce pururea aduci lui Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi;\r\nBucură-te, izvorul vindecărilor cel nesecat;\r\nBucură-te, comoara darului lui Dumnezeu cea necheltuită;\r\nBucură-te, adevărata părtaşă cu cetele îngereşti;\r\nBucură-te, slăvită vieţuitoare în cămările cereşti;\r\nBucură-te, că plata ta multă este în ceruri;\r\nBucură-te, că bucuria ta este veşnică în lăcaşurile sfinţilor;\r\nBucură-te, că tu totdeauna mijloceşti, ca şi nouă să ni se dea bucuria darului şi slava;\r\nBucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

\r\n

Condacul al 13-lea :

\r\n

O, preaminunată şi de mirare podoabă a femeilor şi tuturor creştinilor laudă şi bucurie, care întocmai cu Apostolii te-ai arătat, slăvită mironosiţă Maria-Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintru toate nevoile şi durerile sufleteşti şi trupeşti şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi ce vin asupra noastră pe noi ne izbăveşte şi către împărăţia Cerului cu mijlocirea ta îndreptează pe noi cei ce cu umilinţă şi cu dragoste cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!     Acest condac se zice de trei ori.

\r\n

\r\n

Apoi se zice iarăşi

\r\n

Icosul întâi :

\r\n

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor, mai înainte cunoscând voinţa ta cea bună, Sfântă Mironosiţă, te-a ales din cetatea Magdalei, din laţurile diavoleşti slobozindu-te; pentru aceasta te-ai arătat credincioasă slujitoare a Domnului, sârguindu-te a-L preslăvi pe El cu viaţa şi cu osteneala. Iar noi, minunându-ne de aşa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, întru umilinţa inimilor strigăm către tine:\r\nBucură-te, cea chemată de Fiul lui Dumnezeu dintru întunericul diavolesc la minunata lumina Sa;\r\nBucură-te, că în curăţie cu trupul şi cu duhul până la sfârşit ai petrecut cu darul Lui;\r\nBucură-te, că prin curăţia inimii, săracia cu duhul până la sfârşit o ai păzit;\r\nBucură-te, că înaintea tuturor te-ai învrednicit a vedea pe Hristos cel înviat;\r\nBucură-te, că puterea vrăjmaşului bine ai biruit;\r\nBucură-te, că ai strălucit cu credinţa cea tare si cu dragostea cea calda către Hristos Dumnezeu;\r\nBucură-te, că L-ai iubit şi L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta;\r\nBucură-te, că până şi la moarte Aceluia drept ai slujit;\r\nBucură-te, că prin dar cu sufletul te-ai înnoit;\r\nBucură-te, că Evanghelia ai propovăduit şi întru vistieria inimii tale o ai încăput;\r\nBucură-te, că Învierea Domnului apostolilor ai vestit;\r\nBucură-te, că şi a vorbi cu îngerii te-ai învrednicit;\r\nBucură-te, Sfânta Maria-Magdalena, care cu credinţa apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!;

\r\n

şi Condacul întâi :

\r\n

Lui Hristos al tău, pe care duhovniceşte L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria-Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări şi te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăveşti, ca pururea bucurăndu-ne să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească L-ai propovăduit pe Predulcele Iisus!

\r\n

\r\n

După aceea se citesc aceste rugăciuni :

\r\n

RUGĂCIUNE:

\r\n

O, Sfântă şi prealăudată Mironosiţă, cea întocmai eu Apostolii, ucenică a lui Hristos, Maria-Magdalena! Către tine, adevărata şi puternică mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu, acum noi, păcătoşii şi nevrednicii, cu osârdie alergăm şi cu inima înfrantă ne rugăm. Tu, care în viaţa ta de înfricoşate curse diavoleşti ai fost ispitită, dar cu darul lui Dumnezeu de acelea ai scăpat, şi pe noi din mrejele vrăjmaşului cu rugăciunile tale ne izbăveşte , ca totdeauna în toată viaţa noastră cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul şi cu cugetele cele tainice ale inimilor noastre să slujim cu dragoste Unuia Sfăntului Stăpân şi Dumnezeu, precum ne-am făgăduit Lui. Tu mai mult decât toate bunătăţile pământeşti pe Preadulcele Domn Iisus ai iubit şi Aceluia în toată viaţa ta bine ai urmat, hrănind cu darul şi cu dumnezeiasca Lui învăţătură nu numai sufletul tău, ci şi mulţime de oameni de la întunericul păgânătăţii la lumina lui Hristos cea minunată aducând. Aceasta ştiind, te rugăm pe tine, cere nouă de la Hristos Dumnezeu darul cel luminator şi sfinţitor, ca fiind umbriţi cu acela să sporim în credinţa şi în vieţuire curată, în lupta dragostei şi a lepădării de sine, ca fără lenevire să ne silim a sluji aproapelui nostru întru nevoile lui cele duhovniceşti şi trupeşti, ţinând minte pilda iubirii tale de oameni. Tu, Sfântă Maria, ceea ce vitejeste cu darul lui Dumnezeu ai petrecut viaţa ta pe pământ şi cu pace te-ai dus în locaşurile cereşti, roagă pe Hristos Dumnezeu Mântuitorul ca prin rugăciunile tale să ne învrednicească şi pe noi fără de împiedicare să săvârşim călătoria noastră întru această vale a plângerii şi în pace şi întru pocăinţă să ne sfârşim viaţa, întru sfinţenie pe pământ vieţuind, de veşnica şi fericita viaţă în ceruri să ne învrednicim, şi acolo cu tine şi cu toţi sfinţii dimpreună totdeauna să lăudăm Treimea cea nedespărţită, să cântăm Dumnezeirea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.

\r\n

RUGĂCIUNEA A DOUA:

\r\n

O, Sfântă Mironosiţă, întocmai cu Apostolii Maria-Magdalena ! Tu, cu căldura dragostei tale către Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmaşului şi L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preţ, şi ai dobândit Împărăţia Cerului. Pentru aceasta cad către tine şi cu suflet umilit şi cu inima înfrântă îţi strig ţie eu, nevrednicul: Caută dintru înălţimea cerului spre mine, cel ce sunt în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate şi nevoi vrăjmaşul în toată ziua mă împiedică, căutând pieirea mea. Slăvită şi întru-tot-lăudată ucenică a lui Hristos Maria, roagă pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să-mi dăruiască mie lăsarea greşelilor mele celor multe, să mă întărească cu darul Său, cu trezvie şi vitejeşte să umblu pe calea sfintelor Lui porunci şi să mă facă pe mine lăcaş binemirositor al Sfântului Duh, ca aşa în pace neruşinat să sfârşesc viaţa mea cea cu multe osteneli pe pământ şi să mă sălaşluiesc în lăcaşurile Raiului ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi sfinţii totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *