Aducere aminte de moarte

Lumea 87 2

\r\n

Frate, aşteaptă în fiecare zi ieşirea ta şi te găteşte către călătoria aceea. Că, în ceasul întru care nu te aştepţi, înfricoşătoarea poruncă va veni şi vai aceluia ce se va afla nepregătit.

\r\n

\r\n

Iar de eşti tînăr de multe ori vrăjmaşul îţi pune în gînd, zicînd: „Eşti încă tînăr, îndulceşte-te de dulceţile vieţii şi la bătrîneţe te vei pocăi. Că ştii pe mulţi îndulcindu-se şi de dulceţile acestea de aici şi, la urmă pocăindu-se, dobîndesc şi bunătăţile cereşti. Şi tu ce voieşti să-ţi chinuieşti trupul încă din tinereţe? Vezi, nu cumva şi în boală să cazi”.

\r\n

Dar tu, stînd împotrivă, zi vrăjmaşului: „O, prigonitorule al sufletelor şi luptătorule, încetează să-mi pui în gînd unele ca acestea. Dar dacă mă va apuca moartea la tinereţe şi nu voi ajunge la bătrîneţe, ce voi răspunde înaintea Judecăţii lui Hristos? Că văd pe mulţi tineri murind şi bătrîni îndelung trăind, că hotarul morţii nu-i aşezat la cunoştinţa oamenilor. Deci, dacă voi fi luat, pot eu zice atunci Judecătorului: „Am fost luat fiind de tînăr, ci slobozeşte-mă, ca să mă pocăiesc?” Nicidecum. Ci, într-alt chip, văd cum Domnul, slăveşte pe cei ce Îi slujesc Lui din tinereţe pînă la bătrîneţe. Că a Zis către Ieremia Proorocul: „Adusu-Mi-am aminte de mila tinereţelor tale şi de dragostea faptelor tale”. Tu urmează calea lui Israil. Iar pe cel ce a urmat din tinereţe pînă la bătrîneţe gîndul înşelăciunii, Proorocul l-a mustrat, zicînd: „Tînăr şi tu fiind, învechitule în zile rele, acum te-au ajuns păcatele tale, care le-ai făcut mai înainte”. Pentru aceasta şi Duhul Sfînt fericeşte pe cel ce ridică din tinereţe jugul lui Hristos, zicînd: „ Bine este bărbatului cînd va ridica jugul din tinereţele lui”. Deci, depărtează-te de la mine iubitorule de fărădelege şi viclean sfătuitor. Domnul Dumnezeu să strice măiestriile tale, iar pe mine din vrăjmăşiile tale să mă scoată cu a Sa putere şi dar.

\r\n

Deci, iubitule, să ai în minte pururea ziua sfîrşitului tău, cînd vei zăcea pe rogojina ta, gata să mori. Vai, vai, ce fel de frică şi de cutremur cuprinde pe suflet întru acel ceas! Şi, mai vîrtos, dacă îşi va cerceta cugetul de a făcut, sau nu, vreun bine la viaţa aceasta. Adică, dacă a răbdat vreun necaz şi răbdare pentru Domnul şi cele plăcute înaintea Lui a făcut. Atunci, cu bucurie multă se suie în ceruri, de Sfinţii Îngeri fiind povăţuit. Că precum cel ce se osteneşte a lucra toată ziua şi aşteaptă ceasul al doisprezecelea ca, după osteneală, să primească plata sa, şi apoi, să se odihnească, aşa şi sufletele drepţilor aşteaptă ziua aceea. Iar sufletele păcătoşilor se cuprind de multă frică şi cutremur în acel ceas. Că, precum un osîndit, fiind prins de ostaşi şi dus la judecată, se teme şi se clatină în toate părţile, socotind chinurile pe care le va pătimi, aşa şi sufletele osîndiţilor tremură cumplit în ceasul acela, privind la nesfîrşita muncă a veşnicului foc şi la celelalte chinuri nesfîrşite şi netrecute. Chiar de ar zice către cei ce-l silesc să meargă: „Lăsaţi-mă puţin să mă pocăiesc”, nu are cine să-l audă, ci mai vîrtos îi răspunde lui: „Cînd aveai vreme nu te-ai pocăit, acum făgăduieşti a te pocăi? Cînd îţi era cu putinţă nu te-ai nevoit, acum vrei a te nevoi, după ce s-au închis toate uşile şi vremea nevoinţei? Nu ai auzit pe Domnul zicînd: Privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul?”

\r\n

Acestea şi altele ca acestea ştiind, iubitule, nevoieşte-te, pînă mai ai vreme şi făclia sufletului tău o păzeşte nestinsă pururea, cu lucrarea faptelor bune. Ca, venind Mirele şi gata aflîndu-te, să intri împreună cu Dînsul în cămara cerească, împreună cu celelalte suflete ale fecioarelor celor ce cu vrednicie au vieţuit pentru El. Căruia se cuvine slava în veci! Amin.

\r\n\r\n

Sf. Efrem Sirul

\r\n

Sursa: https://paterika.wordpress.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *