MESAJ DE FELICITARE ÎN ZIUA DUMNEZEIESCULUI PRAZNIC AL NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitoprului” din mun. Chişinău  şi tuturor vizitatorilor site-ului catedralei

\r\n

Precum cu mai bine de 2000 de ani în urmă steaua de la Betleem a luminat calea magilor ce căutau pe Dumnezeu, aşa ne-a adunat şi pe noi în sfintele lui Dumnezeu biserici pentru ca să ne închinăm cu bucurie, cu inimă înfrântă şi smerită Dumnezeiescului Prunc – Domnului Iisus Hristos. „E mare bucurie în lume!, – zice cuviosul Teodor Studitul, – Fiul lui Dumnezeu a venit la noi nu prin semne şi închipuiri, ci Însuşi, prin naştere din Pururea Fecioara Maria”.

\r\n

Săracă şi grea era viaţa omului după căderea în păcat. Întreaga istorie a Vechiului Testament poate fi ademănată cu hârtia pe care-o văzuse în vedenie proorocul Iezechiel, în care era scris şi pe o parte şi pe alta: „…plângere, tânguire şi jale…” (Iezechiel, 2, 10). Chinuit fiind de conştiinţă, omul era în căutarea împăcării cu dreapta judecată a lui Dumnezeu, se străduia să găsească calea spre Adevăr, dar o pierdu-se şi n-o putea afla. Răul, desfrâul, într-un cuvânt – păcatul – creştea şi stăpânea omenirea, aducând noi dureri şi necazuri tot mai mari.

\r\n

Odată cu Naşterea Mântuitorului Hristos s-a risipit peretele şi a dispărut prăpastia ce ne despărţeau de Dumnezeu. Pogorându-se pe pământ şi devenind om, Fiul lui Dumnezeu ia asupra Sa povara fărădelegilor noastre şi toată pedeapsa ce ni se cuvenea pentru ele. „El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, – scrie Sfântul Apostol Petru, – pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim dreptăţii…” (I Petru, 2, 24).

\r\n

Prin Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul se re-creează, se re-zideşte firea omului. „Hristos se naşte ca să ridice chipul dintâi cel căzut…”; „Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice pe noi la cer”, – învaţă Sfânta Biserică. Hristos a adus oamenilor cel mai mare adevăr, în El a răsărit „lumii lumina cunoştinţei”. S-a născut Hristos – şi pretutindeni s-a răspândit lumina adevăratei cunoaşteri de Dumnezeu – lumina Ortodoxiei. Acum noi ştim, că Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul, este Unul după fire, dar întreit în Persoane. El este Duh Veşnic, Atotbun, Atotştiutor şi Atotvăzător, Drept întru toate şi Neschimbat, în veci Acelaşi. El este – Dumnezeul sfinţeniei şi al iubirii.

\r\n

Din momenul Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi moartea trupească nu ne mai înspăimântă, nu ne înfricoşează, ci ne îndeamnă la nădejde şi la bucurie, pentru că Mântuitorul pentru aceasta a şi primit firea noastră, S-a împărtăşit de trupul şi sângele nostru, ca „…să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii…” (Evrei, 2, 14). Sfântul Ierarh Leon cel Mare ne îndeamnă în aceste zile: „Să se vesealească cel sfânt – pentru că se apropie de răsplată; să se bucure păcătosul – că este chemat la iertare; să se trezească păgânul – că este chemat la viaţă”.

\r\n

În zilele de mare triumf şi bucurie a Naşterii Domnului noi petrecem în veşnicie şi anul 2012, care va rămâne în memoria noastră datorită unor începuturi bune şi a unor realizări în viaţa bisericească a catedralei noastre.

\r\n

Anul 2012 a fost un an cu mari încercări şi tulburări în Biserică şi în societate. Rugându-ne lui Dumnezeu să nădăjduim, că din toate acestea vom avea de învăţat toţi şi vom spori şi mai mult în râvna neîntreruptă şi atenţia permanentă faţă de mântuirea sufletelor noastre. Sfânta Scriptură ne învaţă, că anume omul – cununa creaţiei – este repsonsabil de tot ce se întâmplă în lume.

\r\n

Păşind în anul 2013 al bunătăţii Domnului, primiţi cele mai sincere felicitări cu marea şi mântuitoarea sărbătoare a Naşterii Domnului şi a Anului Nou! Vă doresc din suflet vouă şi apropiaţilor, rudelor voastre puteri duhovniceşti şi trupeşti de la Dumnezeiescul Prunc Nou-Născut, bucurie duhovniceacă nesecată, răbdare, dragoste faţă de Dumnezeu şi aproapele, credinţă şi devotament faţă de Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi statornicie neclintită pentru Ortodoxie.

\r\n

Să ne străduim, ca viaţa noastră şi convingerile noastre să corespundă poruncilor lui Dumnezeu şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe şi atunci pacea lui Hristos, ce s-a arătat în Dumnezeiasca Întrupare, va pătrunde în fiecare inimă şi va distruge orice ură, dezbinare şi dezunitate. Steaua de la Betleem să lumineze calea vieţii noastre şi să nă călăuzească în nevoinţa corectă pentru a dobândi curăţia inimii, luminarea sufletului şi îndumnezeirea.

\r\n

„Hristos se naşte – slăviţi-L! Hristos din ceruri – întâmpinaţi-L!”

\r\n

Cu dragoste întru Hristos, Domnul nostru

\r\n

Protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ,

\r\n

parohul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

\r\n

din mun. Chişinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *