DESPRE „SUPER-RÂVNĂ”, „SUPER-ZEL” (FANATISM)

fanatism

\r\n

Creştinul fanatic este un prizonier al literei, dar şi un prizonier al propriei importanţe.

\r\n

Sfântul Isaac Sirul spune următoarele:

\r\n

„În două feluri se poate sădi în chip statornic în cineva un zel (fanatism) faţă de vieţui-rea altora: din mândrie sau din prostie. În afara acestor două lucruri, nimic nu poate prici-nui un astfel de zel”.

\r\n

\r\n

„Nu fi mustrătorul, nici îndreptătorul greşelilor cuiva. Nu fi zelos cu un zel rău care agită sufletul tău; cel plin de un asemenea zel şi a cărui gândire este necontenit agitată pen-tru ceilalţi nu se va învrednici niciodată de pacea duhovnicească”

\r\n

(Sf. Isaac Sirul. „Cuvinte către singuratici”, vol. II, trad. diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003, Pp. 104-105).

\r\n

În viziunea Părintelui Nicolae Steinhardt – „Fanatismul este o formă greșită a râvnei creștine, ce poate fi numită și „super-râvnă”. El aduce roade rele și nu-l mântuiește pe om”.

\r\n

(Pr. Nicolae Steinhardt. „Cuvânt din neavutul meu”).

\r\n

Sfântul Antonie cel Mare: „Sunt unii care și-au topit trupurile lor în asceză și, pentru că n-au avut dreaptă socotință, departe de Dumnezeu s-au făcut”.

\r\n

„Știu monahi care, după multe osteneli, au căzut și întru ieșire din minți au venit, pen-tru că s-au nădăjduit în lucrul lor și amăgindu-se nu au înțeles porunca celui ce a zis: „În-treabă pe tatăl tău și îți va da de știre” (Deuteronom, 32, 7)”.

\r\n

„Dreapta socoteală este făclie în întuneric, întoarcerea celor rătăciți, luminarea celor cu vederea scurtă (miopi). Cel ce deosebește (cele bune de cele rele) află sănătate și depărtea-ză boala”.

\r\n

(„Cuvintele Avei Antonie cel Mare”. Filocalia, vol, IV.)

\r\n

Potrivit Ieromonahului Serafim Rose – „Dacă creștinul nu-și oprește zelul greșit (fa-natismul), râvna sa greșită se va opri la un moment dat, iar acesta poate cădea în patimi foarte mari. Trebuie să fim osârduitori şi fermi în Ortodoxia noastră, fără a fi fanatici. Fără smerită cugetare adevărul este orb. De aceea se foloseşte de împotrivire, ca de-o călăuză, pentru a se rezema în ea când se osteneşte pentru ceva, dar nu află decât întăritura ţinerii de minte a răului”.

\r\n

(„Culegere din sentințele înțelepților” // Filocalia, vol. 4, trad. de Pr. D. Stăniloae, Ed. Harisma, Bu-curești, 1994, P. 309.)

\r\n

Sfântul Ioan Casian Romanul consideră că „Super-râvna” nu este cu nimic mai bună decât râvna leneșă. Abstinența (înfrânarea) excesivă este mai dăunătoare decât îmbuibarea sinelui; căci, împreună cu pocăința, cineva ar putea ajunge, de la aceasta din urmă, la dreapta înțelegere, însă de la cea dinainte, nu este cu putință”.

\r\n

(Din: „Zeul toleranţei şi descreştinarea Creştinismului. O privire ortodoxă”, Editura Christiana, Bu-curești, 2009, Pp. 34-35)

\r\n

Arhimandrit Cleopa Ilie: „Fanatismul nu este credinţă, ci judecată în locul lui Dum-nezeu. Fanaticul este asemenea cu un om care încarcă o maşină cu fel de fel de bunătăţi şi pe urmă îi dă drumul la o vale mare, fără frână. Se duce şi unde ajunge, se răstoarnă. Are un elan în toate: în post, în nevoinţă, în milostenie, în lepădarea de sine, în metanii, dar n-are dreaptă socoteală în ceea ce face”.

\r\n

(Arhimandrit Cleopa Ilie. „Călăuză în Credința Ortodoxă”, Editura Episcopiei Romanului, 2000, P. 97).

\r\n

Sfântul Nicolae Velimirovici : Unui fanatic îi lipseşte întotdeauna ceva; când raţiunea, când inima. Entuziastul este totdeauna un om întreg. Ia seama, suflete, să nu fii ştirbit și entuziasmul tău să se prefacă în fanatism…

\r\n

(Sfântul Nicolae Velimirovici. „Învățături despre bine și rău”, Editura Sophia, București, 2006, Pp. 93-94).

\r\n

Fanaticul nu mai ascultă de nimeni, se crede atotștiutor și prea înțelept. Acesta es-te cuprins și de duhul adormirii, ca văzând să nu vadă…

\r\n

„Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă” (Romani, 10, 2)

\r\n

„Precum este scris: „Dumnezeu le-a dat duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi” (Romani, 11, 8).

\r\n

„Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: „Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea” (Matei, 13,14);

\r\n

„Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni, 5,4).

\r\n

„Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la cre-dinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor” (I Timotei, 4, 1-2).

\r\n

„Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţă-turii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii, ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos. Din El, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se zideşte întru dragoste. Aşadar, aceasta zic şi mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblaţi de acum cum um-blă neamurile, în deşertăciunea minţii lor, întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor” (Efeseni, 4, 15-18).

\r\n

„Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor și îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme” (II Timotei, 4, 3-4)

\r\n

Leacul fanatismului este smerenia cu adevărat duhovnicească:

\r\n

„Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi” (Romani, 12,16)

\r\n

„Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa” (Iacov, 4, 10)

\r\n

„Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor; şi toţi, unii faţă de alţii, îm-brăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (I Petru, 5, 5).

\r\n

„Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii sale; s-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat, însă, de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit în ea, făcân-du-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa” (Ia-cov, 1, 23-25).

\r\n

„Dar tu grăieşte cele ce se cuvin învăţăturii sănătoase” (Tit, 2, 1).

\r\n

„Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe feluri” (Evrei, 13, 9).

\r\n

Преподобный Исаак Сирин: „О всяком деле, если делаешь оное без размышле-ния и исследования, знай, что оно суетно, хотя и благоприлично, потому что Бог вменяет правду по рассудительности, а не по действованию нерассудительному» (Преп. Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 89).

\r\n

Преподобный Никодим Святогорец: „Причины ревности не по разуму бывают разные: гордость, тщеславие, самомнение. Особо опасно такое неразумное рвение, когда ее питает демонская лесть: Так, иного научает он жестоко изнурять тело свое постом, бичеванием, спанием на голой земле и другими подобными озлоблениями плоти для того, чтобы он или впал в гордыню, возмечтав, что великие совершает де-ла”

\r\n

(Преп. Никодим Святогорец. Невидимая брань. Гл. 44).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *