Care este adevărata Biserică?

\r\n

Numărul mare de astăzi al diferitor biserici şi secte îi îngreuiază pe mulţi oameni ca să afle răspunsuri la cîteva întrebări, cum ar fi: care din ele este adevărata Biserică sau există în general Biserica adevărată?

\r\n

Există diferite opinii, unii cred că prima Biserică apostolică s-a desfiinţat cu timpul şi a dispărut, alţii susţin că toate confesiunile care mărturisesc pe Hristos sunt adevărate.

\r\n

Să vedem dar ce ne răspunde Sf. Scriptură la întrebările date. În Sfînta Evanghelie după Matei 28:19-20, Mîntuitorul spune apostolilor: „Drept aceea, mergînd, învăţaţi toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Învăţîndu-le să păzească toate cîte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

\r\n

Deci din contextul dat observăm clar că Mîntuitorul le porunceşte Apostolilor să răspîndească învăţătura Sa la toate popoarele precum că El va fi cu ei, adică cu cei care îi vor urma calea, pînă la sfîrşitul lumii, fapt care ne arată că El şi în prezent este cu ei, şi dacă Hristos este cu ei şi acum înseamnă că şi Biserica Sa Adevărată există în prezent. Dar acum să privim care este Biserica adevărată a lui Hristos? Ortodocşii spun că la ei este adevărul, catolicii mărturisesc la fel; aşa secte ca „Baptiştii”, „Adventiştii de ziua a 7-ea” „Cincizeciştii sau Penticostarii” „Martorii lui Iehova” „Luteranii” „Calvinii” „Prezbiterienii” „Metodiştii” „Mormonii”, „Ştiinţa creştină”, „Cuvîntul credinţei” „Bojii Dizain” „BOOM – organizaţia creştin studenţească” precum şi multe altele  – susţin la fel. Dar oare Hristos a lăsat mai multe învăţături adevărate sau biserici? Nicidecum. În epistola către Efeseni 4:4-6 Sf. Ap. Pavel ne spune: „Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez; un Dumnezeu şi Tatăl tuturor care este peste toate şi prin toate şi între toţi

\r\n

Şi la Corinteni 1:10 „Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.”  Deci iarăşi vedem o claritate că  merge vorba doar de o singură credinţă, unitate în credinţă.

\r\n

Deci, după care semne am putea găsi adevărata Biserică şi cum?

\r\n

În primul rînd, adevărata Biserică trebuie să conţină învăţătura creştinească curată, propovăduită de Sfinţii Apostoli primită de la Însuşi Mîntuitorul Iisus Hristos.

\r\n

În al doilea rînd o putem găsi după existenţa „Harului Dumnezeiesc” adică puterea lui Dumnezeu Care este invizibilă dar care poate fi simţită exterior sau interior – care este moştenire da la Sf. Apostoli şi respectiv de la Iisus Hristos. Din vremurile apostolice harul se transmitea prin Sfintele Taine. Făcătorii acestor Taine de la început au fost Sf. Apostolii – apoi episcopii şi preoţii. Dreptul de a săvîrşi aceste Taine s-a transmis prin cale moştenitoare: Sf. Apostoli rînduiau (hirotoneau) episcopi, preoţi şi diaconi. De aceea de pe timpul Sf. Apostoli moştenirea era bine păzită, ca episcopul să fie hirotonit neapărat de un adevărat episcop, hirotonirea căruia prin moştenire era de la Sf. Apostoli. Episcopii care cădeau în erezie sau duceau un mod de viaţă necuviincios, erau opriţi din slujbă.

\r\n

În al treilea rînd Biserica adevărată se observă prin suferinţele sale. Dacă oamenilor le este greu de a înţelege care biserică este adevărată atunci diavolul, vrăjmaşul ei, o înţelege foarte bine. Făcînd cunoştinţă cu vieţile sfinţilor în deosebi primele teri secole observăm cît sînge s-a vărsat pentru această Biserică.

\r\n

Şi în al patrulea rînd, probabil şi cel mai simplu, este cercetarea istorică. În cazul dat e destul de aflat în ce an a apărut oricare confesiune, ca de exemplu: dacă confesiunea a apărut în secolul XII ori în orice alt secol după cel dintîi atunci nu poate fi adevărată deoarece Sf. Apostol Ioan în prima sa epistolă sobornicească îi îndeamnă pe creştini: „Deci ceea ce aţi auzit de la început, în voi să rămînă; de va rămîne în voi ceea ce aţi auzit de la început, veţi rămîne în Tatăl şi în Fiul

\r\n

De la început, se subînţelege de la Hristos Întemeietorul creştinismului, adică Sf. Apostol porunceşte creştinilor să nu schimbe învăţătura cea de la început.

\r\n

Deaceea iubiţi creştini avem o datorie fiecare din noi să cunoaştem istoria credinţei în care ne aflăm şi atunci vom vedea dacă mergem, pe calea cea strîmtă care duce spre veşnica bucurie sau pe cea largă care duce spre veşnicul chin. Doamne ajută!!!

\r\n

Preot lector Eugen ONICOV

\r\n

Veaceslav BODAREV,

\r\n

licențiat în trologie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *