MĂRTURIILE BIBLICE DESPRE SFÂNTA TREIME ŞI DESPRE DUMNEZEIREA LUI IISUS HRISTOS

„Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră…” (Facerea, 1, 26).

\r\n

„Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi…” (Facerea, 3, 22).

\r\n

Aici se vorbeşte despre Creator la numărul plural. Acelaşi principiu îl desprindem şi din următorul text: „Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul. Şi i-a împrăştiat Domnul…” (Facerea, 11, 7). Aici verbele „pogorâm”, „amestecăm” sunt la numărul plural, iar cuvântul „Domnul” – la numărul singular.

\r\n

Aceasta nu contrazice învăţătura Noului Testament despre Domnul Iisus Hristos: „Şi să descopăr tuturor care este iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin Iisus Hristos” (Efeseni, 3, 9).

\r\n

În acelaşi timp şi despre Duhul Sfânt se spune: „Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facerea, 1, 2).

\r\n

Aşadar, la crearea lumii au fost prezenţi şi Tatăl, şi Fiul, şi Duhul Sfânt – EI sunt Creatorul unic (Unul). Un Dumnezeu, o fire dumnezeiască, dar în trei feţe. Despre persoanele Sf. Treimi se spune şi în următoarele versete:

\r\n

„Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi acestea: De la început Eu n-am grăit întru ascuns, de când se întâmplă aceste lucruri Eu sunt de faţă”. Şi acum, Domnul Dumnezeu mă trimite cu Duhul Său!” (Isaia, 48, 16).

\r\n

„Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei, 3, 16-17).

\r\n

„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei, 28, 19).

\r\n

„…Să fie una, precum Noi una suntem” (Ioan, 17, 22).

\r\n

„Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” (Romani, 5, 5).

\r\n

„Ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos” (Coloseni, 2, 2).

\r\n

 

\r\n

DESPRE DUMNEZEIREA LUI IISUS HRISTOS

\r\n

\r\n

Dacă să comparăm versetul: „…Tatăl Meu este mai mare decât Mine” (Ioan, 14, 28) cu alte texte: „Eu şi Tatăl Meu una suntem” (Ioan, 10, 30) şi „…Nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine” (Ioan, 8, 16) – devine clar că aici se vorbeşte despre două firi în Hristos – Dumnezeiască şi Omenească. Despre faptul că cele două firi – dumnezeiască şi omenească –  există real în Hristos (fără a fi amestecate sau despărţite), ne arată adeverit următoarele două texte: „…Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?” (Ioan 14, 9) şi „căci întru El locuieşte trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni, 2, 9).

\r\n

Prin urmare, când Fiul lui Dumnezeu a pătimit, a plâns, a flămânzit şi a însetat, aici s-a arătat Adevărata Lui Fire Omenească. Iar când citim: „V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre” (Ioan, 8, 24) – aici se vorbeşte despre Acela, în mâinile Căruia este şi viaţa şi moartea. De comparat cu: „Vedeţi, vedeţi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine…” (Deuteronom, 32, 39); „…ca să ştiţi şi să credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici după Mine nu va mai fi!” (Isaia, 43, 10); „Iar El le-a zis: Eu sunt; nu vă temeţi!” (Ioan, 6, 20).

\r\n

Hristos Însuşi a zis despre Sine: „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul” (Apocalipsa, 1, 8).

\r\n

O mărturie similară despre Hristos este şi în Vechiul Testament: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ. În zilele Lui, Iuda va fi izbăvit şi Israel va trăi în linişte; iată numele cu care-L voi numi: „Domnul-dreptatea noastră!” (Ieremia, 23, 5-6). Aici numele lui Hristos în ediţiile ebraice ale Bibliei (puteţi verifica) este transcris prin „יהוה” („Iahve”).

\r\n

Protodiacon Ioan MUNTEANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *