Acatistul Sfîntului Mare Mucenic Teodor Tiron

\r\n

Condacul I:

\r\n

Alesului luptător şi Marelui Mucenic Teodor Tiron, al Sfintei Treimi mărturisitor, apărătorul credinţei şi surpătorul păgînătăţii, cu mulţumire să-i cîntăm noi credincioşii întru veselia inimii, strigîndu-i din tot sulletul: Bucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Icosul I:

\r\n

Îngeri din ceruri veniţi cu noi pe tînărul Teodor Tiron cu bucurie să-l lăudăm, căci el cu căldură a iubit şi a mărturisit pe Hristos Dumnezeu şi Om, pentru aceasta să-i strigăm:\r\nBucură-te, că prin tine Dumnezeu s-a proslăvit.\r\nBucură-te, că prin tine satana s-a ruşinat.\r\nBucură-te, al Sfintei Treimi înflăcărat vestitorule.\r\nBucură-te, al idolilor neînsufleţiţi mare biruitorule.\r\nBucură-te, al celor două firi ale lui Hristos propovăduitorule.\r\nBucură-te, al dumnezeirii şi omenirii Lui mărturisitorule.\r\nBucură-te, cel ce pe Măria Fecioara o vesteşti.\r\nBucură-te, cel ce pe ea Născătoare de Dumnezeu o numeşti.\r\nBucură-te, al credinţei adevărate îndreptătorule.\r\nBucură-te, de Hristos încununat biruitorule.\r\nBucură-te, că prin mijlocirea ta la Hristos mulţi au venit.\r\nBucură-te, al dreptcredincioşilor întîi stătător neadormit.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul II:

\r\n

Văzînd bărbăţia sufletului tău, Domnul ti-a arătat tie, de Dumnezeu înţelepţite, semnul de a primi mucenicia. Iar tu, lepădînd toate cele pămînteşti, ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul II:

\r\n

In locul acela, unde vietuia balaurul, te-ai născut tu. Teodore Tirone, şi cu vitejia ta l-ai învins pe el; iar Evsevia văzînd moartea lui s-a bucurat, şi cîntînd a strigat:\r\nBucură-te, viitorul mucenic al Hristosului meu.\r\nBucură-te, al patriei mele laudă către Dumnezeu.\r\nBucură-te, cel ce balaurul pierzător ai zdrobit.\r\nBucură-te, cel ce întru bărbăţie eşti nebiruit.\r\nBucură-te, al lui Hristos din lume alesule.\r\nBucură-te, întru slava Lui rîvnitorule.\r\nBucură-te, al credinţei ortodoxe întărire.\r\nBucură-te, al tinerilor evlavioşi povăţuire.\r\nBucură-te, mare îngrădire în dreapta credinţă.\r\nBucură-te, asupra celor necredincioşi biruinţă.\r\nBucură-te, al harului dumnezeiesc vas ales şi neîntinat.\r\nBucură-te, al faptelor celor bune chivot binecuvîntat.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.\r\n

\r\n

Condacul III:

\r\n

„Vino, dar, Teodore, – a strigat vrăjmaşul lui Hristos Vringa,- şi adă jertfa idolilor precum noi, iar dacă nu vei asculta te voi da chinurilor”, – tu însă, preaslăvite, laudă ai înălţat lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul III:

\r\n

Foc dumnezeiesc ai pus tu, mare mucenice, pe altarul idolesc şi ai ars idolii, fiind mînat către vitejie de focul dragostei dumnezeieşti, pentru aceasta strigăm ţie aşa:\r\nBucură-te, ostaş tînăr al împăratului împăraţilor.\r\nBucură-te, podoaba preaslăvită a mucenicilor.\r\nBucură-te, cel ce pe Vringa cu cuvîntul l-ai cucerit.\r\nBucură-te, cel ce prin vitejia ta pe Hristos l-ai proslăvit.\r\nBucură-te, cel ce cu foc pe idolii păgîneşti ai mistuit.\r\nBucură-te, cel ce puterea focului ai biruit.\r\nBucură-te, mare mucenice bucuria îngerilor.\r\nBucură-te, apărătorul cel prea dulce al bisericilor.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul IV:

\r\n

Prietenia diavolească a lui Publie şi Vringa ai batjocorit-o prin bărbăţia ta, mare mucenice, şi mărturisind pe Hristos drept Fiul Lui Dumnezeu ai osîndit păgînătatea, strigînd lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul IV:

\r\n

Îngerii au lăudat pe Hristos Mîntuitorul, cel ce te-a cercetat pe tine în temniţă, umplîndu-te de veselie cerească. Domnul ţi-a poruncit ţie: „Bucură-te, şi nu te înfricoşa, mare mucenice, căci cu Mine vei birui şi de cunună te voi învrednici”, – pentru aceasta şi de la noi auzi:\r\nBucură-te, prietene a lui Hristos Mîntuitorul.\r\nBucură-te, pîine dulce a lui Hristos Izbăvitorul.\r\nBucură-te, viteazule mărturisitor.\r\nBucură-te, înţelepţirea tinerilor.\r\nBucură-te, a păcătoşilor grabnică îndreptare.\r\nBucură-te, că în legături fiind de la Hristos ai primit cercetare.\r\nBucură-te, că ai văzut în temniţă cereasca luminare.\r\nBucură-te, a nebuniei păgîneşti prea înţeleaptă mustrare.\r\nBucură-te, că la icoana ta privind lumea în credinţă se întăreşte.\r\nBucură-te, că prin apărarea ta Ortodoxia se îngrădeşte.\r\nBucură-te, Teodore – darul cel trimis nouă de la Dumnezeu.\r\nBucură-te, dulce mîngîere şi alinare a sufletului meu.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul V:

\r\n

Te-ai asemănat unui crin frumos în grădina celui Preaînalt, fiind răsădit de credinţa cea fierbinte întru Hristos, de aceea acum cînţi lui Dumnezeu în raiul cel ceresc: Aliluia.

\r\n

Icosul V:

\r\n

Văzîndu-te pe tine dat chinurilor, Teodore Tirone, necuviosul Publie s-a umplut de mînie, deşi s-a mirat de îndelunga răbdarea ta, iar noi slăvind pe Dumnezeu, cu veselie strigăm ţie aşa:\r\nBucură-te, mucenice a lui Hristos Dumnezeu.\r\nBucură-te, că spre patimile Lui ai avut rîvnă mereu.\r\nBucură-te, că temniţa pentru el ai primit.\r\nBucură-te, că pentru Domnul ai fost înlănţuit.\r\nBucură-te, că pîine dulce a Treimii te-ai jertfit.\r\nBucură-te, că prin credinţa ta idolii ai risipit.\r\nBucură-te, cel ce cu bărbăţie hrana păgînească nu ai primit.\r\nBucură-te, că pentru Domnul de păgînul Publie ai fost biciuit.\r\nBucură-te, celor flămînzi cu pîinea vieţii hrănitorule.\r\nBucură-te, al celor ce te cheamă pe tine ajutătorule.\r\nBucură-te, rază strălucitoare al celor ce rătăcesc în noaptea păcatelor.\r\nBucură-te, laudă preaslăvită a dreptcredincioşilor.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul VI:

\r\n

„Ardeţi în foc pe batjocoritorul idolilor”,- a strigat tiranul ostaşilor săi, iar ei te-au aruncat pe tine în cuptorul cel cu foc, ca să primeşti sfîrşitul cel fericit cîntînd: Aliluia.

\r\n

Icosul VI:

\r\n

Duhul Sfint a luminat inima ta, mare mucenice, şi ţi-a dat înţelegerea vitejiei lui Cleonic, care întărindu-se în mărturisirea ta, strigă ţie aşa:\r\nBucură-te, cel ce ai stins văpaia focului prin credinţă.\r\nBucură-te, cu marii mucenici, purtător de biruinţă.\r\nBucură-te, că prin vitejiile tale Hristos s-a proslăvit.\r\nBucură-te, cel ce puterea focului în rouă ai prefăcut.\r\nBucură-te, cel ce împărăţiei lui Hristos ai urmat.\r\nBucură-te, cel ce în feciorie trupul ţi l-ai păstrat.\r\nBucură-te, cel ce prin nevoinţă sufletul ţi-ai luminat.\r\nBucură-te, cel ce asupra morţii de obşte te-ai înălţat.\r\nBucură-te, cu sfinţii îngeri împreună vieţuitorule.\r\nBucură-te, al Ortodoxei înfocat rîvnitorule.\r\nBucură-te, apărătorul ei de cursele ereticilor.\r\nBucură-te, sfinte, – bucuria dreptcredincioşilor.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul VII:

\r\n

Primit-ai mucenicia şi la Hristos te-ai arătat înţelepte al Domnului, şi cu solirea şi ruga ta la scaunul celui Preaînalt aprinzi focul dragostei către Dumnezeu a celor, ce cu credinţă căntă: Aliluia.

\r\n

Icosul VII:

\r\n

Rîvnind vitejia mironosiţelor, smerita Evsevia mironosiţă s-a făcut. Şi pe cînd ele se gîndeau la cele lumeşti şi au cumpărat mir, ea cumpărînd cinstitele tale moaşte, înflăcărat striga:\r\nBucură-te, că pentru Hristos ai voit a primi mucenicia.\r\nBucură-te, că prin aceasta ai adus părinţilor tăi bucuria.\r\nBucură-te, al euhaiţilor purtător de slavă.\r\nBucură-te, al Bisericii Ortodoxe podoabă.\r\nBucură-te, cel ce locueşti în cîmpiile cereşti.\r\nBucură-te, cel ce în împărăţia Cerului sălăşluieşti.\r\nBucură-te, că întru înţelepciune îţi voi zidi biserică.\r\nBucură-te, că cinstite moaştele tale vor fi puse în ea.\r\nBucură-te, al casei mele sfinţire.\r\nBucură-te, al sufletului meu bucurie.\r\nBucură-te, între mucenicii lui Hristos, stea luminoasă.\r\nBucură-te, lauda şi dragostea noastră.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacut VIII:

\r\n

Cel ce întăreşte toate, Iisus Atotţiitorul, a iubit podoaba sufletului tău, pe care tu, preaslăvite, ai păstrat-o neprihănită, sfinţind-o cu sîngele tău şi strigînd lui Dumnezeu: Aliluia.\r\n

\r\n

Icosul VIII:

\r\n

Adusa-i în jertfa Domnului inima toată şi mintea, şi trupul. El, însă, proslăvindu-tc pe tine în ceruri şi pe pămînt Teodore, ţi-a dăruit puterea minunilor, pentru aceea auzi de la noi:\r\nBucură-te, cel ce cu prietenia lui Dumnezeu te-ai îmbogăţit.\r\nBucură-te, cel ce pămîntul de minuni l-ai umplut.\r\nBucură-te, al evlaviei înaltă dobîndire.\r\nBucură-te, al celor ce te slăvesc mare apărare.\r\nBucură-te, cel ce ai săvîrşit calea vieţii cea slăvită.\r\nBucură-te, al dreptăţii cunună neveştezită.\r\nBucură-te, cel ce cu Hristos pe viclean l-ai biruit.\r\nBucură-te, cel ce cu bărbăţie credinţa ai păzit.\r\nBucură-te, cel plin de slavă negrăită.\r\nBucură-te, către Dumnezeu rugăciune neadormită.\r\nBucură-te, cel ce lauzi pe Dumnezeu cu mulţimea îngerilor.\r\nBucură-te, împreună vorbitorule cu ceata mucenicilor.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul IX:

\r\n

Cuprins de răutate diavolească, hulitorul şi prigonitorul adevăratei credinţe – păgînul împărat Iulian Apostatul, – a vrut ca prin gustarea mîncărilor spurcate spre păcat să aducă ceata lui Hristos, care cînta lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul IX:

\r\n

Cunoscînd viclenia Apostatului, Mare Mucenice Teodore Tirone, prin mijlocirea ta pe fiii lui Hristos de sminteală ai izbăvit, cel ce ai urît înşelăciunea diavolească, de aceea auzi de la noi:\r\nBucură-te, al ortodocşilor izbăvire de închinarea păgînească.\r\nBucură-te, al Bisericii stîlp şi creştinilor întărire duhovnicească.\r\nBucură-te, al vrăjmaşului apostat biruitor.\r\nBucură-te, al celui ce de Dumnezeu s-a lepădat grabnic mustrător.\r\nBucură-te, al dorinţelor celor păcătoase înfrînare.\r\nBucură-te, al împăratului nelegiuit ruşinare.\r\nBucură-te, al prea sfintei minuni facătorule.\r\nBucură-te, al vicleniei împăratului biruitorule.\r\nBucură-te, al darului dumnezeiesc plinătate.\r\nBucură-te, al Duhului Sfînt vas luminate.\r\nBucură-te, cel ce pe Hristos în lume l-ai proslăvit.\r\nBucură-te, cel ce la Domnul în ceruri te-ai sălăşluit.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul X:

\r\n

Voind după mare mila sa a păzi curaţi de spurcăciune pe fiii săi, Mînruitorul te-a trimis pe tine, Mare Mucenice Teodore Tirone, către ierarhul Constantinopolului să-i vesteşti voia Sa, pe care cunoscînd-o, a cîntat împreună cu tine: Aliluia.

\r\n

Icosul X:

\r\n

„Spune dreptcredincioşilor să nu se atingă de hrana cea din tîrg, căci a spurcat-o pe ea cu porunca sa necuviosul Apostat,” -ai zis ierarhului şi pentru aceasta strigăm ţie aşa:\r\nBucură-te, al legii nescrise împlinitorule.\r\nBucură-te, al voinţei dumnezeieşti vestitorule.\r\nBucură-te, că nebunia lui Iulian ai biruit.\r\nBucură-te, cel ce mîncarea cea spurcată nu ai primit.\r\nBucură-te, că ai păstrat postul dreptcredincioşilor.\r\nBucură-te, veselia cea dumnezeiască a mucenicilor.\r\nBucură-te, cel ce de Dumnezeu ne eşti dăruit.\r\nBucură-te, că celui Preaînalt cu rîvnă ai slujit.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul XI:

\r\n

A lăudat ierarhul pe cel Preaînalt cînd a cunoscut uneltirile apostatului viclean, întrebîndu-te pe tine, Teodore: „Cine eşti tu şi cu ce vei hrăni pe cei credincioşi şi săraci ?” – pentru aceasta să-i cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul XI:

\r\n

Tu, însă, ai răspuns ierarhului: „O păstorule, pregăteşte colivă şi o dă credincioşilor spre mîncare, iar numele meu este Mucenicul lui Hristos Teodor, de la Dumnezeu trimis vouă spre ajutor”, – şi pentru aceasta strigăm ţie aşa:\r\nBucură-te, al nostru de grijă mare purtător.\r\nBucură-te, al Ortodoxei viteaz apărător.\r\nBucură-te, dezrădăcinătorul rătăcirii idoleşti.\r\nBucură-te, stîlpul şi întărirea credinţei creştineşti.\r\nBucură-te, de Dumnezeu trimis nouă ajutătorule.\r\nBucură-te, despre hrana cea nespurcată povăţuitorule.\r\nBucură-te, cel ce coliva a întrebuiţa ne-ai învăţat.\r\nBucură-te, că şi prin acesta Hristos este lăudat.\r\nBucură-te, al minunii tale descoperire şi pururea proslăvire.\r\nBucură-te, cu mucenicii lui Hristos împreună vieţuire.\r\nBucură-te, că celor drepţi le eşti înălţare.\r\nBucură-te, către Hristos solitor întru neadormire.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul XII:

\r\n

Voind Domnul a arăta harul pe care l-a dat ţie, te-a făcut izbăvitorul celor robiţi, tămăduitorul celor neputincioşi, cîrmaciul celor ce călătoresc pe mare, povăţuitorul celor ce greşesc, descoperitorul celor ce fură, ca să cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia.

\r\n

Icosul XII:

\r\n

Slăvind nevoinţele şi minunile tale, Mare Mucenice Teodore, cîntăm ţie întru smerenie, căci Domnul care a primit patimile tale s-a sălăşluit în inima ta, învăţîndu-ne a te chema aşa :\r\nBucură-te, că ai păstrat sufletul tău neprihănit.\r\nBucură-te, că prin cinstitele tale patimi l-ai sfinţit.\r\nBucură-te, al celor robiţi izbăvitorule şi înainte stătătorule.\r\nBucură-te, doctorul rănilor trupeşti şi a celor bolnavi, vindecătorule.\r\nBucură-te, izbăvitorul celor ce sunt în primejdie pe mare.\r\nBucură-te, trîmbiţă dulce şi răsunătoare.\r\nBucură-te, că rugăciunile celor tineri le împlineşti.\r\nBucură-te, că te-ai sălăşluit în lăcaşurile cele cereşti.\r\nBucură-te, întărirea neputincioşilor.\r\nBucură-te, mîngîierea vîrstnicilor.\r\nBucură-te, al săracilor bogăţia cea dreaptă.\r\nBucură-te, cîntînd cu îngerii cîntarea cea întreit sfîntă.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

Condacul XIII:

\r\n

O, prea minunate Mare Mucenice Teodore Tirone, dar de Dumnezeu dăruit celor ce cu dragoste te laudă pe tine! Primeşte cu milostivire acest prinos, izbăveşte-ne pe noi de toată scîrba şi întristarea cu solirea ta, şi scoate din muncile viitoare pe cei, care pentru tine cîntă lui Dumnezeu : Aliluia. (acest Condac se zice de trei ori)

\r\n

apoi  iarăși:

\r\n

 Icosul I

\r\n

Îngeri din ceruri veniţi cu noi pe tînărul Teodor Tiron cu bucurie să-l lăudăm, căci el cu căldură a iubit şi a mărturisit pe Hristos Dumnezeu şi Om, pentru aceasta să-i strigăm:\r\nBucură-te, că prin tine Dumnezeu s-a proslăvit.\r\nBucură-te, că prin tine satana s-a ruşinat.\r\nBucură-te, al Sfintei Treimi înflăcărat vestitorule.\r\nBucură-te, al idolilor neînsufleţiţi mare biruitorule.\r\nBucură-te, al celor două firi ale lui Hristos propovăduitorule.\r\nBucură-te, al dumnezeirii şi omenirii Lui mărturisitorule.\r\nBucură-te, cel ce pe Măria Fecioara o vesteşti.\r\nBucură-te, cel ce pe ea Născătoare de Dumnezeu o numeşti.\r\nBucură-te, al credinţei adevărate îndreptătorule.\r\nBucură-te, de Hristos încununat biruitorule.\r\nBucură-te, că prin mijlocirea ta la Hristos mulţi au venit.\r\nBucură-te, al dreptcredincioşilor întîi stătător neadormit.\r\nBucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

şi  Condacul I 

\r\n

Alesului luptător şi Marelui Mucenic Teodor Tiron, al Sfintei Treimi mărturisitor, apărătorul credinţei şi surpătorul păgînătăţii, cu mulţumire să-i cîntăm noi credincioşii întru veselia inimii, strigîndu-i din tot sulletul: Bucură-te, Mare Mucenice Teodore Tirone.

\r\n

RUGĂCIUNE\r\ncătre Sfîntul Mare Mucenic Teodor Tiron

\r\n

O, prea sfinte Mare Mucenice Teodore Tirone, auzi rugăciunea noastră, a credincioşilor, celor ce te preamărim, şi întru smerenie o aducem către tine din tot sufletul. Cel, ce din tinereţe ai arătat credinţă înflăcărată în Hristos Domnul, şi pentru dînsa viaţa ţi-ai pus, dăruieşte celor ce ne rugăm ţie puteri sufleteşti, ca să păstrăm şi noi în toate zilele vieţii noastre curăţenia credinţei adevărate. Cel ce în cuptorul cel cu foc mărturisirea credinţei ai pecetluit-o cu mucenicia ta, fii nouă pildă în rîvna propovăduirii Adevărului Lui Hristos. Cel ce ai îngrădit pe cei drepţi de păcatul păgînătăţii şi al lepădării de Dumnezeu, păzeşte-ne şi pe noi curaţi de cursele ereticeşti şi de năvălirea diavolească.

\r\n

O, prea sfinte Mare Mucenice Teodore Tirone, cu mijlocirea ta în faţa Prestolului celui Preaînalt, roagă-l pe Domnul Dumnezeul nostru să ne învrednicească pe noi a trece vămile vrăjmaşului celui cumplit, ca împreună să proslăvim întru împărăţia Cerului pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *