Partea a III-a cărții „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER : 250 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească

 1. Întrebare: Depinde, oare, mântuirea noastră de împrejurările exterioare?

Răspuns: Mântuirea noastră nu depinde de nimic exterior: important nu este faptul că cineva este renumit sau nu, că este bogat sau sărac, ci că este virtuos, că are credință, că se îngrijiște de izbânda duhovnicească și că Îl iubește pe Dumnezeu. (Clement Alexandrinul)

 1. Întrebare: Care sunt cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu?

Răspuns: Pocăința și Împărtășania sunt cele mai mari dintre toate darurile lui Dumnezeu. (Sfântul Varsanufie cel Mare)

 1. Întrebare: Care este cel mai important lucru pentru un creștin?

Răspuns: Cel mai important lucru este să învețe adevărata credință pe care să o combine cu faptele bune. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 1. Întrebare: Ce suntem datori să cunoaștem?

Răspuns: Toți trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu și care fapte sunt virtuți și care sunt păcate.

 1. Întrebare: Ce religii sunt considerate greșite?

Răspuns: Toate religiile care există în lume, în afară numai de cea adevărată ortodoxă, sunt greșite și nu-l mântuiesc pe om.

 1. Întrebare: În ce caz sunt ostenelile exterioare fără folos?

Răspuns: Nu există nici un folos din nici o osteneală exterioară dacă nu știm că prin osteneli să ajungem la bunătatea lăuntrică.

 1. Întrebare: De ce anume trebuie să fie condusă viața creștinului?

Răspuns: Viața creștinului trebuie să fie condusă de conștiință și rațiune, adică de chibzuință alături de sfatul celor pricepuți. Diavolul izbândește atunci când oamenii se încred în rațiunea lor, în chibzuința lor și nu cer sfatul duhovnicului.

 1. Întrebare: Ce cere Dumnezeu de la om?

Răspuns: Din întreaga Scriptură văd că ceea ce cere Dumnezeu de la om este adunat în următoarele: să se smerească înaintea aproapelui în toate, să-și lepede dorințele lui păcătoase, să-L roage neîncetat pe Dumnezeu să-l miluiască și El să-i dea mână de ajutor. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 1. Întrebare: Ce înseamnă să te depărtezi de lume?

Răspuns: Să te depărtezi de lume înseamnă să părăsești năravurile, obiceiurile, regulile, deprinderile și cerințele care sunt întru totul potrivnice Duhului lui Hristos.

 1. Întrebare: Cum trebuie să-i cinstim pe preoți?

Răspuns: Pe preoți trebuie să-i cinstim mai mult ca pe părinți. „Știți voi – întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur – cine este preotul?” Și răspunde: „Este Îngerul Domnului.” Tocmai de aceea trebuie să-i cinstim pe păstori, spune el, mai mult decât pe părinți, căci ei sunt slujitorii lui Hristos pe pământ și cine îi cinstește, acela îl cinstește pe Hristos.

 1. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt?

Răspuns: Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt următoarele: 1) nădejdea prea mare în mila lui Dumnezeu; 2) deznădejdea cu privire la mântuirea noastră; 3) împotrivirea clară față de adevăr și lepădarea de credință ortodoxă; 4) invidia cu privire la acele bunuri duhovnicești pe care le dobândește aproapele de la Dumnezeu; 5) aflarea în păcate și stăruința în răutate; 6) nepăsarea față de pocăință până la sfârșitul acestei vieți.

 1. Cu cine nu trebuie să avem prietenie?

Răspuns: Să nu legi prietenie și să nu ai legătură cu vrăjmașii Bisericii lui Hristos, cu ereticii, cu schismaticii, cu cei care nu țin sfintele posturi. Trebuie să fugi de acei oameni care nu se tem de Dumnezeu și nu Îl cinstesc. (Cuviosul Serafim de Sarov)

 1. Cum să ne purtăm față de aproapele?

Răspuns: Pune-l întotdeauna pe aproapele în locul tău, iar pe tine – în locul aproapelui.

 1. Întrebare: Ce este important în viața duhovnicească?

Răspuns: Străduiește-te ca toată viața să ai un părinte duhovnic, să-i destăinui fiecare păcat și gând și să te bucuri de sfaturile și de învățăturile lui. „Mântuire – spune Înțeleptul Solomon – constă în mult sfat, iar bărbatul fără sfat își este sieși vrăjmaș.”

 1. Întrebare: Cum să-i învățăm pe copii cele dumnezeiești?

Răspuns: Pe copii trebuie să-i învățăm Evanghelia cu blândețe sub forma povestirilor și astfel să semănăm în inimile lor Cuvântul lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Ce este important în osteneli?

Răspuns: Ce folos au ostenelile noastre: postul, citirea Sfintelor Scripturi și celelalte dacă nu învățăm să ne smerim, să iertăm ocările, să-i iubim pe vrăjmași, să ne rugăm pentru cei ce ne ocărăsc?!

 1. Întrebare: Ce înseamnă a fi neglijent din punct de vedere duhovnicesc?

Răspuns: La această întrebare ne răspunde Arhiepiscopul Arsenie. Acest lucru înseamnă a te ruga cu lene, a nu fi atent la inima ta, a nu plânge pentru păcate, a nu lucra împotriva gândurilor și simțămintelor rele.

 1. Întrebare: Care lacrimi sunt mântuitoare?

Răspuns: Lacrimile datorate supărării, jignirii nu sunt folositoare, însă cele vărsate pentru faptul că sunt leneș, că mă supăr, că nu am dragoste adevărată pentru Dumnezeu sunt folositoare și pentru ele trebuie să mă rog, ca Domnul să mi le dăruiască.

 1. Întrebare: Ce îi place lui Dumnezeu?

Răspuns: Lui Dumnezeu îi place purtarea blândă față de oameni, alinarea celui supărat, apărarea celui asuprit, întoarcerea ochilor de la lucrurile rele, împotrivirea față de gândurile rele, silirea spre rugăciune. (Arhimandritul Teofan Novoezerski)

 1. Care sunt „groparii tinereții”?

Răspuns: Groparii tinereții sunt șapte: necredința în Dumnezeu, beția, desfrâul, mânia, necinstirea părinților, tovărășia cea rea și trândăvia.

 1. Întrebare: Când devine rugăciunea păcat?

Răspuns: Este păcat a te ruga lui Dumnezeu fără frică, fără atenție și evlavie, a te ruga cu limba, iar cu mintea a purta discuții cu diavolii.

 1. Întrebare: Ce vor de la noi oamenii lumești?

Răspuns: Oamenii care trăiesc în duhul veacului acestuia desfrânat și sunt necredincioși stăruie ca noi, în locul voii lui Dumnezeu, să facem voia lor și vor să ne atragă de la Împărăția lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: De ce trebuie să evităm legătura cu oamenii lumești?

Răspuns: Nu trebuie să avem legătură cu cei ce disprețuiesc frica de Dumnezeu, deoarece ei nu spun nimic folositor, nu fac nimic pentru Domnul și nu vorbesc nici despre virtuți, nici despre evlavie, nici despre curăție. Vorbele lor sunt o cursă a morții; sfatul lor este prăpastia iadului, iar legătura cu ei este pagubă sufletească. (Sfântul Efrem Sirul)

 1. Întrebare: Cum trebuie să-i salutăm pe oameni?

Răspuns: Nu trebuie să așteptăm să ne salute ei ma întâi și abia după aceea să le răspundem la salut. Acesta este semnul unei minți îngâmfate și nechibzuite. Dimpotrivă, să fim întotdeauna primii care-l salută și pe prieten, și pe dușman.

 1. Întrebare: Cum trebuie să fie milostenia?

Răspuns:  Creștinul poate da milostenie și ajutor nu numai din punct de vedere material, ci și prin cunoștințele, osteneala, sfatul și celelalte ale sale. (Sfântul Teofan Zâvorâtul)

 1. Întrebare: Căror îndrumători trebuie să le cerem sfatul?

Răspuns: Sfântul Petru Damaschin spune despre sine: „Mult rău am căpătat de la sfetnicii nepricepuți. „De aceea este foarte bine să întrebăm despre toate, dar pe cei pricepuți, iar pe cei nepricepuți este primejdios să-i întrebăm, deoarece ei nu au chibzuință.”

 1. Întrebare: Care este principala jertfă înaintea lui Dumnezeu?

Răspuns: Principala jertfă înaintea lui Dumnezeu este duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

 1. Întrebare: Ce este buna credință?

Răspuns: Prin buna credință trebuie să înțelegem ortodoxia unită cu viața după poruncile lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Ce păcate sunt socotite de moarte?

Răspuns: Păcatele de moarte sunt – erezia, schisma, hula împotriva lui Dumnezeu, lepădarea de credință, vrăjitoria, deznădejdea, sinuciderea, desfrâul, beția, furtul celor sfinte, omuciderea, jaful, hoția și orice asuprire crudă și inumană.

 1. Întrebare: Care este cel mai puternic mijloc de luptă împotriva păcatului?

Răspuns: Nici o nevoință nu izgonește păcatul atât de repede, cu atâta ușurință și putere ca Spovedania deasă.

 1. Întrebare: Ce trebuie să păzim ca să evităm păcatul?

Răspuns: Mintea – de gândurile rele, urâte și deșarte. Privirea – de încântătoarele lucruri lumești. Inima – de dorințele și pornirile rele. Auzul – de discuțiile deșarte și comice, dar cel mai mult de cele clevetitoare la adresa aproapelui. Limba – de osândire și cârtire. Stomacul – de patima îmbuibării și de consumul excesiv de vin. Și pe tine tot – de trândăvie.

 1. Întrebare: Ce este mărinimia?

Răspuns: Mărinimia este starea pe care o avem atunci când, în mijlocul nenorocirilor care ne lovesc, nu ne tulburăm, nu ne descurajăm și le îndurăm fără să ne mâhnim, fără să cârtim, lăsându-ne în voia lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Cum să-i slujim sufletului aproapelui?

Răspuns: Nu trupului ci sufletului aproapelui să-i slujești: povățuiește-l, dă-i sfaturi, arată-i o carte bună, alină-l și întărește-l. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce nu trebuie să avem în casă?

Răspuns: Pe cel ce se nevoiește îl ajută mult faptul de a nu avea în cameră nimic care să-i provoace gânduri și sentimente potrivnice lui Dumnezeu, căci numai atunci este în afara primejdiei de a duce luptă dublă, lăuntrică și exterioară. (Sfântul Nil Sinaitul)

 1. Întrebare: Ce este lumea?

Răspuns: Cuvântul „lume” Înseamnă oamenii care sunt porniți cu vrăjmășie împotriva a tot ceea ce este dumnezeiesc și religios; de aici, prin cuvintele „lume,” „lumesc” se înțelege tot ceea ce este păcătos și este urzit împotriva noastră de vrăjmașul mântuirii: păcatele, viciile, patimile.

 1. Întrebare: Ce rău poate provoca sufletului ascultarea muzicii și a cântecelor?

Răspuns: Cântecele lumești pot provoca multe daune, multă corupție și alte rele, căci tot ceea ce este rău și imoral în ele, pătruzând în suflet, îl slăbește și îl corupe. Acolo unde se cântă cântece rușinoase, se strâng demonii; și, dimpotrivă, acolo unde se cântă cântări duhovnicești, coboară harul Sfântului Duh, care sfințește și gurile, și sufletele celor ce cântă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 1. Întrebare: Prin ce se arată dragostea față de Dumnezeu?

Răspuns: Dragostea față de Dumnezeu se arată prin rugăciune, prin mersul la biserică, prin împărtășirea deasă (după pregătire) cu Sfintele Taine ale Trupului și Sângelui lui Hristos, prin desfătarea adusă de citirea sau ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și prin viața creștinească plină de virtuți.

 1. Întrebare: Ce cere Dumnezeu de la om?

Răspuns: Dumnezeu cere ca omul să-și spovedească întotdeauna păcatele, să aibă în același timp umilință, cuget smerit și să nu-i disprețuiască pe ceilalți; să se căiască în fiecare zi pentru toate păcatele săvârșite cu voie sau fără voie, cu știință sau cu neștiință; să-I ceară lui Dumnezeu putere duhovnicească pentru a recunoaște cursele diavolului. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 1. De unde vin multele credințe în lume?

Răspuns: Vrăjmașul mântuirii noastre, diavolul, a dat naștere la nenumărate învățături mincinoase, erezii, secte și schisme prin care îi disparte în veci pe oameni de Dumnezeu. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 1. Întrebare: Orice pace este plăcută lui Dumnezeu?

Răspuns: „Să nu facem pace în dauna învățăturii adevărului” – spune Sfântul Grigorie Teologul. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 12 citim cum au devenit prieteni Irod și Pilat după batjocorirea lui Iisus Hristos, căci înainte avuseseră dușmănie între ei.

 1. Întrebare: Ce mai trebuie să știe creștinul?

Răspuns: În afară de adevărurile morale, creștinul este dator să cunoască dogmele credinței. Neștiința lor poate duce la cele mai mari rătăciri, la erezii, la superstiții și de aceea nu este mai puțin dăunătoare decât viața necreștinească sau viața pseudo-creștinească.

 1. Întrebare: Le putem lăsa copiilor bogăție?

Răspuns: Copiilor trebuie să le lăsăm bogăție cu chibzuință, căci ea pe mulți i-a vătămat – și sufletește, și trupește – și pe mulți i-a băgat în mormânt de timpuriu. (Starețul Arsenie Athonitul)

 1. Întrebare: Cum să ne deprindem cu răbdarea?

Răspuns: Cel mai bine ne putem deprinde cu răbdarea prin convingerea că răbdăm pentru păcatele pe care le-am săvârșit.

 1. Întrebare: Pentru ce îi sunt îngăduite omului în viață necazuri, supărări și boli?

Răspuns: Atotbunul Dumnezeu îi îngăduie omului în viața aceasta diferite necazuri și strâmtorări, boli și alte supărări – toate acestea pentru a-i curăți sufletul de păcate și a-l sălășlui în viața veșnică.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm cu cei care nu vor să se împace cu noi?

Răspuns: Vă puteți mulțumi cu faptul că în suflet v-ați împăcat sincer cu ei și că doriți pace și în comportament. Este mai bine să încetați a căuta împăcarea cu cuvântul și cu fapta: altfel, toată mânia lor se va înteți și îi va nenoroci. Căutați ocazia de a le face un bine fără știrea lor. Aflând după aceea despre el, se vor răzgândi imediat. Dar, când vă întâlniți cu ei, păstrați-vă pacea în inimă și treceți fără să-i abordați, doar rugându-vă pentru ei. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cum să înțelegem cuvintele: „de aproapele depinde viața sau moartea?”

Răspuns: Aceasta înseamnă: cine îl iubește pe aproapele și se îngrijește de el, acela va dobândi viața veșnică, iar cine îl disprețuiește, îl asuprește, îl necăjește, îl mustră și îl osândește pe aproapele, acela nu va dobândi viața veșnică.

 1. Întrebare: Ce înseamnă tăcerea în lume?

Răspuns: Tăcerea în lume înseamnă să nu te amesteci în treburile străine, să fugi de cunoștințele și legăturile care nu-ți sunt de trebuință și, de asemenea, de clevetirile și vorbele necuviincioase, să vorbești cu blândețe și la nevoie, și numai când ești întrebat. Dacă încalci aceste reguli, să te mustri pe tine și să-ți recunoști neputința.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm față de cei care ne împiedică să viețuim în Dumnezeu?

Răspuns: Să-ți fie ție oricine te împiedică în dobândirea lui Dumnezeu și a faptelor bune urât și ticălos, adică să nu-l asculți și să nu ai prietenie cu el: cu unul ca acesta nici să nu mănânci (adică să nu stai împreună și să mănânci cu el la masă).

 1. Întrebare: Ce trebuie să facem pentru a fi copiii sănătoși?

Răspuns: Starețul Adrian Iugski ne-a sfătuit să-i ducem pe copii mai des la Sfânta Împărtășanie, spunând că astfel ei vor fi și mai sănătoși, și mai inteligenți, și mai fericiți.

 1. Întrebare: Ce este fățărnicia?

Răspuns: Fățărnicia se mai numește și faptul că omul se oprește numai la lucrurile exterioare ale bunei credințe (post, metanii, dormitul pe pat tare, mersul la biserică și așa mai departe) și pe acestea își întemeiază nădejdea, fără să-și dezrădăcineze în același timp patimile sale: iubirea de sine, mândria, răutatea, zgârcenia, îngâmfarea, osândirea, arțagul și așa mai departe. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Este osândit cel ce primește de la hoți?

Răspuns: Cel ce primește de la hoți este pedepsit ca hoțul.

 1. Întrebare: Cum sunt înșelați oamenii de către vrăjitori și vraci?

Răspuns: Unii îndrăznesc să cheme în vrăjitoriile lor numele Maicii Domnului și ale Sfinților și fac semnul crucii, dar trebuie să fugim de ei. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cum trebuie să mustrăm?

Răspuns: Prietenul care mustră în taină (între patru ochi) este un doctor înțelept, iar cel care tratează înaintea ochilor multor oameni este un defăimător. (Sfântul Isaac Sirul)

 1. Întrebare: I se socotește omului păcat atracția față de animale?

Răspuns: Atracția omului față de pisici, câini, păsări i se socotește acestuia păcat. Unii, în orbirea lor, le dădăcesc, le sărută sau dorm cu ele. Îndeletnicirea cu ele, răpindu-le o mare parte din timpul care Apostolul Pavel ne-a poruncit să-l petrecem în fapte bune și de aceea trebuie să-l prețuim mult, ne atrage atenția de la drumul care duce la cer.

 1. Întrebare: Ce este iubirea de conducere?

Răspuns: Iubirea de conducere este dorința puternică, neînfrânată de stăpânire a oamenilor, de stăpânire pe care oamenii o caută fără a avea aptitudini suficiente, fără intenția de a aduce folos, ci numai un scop nesăbuit: acela de a-și satisface propria mândrie, slavă deșartă și iubire de câștig. Ei tind deseori să ajungă la putere prin viclenie, prin șiretlicuri cu ajutorul protecției din partea persoanelor influente și prin alte mijloace josnice.

 1. Întrebare: Când trebuie creștinul să treacă sub tăcere adevărul?

Răspuns. Creștinul trebuie să treacă sub tăcere adevărul înaintea oamenilor care ar putea, din răutate și dușmănie, să-l întrebuințeze rău.

 1. Întrebare: Când nu trebuie să trecem sub tăcere adevărul?

Răspuns: Creștinul nu trebuie să ascundă adevărul înaintea judecătorilor, înaintea părinților care se îngrijesc de îndreptarea copiilor lor, înaintea preotului la spovedanie, înaintea prietenului care îi destăinuie sufletul său și așa mai departe. Creștinul nu trebuie să treacă sub tăcere faptul că bolnavul se află în primejdie de moarte și atunci trebuie să-l pregătească prin Spovedanie și Sfânta Împărtășanie pentru veșnicie.

 1. Cum trebuie să ne purtăm atunci când greșim și conștiința începe să ne mustre?

Răsouns: Dacă tu, ca om, ai greșit cu ceva, mergi degrabă, fără să întârzii, la duhovnic, curățește-ți conștiința prin spovedanie și nu aștepta perioada postului pentru spovedanie, așa cum fac din nechibzuință unii dintre mireni. Iată un exemplu simplu: dacă ți-ai murdărit lenjeria, imediat o schimbi și te străduiești să o speli; iar sufletul tău este mult mai prețios decât lenjeria și îl lași neîngrijit, murdar un an întreg sau până la următoarea spovedanie din post și nu te îngrijești deloc de el. (Starețul Gheorghe Athonitul)

 1. Întrebare: În ce constă spiritul de economie?

Răspuns: Spiritul de economie constă în a nu face fără socoteală cheltuieli nemăsurate și nefolositoare și a nu fi zgârcit făță de lucrurile trebuincioase.

 1. Întrebare: Are vreo influență blestemul asupra celui ce trăiește în Dumnezeu?

Răspuns: Sunt convins că cel ce are de gând să-i blesteme pe cei ce trăiesc virtuos nu poate rosti nici un cuvânt supărător și potrivnic, căci blestemul se transformă în binecuvântare. Așadar, prin aceasta se înțelege că pe cei ce trăiesc virtuos nu îi pot atinge vorbele rele. (Sfântul Grigore de Nissa)

 1. Întrebare: Cine poate vorbi cu necredinciosul despre credință?

Răspuns: Cu necredinciosul poate vorbi fără primejdie cel care cunoaște temeinic credința; în caz contrar, necredinciosul poate vătăma sufletul celui ce vorbește cu el.

 1. Întrebare: Care este diferența dintre omul duhovnicesc și cel trupesc?

Răspuns: Omul duhovnicesc se adâncește cu mintea și cu inima în Dumnezeu, iar cel trupesc – în lumea adulteră și păcătoasă. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 1. Întrebare: De unde vine lenea la rugăciune?

Răspuns: Lenea la rugăciune, și în general, în slujirea față de Dumnezeu și de aproapele vine din pântecele omului care este hrănit în fiecare zi. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 1. Întrebare: Care este cea mai înaltă lucrare de pe pământ?

Răspuns: Nu există lucrare mai înaltă pe pământ ca săvârșirea Liturghiei și împărtășirea oamenilor cu Sfintele Taine ale Trupului și Sângelui lui Hristos. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 1. Întrebare: Este mare păcatul curiozității?

Răspuns: Păcatul curiozității nu pare a fi mare, dar, pentru el, soția lui Lot (pentru o singură privire curioasă către orașele natale, care ardeau, Sodoma și Gomora) a fost prefăcută în stâlp de sare (cf. Gen. 19;26). De aici putem înțelege cum este acest păcat.

 1. Întrebare: Care muribund își va lua cu sine bogăția în viața de dincolo de mormânt?

Răspuns: Își va lua cu sine bunurile sale când va muri cel care le-a împărțit celor ce au avut nevoie de ele. (Sfântul Grigore Dialogul)

 1. Întrebare: Ce trebuie să facem atunci când suntem lăudați?

Răspuns: Când auzi o laudă la adresa ta, să-ți aduci aminte de neajunsurile tale. (Sfântul Mitropolit Filaret al Moscovei).

 1. Întrebare: Prin ce se întărește credința?

Răspuns: Credința se întărește prin viața cucernică, iar din cauza lipsei de evlavie, se pierde.

 1. Întrebare: Putem acorda pedepse trupești de față cu ceilalți?

Răspuns: Pedeapsa trupească nu trebuie să aibă loc de față cu ceilalți, este o regulă absolută.

 1. Întrebare: Putem păstra bani pentru un scop bun?

Răspuns: A păstra bani pentru un scop bun nu este iubire de argint. Dar după aceea, când lucrul va fi împlinit, poți să nu mai economisești, punându-ți toată nădejdea în Dumnezeu. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm dacă preotul refuză să ne asculte spovedania?

Răspuns: Dacă duhovnicul refuză să asculte spovedania voastră, puteți merge la altul. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cănd se transformă rugăciunea în păcat?

Răspuns: Rugăciunea se transformă în păcat atunci când oamenii se roagă pentru ceea ce interzice Domnul, căruia I se roagă. De exemplu: pentru a se răzbuna, pentru moartea vrăjmașului, pentru prea multe haine, pentru bogăție și așa mai departe.

 1. Întrebare: Cum să privim discuțiile lungi?

Răspuns: Cuviosului Arsenie nu îi plăcea ca cei pe care îi primea uneori să rămână la el prea mult timp. El spunea: la începutul discuției îl privesc pe om ca pe un înger, iar la sfârțit (când zăbovește) ca pe un ispititor.

 1. Întrebare: Ce trebuie să credem despre omorul neintenționat?

Răspuns: Ucigașul care a omorât fără voie nu poate fi socotit nevinovat dacă nu a folosit mijloacele cuvenite de precauție și, în orice caz, este supus canonului bisericesc.

 1. Întrebare: Mă supăr pentru că sfaturile mele nu sunt ascultate. Ce să fac?

Răspuns: Nu trebuie să ne tulburăm și să ne supărăm deloc dacă sfaturile noastre bune nu sunt ascultate: căci nici noi nu Îl ascultăm pe Domnul și El nu ne pedepsește.

 1. Întrebare: De ce anume trebuie cel mai mult să ne ferim?

Răspuns: Cel mai mult trebuie să te ferești să smintești pe cineva, ca să nu fii scos din Împărăția Cerurilor împreună cu cei ce au produs sminteli. (Sfântul Efrem Sirul)

 1. Întrebare: Ce este fățărnicia?

Răspuns: Fățărnicia este faptul că omul judecă și în general lucrează nu în numele dreptății, al adevărului și al corectitudinii, ci de dragul persoanei care îi place lui mai mult, iar persoana respectivă îi poate fi plăcută din orice motiv. Îi poate fi plăcută pentru că este sus-pusă, prin urmare este bună pentru treburile lui. Îi poate fi plăcută pentru că este frumoasă, pentru că stârnește în el patima trupească, pentru că are aceeași profesie ca el, aceeași nație sau același domiciliu. (Arhiepiscopul Arsenie Ciudov)

 1. Întrebare: Toți cei răposați se roagă acolo pentru noi?

Răspuns: Foarte mult greșesc cei care spun că toți cei răposați sunt rugători pentru noi. Aceia au nevoie de rugăciuni și de grija pentru sufletele lor din partea celor vii; dar, când păcatele lor sunt curățite prin rugăciunile, credința și faptele celor vii, abia atunci rugăciunea de pomenire se îndreaptă spre folosul sufletelor celor ce îi pomenesc…

 1. Întrebare: Cum îi atacă vrăjmașul cel nevăzut pe creștini?

Răspuns: Pe cei fricoși îi atacă cu frica și cu vedeniile: pe alții – cu cleveteala omenească, cu vrajba, cu răutatea; pe cei învățați – cu mândria și cu îngâmfarea; pe cei tineri – cu gândurile desfrânate; pe cei bătrâni – cu lenevia și cu deprinderile rele și așa mai departe.

 1. Întrebare: Când îl cuprind patimile pe om?

Răspuns: Patimile cuprind ființa omului atunci când mintea lui încetează să se gândească la Dumnezeu și omul ajunge în stăpânirea trupului.

 1. Întrebare: Putem spune întotdeauna adevărul?

Răspuns: Cine tace, știind adevărul, este ca un martor mincinos. Însă adevărul trebuie trecut sub tăcere atunci când poate aduce necazuri.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm față de înțeleptele proverbe populare?

Răspuns: Există un proverb foarte înțelept: nu trebuie să nesocotim nici zicalele populare atunci când conțin în ele o idee sănătoasă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 1. Întrebare: Se cuvine ca, atunci când muncim, să ne ostenim până la epuizare?

Răspuns: Epuizarea este cealaltă extremă, opusă lenei. De aceea, nu-ți epuiza trupul pentru a nu cădea în boli și neputințe. (Starețul Luca Glinski)

 1. Întrebare: Pentru ce se dau epitimii celor ce se spovedesc?

Răspuns: Se dau epitimii pentru ca cei vinovați să nu fie nevoiți să dea Răspuns în viața de după moarte.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a fi surd, orb și mut?

Răspuns: A fi surd înseamnă a fi surd față de tot ceea ce nu este de folos pentru suflet și nu zidește mântuirea. A fi mut înseamnă a fi mut față de vorbele rele, osândire și insulte. A fi orb înseamnă a nu acorda atenție la ceea ce se săvârșește în jur și nu poate sluji la zidirea sufletului.

 1. Întrebare: Cum să-l privim pe omul care este mulțumit de viața sa?

Răspuns: Dacă observi vreun om care nu se plânge de soarta sa, oricât de grea ar fi ea, să fii convins că îl poartă în el pe Dumnezeu.

 1. Întrebare: Este voia lui Dumnezeu atunci când suntem aleși în funcție?

Răspuns: Dacă omul însuși nu tinde într-acolo și este ales întro anumită funcție, înseamnă că aceasta este voia lui Dumnezeu și Domnul îl va ajuta.

 1. Întrebare:Trebuie să refuzăm propunerile nepotrivite?

Răspuns: Rahila a fost îndemnată să bea vin, însă ea a refuzat. Așa și voi să refuzați propunerile nepotrivite chiar dacă ele vin din partea unor persoane importante.

 1. Întrebare: Care om este mai plăcut lui Dumnezeu: cel care greșește și se căiește sau cel care nu greșește și nu se căiește?

Răspuns: „Mie îmi este mai plăcut – a spus Cuviosul Pimen cel Mare – omul care greșește și se căiește decât cel care nu greșește și nu se căiește: primul, socotindu-se păcătos, are cuget bun; al doilea, socotindu-se drept, are cuget fals.”

 1. Întrebare: Cum trebuie să relatăm cele auzite?

Răspuns: Dacă ai de când să relatezi, trebuie să redai foarte exact, adevărat, fără cea mai mică înfloritură și modificare. Adevărul trebuie să fie curat.

 1. Întrebare: De la ce vârstă trebuie să se dezvolte duhovnicește copilul?

Răspuns: Când încă este sugar, este bine să-l apropiem pe copil de icoane. Din punct de vedere duhovnicesc, primii ani sunt foarte importanți pentru dezvoltarea copilului. Aici putem include împărtășirea deasă, ducerea copilului la biserică, binecuvântarea preotului și a părinților, stropirea cu aghiasmă, rugăciunea pentru copil, discuțiile duhovnicești cu el și în prezența lui.

 1. Întrebare: Ce este bine să ne amintim în mijlocul deșertăciunilor?

Răspuns: În mijlocul deșertăciunilor este bine să ne amintim cuvintele Evangheliei: Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? (Matei 16;26)

 1. Întrebare: Cât de primejdios este păcatul osândirii?

Răspuns: Îmi scrii că osândești. Doar știi că din această pricină pierzi toate ostenelile și nevoințele. (Sfântul Iosif de la Optina)

 1. Întrebare: Cum să privim plăcerile lumii?

Răspuns: Ele ucid în om viața duhovnicească.

 1. Întrebare: De care mâhnire se tem diavolii?

Răspuns: Diavolii se tem de mâhnirea pentru păcate, ca hoții de câini.

 1. Întrebare: De ce anume Se bucură în deosebi Dumnezeu?

Răspuns: Nimic nu Îl bucură pe Dumnezeu mai mult ca omul care nu ține minte răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 1. Întrebare: Cum să-i definim pe oamenii lumești?

Răspuns: Distracțiile, petrecerile sunt patimile oamenilor ușuratici și trândavi.

 1. Întrebare: Ce deosebire există între cel ce păcătuiește cu gândul și cel ce păcătuiește cu fapta înaintea celorlalți?

Răspuns: Cel ce păcătuiește cu gândul va da răspuns numai pentru sine, iar cel ce păcătuiește cu fapta va da răspuns pentru cei pe care i-a smintit și i-a uimit. (Sfântul Efrem Sirul)

 1. Întrebare: Cum să-i privim pe cei care se lenevesc atunci când trebuie să meargă la biserică?

Răspuns: Cine se lenevește atunci când trebuie să cânte și să-L proslăvească pe Dumnezeu este străin de viața viitoare. (Sfântul Efrem Sirul)

 1. Întrebare: De ce părăsește Dumnezeu grija pentru om?

Răspuns: Dumnezeu părăsește grija față de om că mintea acestuia se oprește la gândul despre meritele sale. (Sfântul Isaac Sirul)

 1. Întrebare: Cum să-i privim pe acei oameni care consideră că păcatele lor sunt mici?

Răspuns: Acela care consideră că păcatele lui sunt mici va suferi o pedeapsă de șapte ori mai mare și îi va fi mai rău decât înainte. (Sfântul Isaac Sirul)

 1. Întrebare: Cine se mântuiește: cine știe multe, dar nu împlinește, sau cine nu știe, dar împliniște?

Răspuns: În Cer va intra nu cel care a citit sau a învățat multe pe de rost, ci cel care duce o viață curată și neîntinată chiar dacă nici nu știe să citească. (Sfântul Teodor Studitul)

 1. Întrebare: Cum nu trebuie să răspundem?

Răspuns: Să nu răspunzi cu cuvânt obraznic. (Sfântul Teodor Studitul)

 1. Întrebare: De ce anume trebuie să ne ferim atunci când suntem bolnavi?

Răspuns: Să nu faci din boală prilej pentru lene. (Sfântul Teodor Studitul)

 1. Întrebare: Cum să privim glumele deșarte?

Răspuns: Glumele deșarte se îndreaptă spre chinul veșnic. (Sfântul Teodor Studitul)

 

 1. Întrebare: Ce este mai rău – înfrânarea peste măsură sau săturarea cu mâncare și băutură?

Răspuns: Înfrânarea nemăsurată este mai rea decât săturarea, deoarece datorită ei nu se poate ajunge la dreapta chibzuință, însă după săturare, se poate. (Sfântul Ioan Casian Romanul)

 1. Întrebare: Este greșit să ne rugăm la repezeală?

Răspuns: Dacă cineva se roagă lui Dumnezeu fără frică, în treacăt, acela atrage mânia lui Dumnezeu, izgonirea lui Dumnezeu. Mai bine să nu se roage deloc decât să se roage superficial. Nu există păcat mai mare. Diavolii din nici o altă pricină nu năvălesc așa cum năvălesc datorită disprețului față de Dumnezeu. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Prin ce anume participăm, fără să observăm, la păcatele celorlalți?

Răspuns: Prin faptul că pentru păcatul săvârșit de ei există și încuviințarea noastră.

 1. Întrebare: Ce alt folos mai dobândim din mersul la biserica lui Dumnezeu?

Răspuns: Dacă nu aș fi fost la slujbe, cât mi s-ar fi înmulțit în acest timp păcatul vorbirii deșarte, al râsului nesăbuit, al treburilor, discuțiilor, gândurilor, simțămintelor, dorințelor deșarte și faptul că nu aș fi făcut nimic.

 1. Întrebare: Ce este important în ospitalitate?

Răspuns: Nu să ospătăm este important, ci în timpul ospățului să hrănim sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Ce să facem cu imaginile sfinte din revistele, gazetele și timbrele lumești?

Răspuns: Trebuie să punem de-o parte cu grijă sfintele imagini și să le ferim de profanare. (Arhiepiscopul Nicon de Vologod)

 1. Întrebare: Ce împiedică în mod deosebit căința pentru păcate?

Răspuns: Căința nu se împacă cu sentimentul îndreptățirii. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm față de economia banilor?

Răspuns: Să nu strângi bani toată viața ta, căci altfel Dumnezeu nu îți va mai purta de grijă. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: În ce constă smerenia și care este binele ce iese din ea?

Răspuns: Smerenia este înțelegerea propriei nimicnicii, care nu are nici o limită, și tocmai în aceasta constă izbânda sufletului. Pentru smerenie, Dumnezeu iartă totul și nu caută lipsurile nevoințelor. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce este deșertăciunea?

Răspuns: Deșertăciunea înseamnă desfătările vieții de aici.

 1. Întrebare: Care este prima cerință păcătoasă a omului?

Răspuns: Ca totul să fie după voia lui și, când acest lucru nu se întâmplă, imediat cârtește împotriva lui Dumnezeu și se supără pe oameni.

 1. Întrebare: Cum să privim viața oamenilor care nu merg la biserica lui Dumnezeu?

Răspuns: Oamenii care ocolesc biserica lui Dumnezeu sunt străini de Dumnezeu, sunt străini de credință și de virtuți și viața lor este plină de toate patimile.

 1. Ce este smerita înțelepciune?

Răspuns: Este faptul de a cunoaște și a înțelege neputința ta omenească.

 1. Întrebare: Cât timp se teme creștinul de moarte?

Răspuns: Creștinul se teme de moarte atât timp cât păcatul este puternic în el.

 1. Întrebare: Trebuie să uităm virtuțile noastre?

Răspuns: Să uităm faptele bune – este un lucru bun, iar dacă le ținem minte permanent, prin aceasta Îl supărăm pe Domnul.

 1. Întrebare: Ce lucru trebuie să fie cel mai important pentru părinți?

Răspuns: Totul pentru părinți trebuie să fie pe locul doi făță de grija pentru creșterea copiilor.

 1. Întrebare: Este bună învățătura despre predestinare?

Răspuns: Învățătura despre soartă este semănată de diavol. Nu există nici un fel de predestinare.

 1. Întrebare: Urmarea cărui lucru este deznădejdea?

Răspuns: În cea mai mare parte, deznădejdea este urmarea vieții întinate continuu.

 1. Întrebare: Cine trebuie să se teamă mai mult de mândrie: dreptul sau păcătosul?

Răspuns: Dreptul trebuie să se teamă de mândrie mai mult decât păcătosul.

 1. Întrebare: Prin ce se exprimă falsa nădejde?

Răspuns: Falsa nădejde se exprimă prin încrederea prea mare în propria mântuire veșnică.

 1. Întrebare: Cum să privim atracția față de bani?

Răspuns: Din atracția față de bani ia naștere o mulțime nenumărată de rele.

 1. Întrebare: Cum să-l recunoaștem pe cel care este uitat de Domnul Dumnezeu?

Răspuns: Este uitat de Dumnezeu cel ce nu are necazuri și își petrece zilele sale fără durere.

 1. Întrebare: Trebuie să fim prudenți în discuție?

Răspuns: Este obligatoriu să fim prudenți: deși spuse fără gânduri ascunse, unele cuvinte pot fi interpretate greșit.

 1. Întrebare: Ce este ispita?

Răspuns: Ispită se numește tot ceea ce dă naștere la gânduri despre păcat, înclină și silește spre păcat.

 1. Întrebare: Ce este Postul?

Răspuns: Postul este înfrânarea voită de la orice desfătare. Spun voită, deoarece înfrânarea fără voie – de exemplu: din pricina sărăciei, a bolii ori a slavei deșarte – nu poate fi numită post, căci ea vine din nevoie, nu din bună voință.

 1. Întrebare: Îl putem lăuda pe om în față?

Răspuns: Nu trebuie să-l lăudăm pe om în față, deoarece îi putem provoca un mare rău sufletului lui.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a se socoti pe sine „mai prejos de toți”?

Răspuns: Înseamnă a nu lua seama la păcatele altora, ci la ale tale.

 1. Întrebare: Ce este important în momentul morții?

Răspuns: Trebuie întotdeauna să ne gândim să întâmpinăm moartea aflându-ne în pace cu toți. Mulți nu știu acest lucru și de aceea nici nu dau importanță acestei împăcări.

 1. Întrebare: Cine se ostenește la rugăciune fără folos?

Răspuns: Cine se ostenește mult la rugăciune, dar îl supără pe aproapele, acela se ostenește fără folos.

 1. Întrebare: Cum trebuie să primim neplăcerile?

Răspuns: Neplăcerile trebuie să le primim ca pe un leac prețios împotriva slavei deșarte și îngâmfării noastre.

 1. Întrebare: Se cuvine să-și dorească moartea cel care nu s-a curățit de păcate prin pocăință și îndreptare?

Răspuns: Dacă cel ce nu s-a curățit își dorește moartea, procedează fără judecată.

 1. Întrebare: Dacă serviciul se desfășoară împotriva conștiinței și a credinței, cum trebuie să procedăm?

Răspuns: Dacă serviciul merge direct împotriva conștiinței și a credinței, atunci, desigur, trebuie să pleci la altul.

 1. Întrebare: Are vreo importanță pentru viața veșnică a celui răposat aspectul exterior al înmormântării?

Răspuns: Să știi că pentru viața veșnică a celui răposat aspectul exterior al înmormântării (coșciugul, coroanele, elogiul, muzica, prohodirea și celelalte) au puțină importanță. Fiecare va fi judecat după faptele sale.

 1. Întrebare: De unde vine răul?

Răspuns: Răul vine din nepăsare, din trândăvie, din legătura cu oamenii răi și din disprețul față de virtuți.

 1. Întrebare: Trebuie să ne temem de vorbele rele?

Răspuns: Cei virtuoși nu trebuie să se teamă de vorbele rele.

 1. Întrebare: Este de folos știința fără dragoste?

Răspuns: Știința fără dragoste nu numai că nu este de folos, dar este chiar dăunătoare.

 1. Întrebare: Cum trebuie să ne purtăm față de oamenii mincinoși?

Răspuns: Pe oamenii mincinoși trebuie să-i evităm.

 1. Întrebare: Ce trebuie să aibă „pe primul plan” cel ce dorește să se mântuiască?

Răspuns: Primul lucru – să se depărteze de păcat, iar al doilea – să nu deznădăjduiască cu privire la iertarea păcatelor sale.

 1. Întrebare: Cum trebuie să gândim la chinurile din iad?

Răspuns: Cel mai mic chin din iad este mai greu decât cel mai cumplit chin de pe pământ.

 1. Întrebare: Are vreo importanță pentru mântuirea sufletului starea în care îl găsește pe om moartea?

Răspuns: Mântuirea sufletului depinde mult de ultimele clipe ale vieții. În ce te voi afla, în aceea te voi judeca – se spune în Evanghelie.

 1. Întrebare: Trebuie să fim prudenți în întrebări?

Răspuns: Despre lucruri deșarte întrebi, lucruri deșarte vei și auzi. Iar aceasta ne învață să fim prudenți în întrebări.

 1. Întrebare: Cum să procedeze creștinul dacă funcția înaltă îl împiedică să trăiască în Dumnezeu și să-și mântuiască sufletul?

Răspuns: Dacă funcția înaltă îl împiedică să trăiască în Dumnezeu și să-și mântuiască sufletul, trebuie să o părăsească. Mai bine să fie mai neghiob și mai simplu, dar să se mântuiască. Ce folos vei avea dacă vei dobândi toată lumea, iar sufletul tău îl vei pierde?

 1. Întrebare: Are putere rugăciunea înaintea lui Dumnezeu dacă este rostită fără bunăvoința inimii?

Răspuns: Fără bunăvoința inimii, rugăciunea este nulă.

 1. Întrebare: De ce anume trebuie să ne ferim?

Răspuns: Să te ferești de frații care te laudă și de gândurile care îi defăimează pe oameni.

 1. Întrebare: Ce anume face ca faptele bune să fie nefolositoare?

Răspuns: Lăudăroșenia face faptele bune nefolositoare.

 1. Întrebare: Preoții nevrednici ne împiedică să dobândim prin Sfintele Taine harul lui Dumnezeu?

Răspuns: Preoții nevrednici nu ne împiedică să dobândim prin Sfintele Taine harul lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Cum îi putem alege pe preoți?

Răspuns: Să-i cinstești pe toți preoții și să alergi la cei buni. Să-i prețuiești pe păstorii cei înțelepți, buni și pricepuți în viața duhovnicească și să-i ții mai aproape de tine. Orice preot te poate dezlega de păcate, dar numai unul din mulți te poate învăța viața duhovnicească.

 1. Întrebare: Putem ajunge în Împărăția Cerurilor fără să avem vrăjmași?

Răspuns: Fără să aibă vrăjmași, nimeni nu poate ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să le mulțumim celor ce ne ocărăsc și ne ponegresc fără să fim vinovați, căci ei sunt binefăcătorii noștri: ei, prin faptul că ne ponegresc, ne ajută să dobândim cununi de la Domnul.

 1. Întrebare: Ce este nepăsarea?

Răspuns: Nepăsarea există atunci când omul împlinește lucrurile lui Dumnezeu, însă o face în mod neglijent, fără dragoste și fără râvnă.

 

 1. Întrebare: În ce constă nevoința?

Răspuns: Nevoința constă în a fi măsurat în toate.

 1. Întrebare: Ce este postul lăuntric?

Răspuns: Postul lăuntric este atenția față de tine însuți.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a te pregăti pentru spovedanie?

Răspuns: Înseamnă a-ți cerceta cu sârguință conștiința, a-ți aduce aminte și a resimți în inimă păcatele tale, a te hotărî să le destăinui pe toate fără excepție duhovnicului, a te căi pentru ele și nu numia a te căi, dar a și fugi de ele pe viitor. Dar, pentru că deseori memoria ne trădează, bine fac aceia care își notează pe o hârtie păcatele amintite.

 1. Întrebare: Ce este înțelepciunea?

Răspuns: Înțelepciunea constă în capacitatea de a alege cele mai bune mijloace pentru atingerea celor mai mari țeluri duhovnicești. Trebuie să deosebim de înțelepciune deșteptăciunea simplă a omului, îndreptată spre dobândirea foloaselor pământești.

 1. Întrebare: Poate avea efect asupra noastră blestemul altui om?

Răspuns: Nu te teme de nici un blestem, căci pentru fiecare blestem omul trebuie să-I dea răspuns lui Dumnezeu. Să știi că blestemul rostit asupra ta pe nedrept se întoarce asupra capului acelui om care a îndrăznit să-l rostească. Iar dacă tu de teama blestemelor lucrezi împotriva conștiinței, a datoriei și a dreptății, prin aceasta, desigur, te lepezi de Domnul și îi dai hrană răului, care trebuie să fie curmat cu orice ocazie.

 1. Întrebare: Împotriva cărui om sunt neputincioase duhurile rele atunci când ispitesc?

Duhurile rele nu încetează nici o clipă să-l tulbure pe om. Însă ele sunt neputincioase înaintea omului care are smerenie și se căiește pentru păcatele sale.

 1. Întrebare: Duhul rău îl influențează pe om în vis?

Răspuns: Da, duhul rău îl influențează pe om în vis: acest lucru trebuie să-l spunem fără întârziere părintelui duhovnic.

 1. Întrebare: Putem crede că un om este plăcut lui Dumnezeu pentru că face minuni?

Răspuns: Dacă cineva învie și morții și face și alte minuni, dar nu trăiește după învățăturile Sfinților Părinți, se află în înșelăciune și trebuie să-l respingi, să nu iei seama la faptele lui.

 1. Întrebare: Putem vorbi atunci când suntem tulburați (adică atunci când nu suntem liniștiți) ?

Răspuns: Nimic să nu spui atunci când ești tulburat, deoarece răul nu dă naștere la bine.

 1. Întrebare: Ce este iubirea de conducere?

Răspuns: Iubirea de conducere este dorința neînfrânată de stăpânire asupra oamenilor, pe care oamenii o caută fără să aibă aptitudini suficiente, fără intenția de a aduce folos, ci numai cu un scop nesăbuit – acela de a-și satisface mândria, slava deșartă și iubirea de câștig.

 1. Întrebare: Ce este trândăvia?

Răspuns: Trândăvia este deprinderea dăunătoare cu lipsa de activitate, lenea în săvârșirea faptelor bune, nepăsarea față de mântuire.

 1. Întrebare: Va cădea omul sub osândire dacă a dorit răul?

Răspuns: Așa cum cel ce se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui (cf. Matei 5;28), așa și cel ce dorește un rău l-a săvârșit deja.

 1. Întrebare: Prin ce anume dobândim mila lui Dumnezeu către noi?

Răspuns: Pentru a dobândi mila lui Dumnezeu, trebuie să-i miluim prin toate mijloacele pe ceilalți.

 1. Întrebare: Prin ce se dezvăluie în chip deosebit în om iubirea de sine și mândria?

Răspuns: Iubirea de sine și mândria se dezvăluie mai ales prin nerăbdare și arțag atunci când cineva dintre noi nu îndură nici cea mai mică neplăcere pricinuită de ceilalți intenționat sau chiar fără intenție.

 1. Întrebare: Pot purta îmbrăcăminte care mă duce spre slava deșartă?

Răspuns: Nu îmbrăca haine care te duc spre slava deșartă.

 1. Întrebare: Prin ce anume intră în noi patima osândirii?

Răspuns: Ușa prin care intră în noi patima osândirii sunt discuțiile deșarte.

 1. Întrebare: Ce este un idol?

Răspuns: Idolii sunt anumite lucruri pământești și chipurile lor, care atrag la ele inima și cugetul.

 1. Întrebare: Pe cine nu lovește moartea năprasnică?

Răspuns: După cum ne încredințează Sfinții Părinți, moartea năprasnică nu îi lovește pe oamenii care doresc să se curățească prin pocăință chiar dacă din când în când sunt și biruiți de neputințele lor.

 

 1. Întrebare: Pot diavolii și oamenii să facă ce vor?

Răspuns: Nici diavolii, nici oamenii nu pot face ceea ce Dumnezeu nu îngăduie.

 1. Întrebare: Care sunt semnele desăvârșirii?

Răspuns: Atunci când se va șterge din tine pomenirea răului, vei fi aproape de iubire. Când inima ta va fi umbrită de o pace sfântă, harică, față de toată omenirea, atunci vei fi chiar la porțile iubirii.

 1. Întrebare: Ce anume îl dă în vileag pe om și îl duce la pieire?

Răspuns: Nimic nu Îl mânie atât pe Dumnezeu, nimic nu îl dă în vileag pe om și îl duce la pieire așa precum vorbirea de rău, osândirea și mustrarea făcută aproapelui.

 1. Întrebare: Când văd un bolnav, se cuvine să cercetez pricina bolii lui?

Răspuns: Când vedem un bolnav, să nu explicăm cu răutate pricina bolii lui, ci să ne străduim să-l alinăm.

 1. Întrebare: De ce vin visele rele?

Răspuns: Visele rele vin datorită păcatelor pentru care nu am făcut pocăință, datorită osândirii și datorită îmbuibării.

 1. Întrebare: Trebuie să notăm păcatele mici pentru a ne pocăi la spovedanie?

Răspuns: Trebuie neapărat să notăm fiecare păcat, cât de mic, așa cum ni-l amintim, iar apoi să facem pocăință.

 1. Întrebare: Ce gând trebuie să avem despre fiecare om?

Răspuns: Trebuie să avem întotdeauna în suflet: „Fiecare om este mai bun decât mine.”

 1. Întrebare: Cine este fericit în viață?

Răspuns: Fericit în viață este cel care îi face pe ceilalți fericiți.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a te depărta de lume?

Răspuns: A te depărta de lume înseamnă a părăsi năravurile, obiceiurile, regulile, deprinderile și trebuințele potrivnice Evangheliei și Duhului lui Hristos.

 1. Întrebare: Care sunt cele trei cuvinte ale smereniei?

Răspuns: Cele trei cuvinte ale smereniei sunt: „iertați,” „binecuvântați” și „rugați-vă pentru mine.”

 1. Întrebare: Despre cine se poate spune că face pe plac oamenilor?

Răspuns: Face pe plac oamenilor acela care le ține hangul și consimte la osândirea și clevetirea aproapelui.

 1. Întrebare: Pe care vizitatori trebuie să-i evităm?

Răspuns: Trebuie să-i evităm pe acei vizitatori care stârnesc discuții deșarte, lumești și nefolositoare.

 1. Întrebare: De ce este atât de greu să cerem iertare?

Răspuns: A cere iertare este greu pentru cel care este mândru.

 1. Întrebare: Ce este slava deșartă?

Răspuns: Slava deșartă este căutarea slavei omenești, lăudăroșenia, dorința și căutarea cinstei pământești.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a minți cu cuvântul?

Răspuns: A minți cu cuvântul înseamnă a spune un lucru și a gândi alt lucru.

 1. Întrebare: Care este scopul vieții omului pe pământ?

Răspuns: Scopul vieții omului pe pământ constă în lupta cu patimile: curățindu-ne de ele, să intrăm în unire cu Dumnezeu și să dobândim roadele cele de mult preț ale acestei uniri – mântuirea.

 1. Întrebare: Care este cea mai importantă dintre științele adevărate de pe pământ?

Răspuns: Cunoașterea de Dumnezeu singură este știința cea adevărată dintre toate științele, este știința cerească dăruită omului de Dumnezeu.

 1. Întrebare: Ce este mai înspăimântător decât orice?

Răspuns: Mai înspăimântător decât orice este faptul de a ne teme de ceva mai mult decât de Dumnezeu și, datorită acestei temeri, să păcătuim.

 1. Întrebare: Pentru ce fac icoanele minuni?

Răspuns: Icoanele fac minuni pentru întărirea cinstirii lor și pentru proslăvirea numelui lui Dumnezeu sau al plăcuților Lui. Icoanele sunt cinstite nu datorită culorilor și a aspectului lor, nu datorită vechimii sau a noutății lor, ci datorită Celui Care este pictat pe ele. Cel ce nu cinstește icoanele nu Îl cinstește pe Însuși Cel ce este pictat pe ele.

 1. Întrebare: Ce anume trebuie să-I cerem lui Dumnezeu cel mai mult?

Răspuns: Cu lacrimi trebuie să-I cerem lui Dumnezeu smerenie, dragoste și chibzuință.

 1. Întrebare: Ce este lumea?

Răspuns: Un stareț a răspuns: lumea este împrăștiere păcătoasă, lume înseamnă a munci peste puteri pentru câștig și satisfacerea dorințelor trupului; lume înseamnă a gândi că vei trăi veșnic, lume înseamnă a avea grijă de trup mai mult decât de suflet.

 1. Întrebare: Putem relata hulele sau cuvintele murdare cu gura noastră?

Răspuns: Nu repeta (relata) cu gura ta hulele sau cuvintele murdare, pentru a nu întina cugetul tău și a nu deveni părtaș la osândire.

 

 1. Întrebare: Putem renunța la mersul la biserică din cauza unei neplăceri cu preotul?

Răspuns: Unii se depărtează de bisericile Domnului fiindcă au neplăceri cu preotul, însă nu trebuie, datorită acestui lucru, să părăsim bisericile lui Dumnezeu, căci în ele sunt adevărata învățătură dumnezeiască lăsată de Apostoli și dumnezeieștile și mântuitoarele Taine.

 1. Întrebare: Trebuie să cerem sfatul tuturor?

Răspuns: Nu trebuie să cereți sfatul tuturor cu privire la orice, ci numai celor în care aveți încredere – părintelui vostru duhovnic sau unui frate sporit duhovnicește.

 1. Întrebare: Cei ce locuiesc cu mine îmi interzic să mă ocup cu lucrurile bunei credințe. Ce să fac?

Răspuns: Să-ți păstrezi îndeletnicirile cele plăcute lui Dumnezeu, chiar dacă cei ce locuiesc cu tine îți interzic să faci aceasta, și să le săvârșești neținând seama de nimeni și de nimic (în afară de timpul nopții, rezervat somnului).

 1. Întrebare: Cum să mă feresc de păcat în timpul ispitelor?

Răspuns: În timpul ispitelor adu-ți aminte mai des de moarte, de înfricoșătoarea judecată și de chinul cel veșnic.

 1. Întrebare: Cine este fericit?

Răspuns: Fericit este acela care acordă atenție nevoilor aproapelui.

 1. Întrebare: Dorm mult. Cum să împuținez somnul?

Răspuns: Mănâncă cu măsură și nu vei dormi mult.

 1. Întrebare: Cum să-i dăm sfaturi unei rude necredincioase?

Răspuns: Sfaturile tale să fie blânde și să îi ceri iertare de mai multe ori, dar cel mai mult să arăți dragoste față de ea.

 1. Întrebare: Este bine să-i punem întrebări părintelui duhovnic?

Răspuns: Este bine să-i puneți întrebări părintelui duhovnic, însă este rău să nu împliniți sfaturile lui… Cel ce cere povață, mai devreme sau mai târziu, se poate îndrepta.

 1. Întrebare: Pe ce anume ne este îngăduit să ne mâniem?

Răspuns: Ne este îngăduit să ne măniem numai pe păcatele noastre, pe gândurile noastre rele și pe însăși mânia noastră.

 1. Întrebare: Se cuvine să ne destăinuim gândurile oamenilor rău intenționați?

Răspuns: Cel înțelept se ferește de oamenii rău intenționați și nu le destăinuiește gândurile sale, căci se teme ca nu cumva ei să folosească mărturisirea spre răul lui.

 1. Întrebare: Cum să aflăm cum este omul?

Răspuns: Conversația este oglinda omului; din ea se poate afla dacă omul este bun sau rău, înțelept sau neghiob, învățat sau incult, dacă are sau nu gânduri și obiceiuri bune, dacă este credincios sau necredincios.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm în timpul discuțiilor?

Răspuns: Dacă ți se întâmplă să discuți cu cineva, e mai bine să asculți decât să vorbești.

 1. Întrebare: Putem citi cărți smintitoare?

Răspuns: A citi o carte rea înseamnă a te otrăvi. Citirea cărților deșarte duce la greșeli, la o viață păcătoasă.

 1. Întrebare: Ce este mucenicia nesângeroasă?

Răspuns: Mucenicia nesângeroasă are loc atunci când ești ocărât, asuprit, clevetit, osândit. Și trebuie să o înduri fără cârtire.

 1. Întrebare: Ce înseamnă a viețui simplu?

Răspuns: A viețui simplu înseamnă a nu osândi, a nu judeca pe nimeni.

 1. Întrebare: Ce face vorbăria deșartă cu omul?

Răspuns: Vorbăria deșartă îl face pe om împotrivitor, leneș, molatic, neascultător, îl lipsește de frica de Dumnezeu și îi învârtoșează inima.

 1. Întrebare: Când trebuie să ne pregătim în mod deosebit pentru moarte?

Răspuns: Creștinul trebuie întotdeauna să se pregătească pentru moarte, dar mai ales atunci când este supus încercărilor care îl amenință cu moartea.

 

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm față de oamenii care clevetesc și osândesc?

Răspuns: Când oamenii ne osândesc și ne clevetesc, noi nu trebuie să ne supărăm, ci mai degrabă să cercetăm și să vedem dacă nu cumva în acele osândiri există vreun temei.

 1. Întrebare: Cum să privim necinstirea, hula, ocara, ispita și nenorocirea?

Răspuns: Necinstirea este pentru cinste, hula este pentru laudă, ocara este pentru virtute, iar toată ispita și nenorocirea sunt pentru răsplata cea mare.

 1. Întrebare: De ce sunt fericiți cei săraci cu duhul?

Răspuns: Deoarece ei consideră că sunt nimic și își pun nădejdea numai în mila lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: cum să ne purtăm față de creștinii fățarnici?

Răspuns: Sfântul Ignatie Teoforul îi roagă pe cei credincioși să fugă de creștinii fățarnici.

 1. Întrebare: Uneori aud despre mine tot felul de vorbe și ceilalți râd de mine. Ce să fac?

Răspuns: Nu te teme de vorbele și batjocurile omenești adresate ție. Aceasta este boală diavolească; gândește-te la ceea ce va spune despre tine Domnul Dumnezeu, la ceea ce vor spune despre tine Îngerii și Sfinții.

 1. Întrebare: Cum să-mi înfrânez limba?

Răspuns: Singurătatea este mijlocul pentru înfrânarea limbii.

 1. Întrebare: Cum să dobândim bunăvoința tuturor?

Răspuns: Dacă voiești să dobândești bunăvoința tuturor, fă întotdeauna cu plăcere orice serviciu.

 1. Întrebare: Ce folos îi aduc sufletului mustrările din partea celorlalți?

Răspuns: Mustrările din partea celorlalți ne învață să avem răbdare.

 1. Întrebare: Ce trebuie să facem când suntem lăudați?

Răspuns: Când primești o laudă, este mai de folos să taci.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm când avem proastă dispoziție?

Răspuns: Stările sufletești întunecate este mai bine să nu le arătăm celorlalți, pe cât este posibil.

 1. Întrebare: Putem amâna o faptă pentru mai târziu?

Răspuns: Nici o faptă bună să nu amâni pentru mai târziu. Să nu crezi că mai târziu o vei face. Orice faptă trebuie săvârșită la vremea sa. Putem cunoaște trecutul, putem orândui prezentul, însă viitorul nu este al nostru: el este a lui Dumnezeu. Așadar, să nu-ți fure vrăjmașul nădejdea mântuirii.

 1. Întrebare: În ziua judecății ni se va cere socoteală numai pentru cuvântul deșert?

Răspuns: În ziua judecății ni se va cere socoteală nu numai pentru cuvântul deșert, ci și pentru deșertăciunile auzite.

 1. Întrebare: Pe cine trebuie în mod deosebit să cercetăm?

Răspuns: Fii gata să-l cercetezi pe orice om atunci când se află în suferințe, greutăți și necazuri.

 1. Întrebare: Ce influență are asupra omului somnul prea mult?

Răspuns: Omul somnoros este la fel ca o plantă aflată la umbră: moale, abătut, palid și anemic.

 1. Întrebare: Putem spune răul spre povățuire?

Răspuns: Dacă ai aflat ceva rău, nu-l spune celorlalți nici măcar sub pretextul povățuirii. Răul nu zidește, ci răzvrătește și nu dă exemplu bun. Așadar, să nu grăiască buzele tale faptele cele rele ale oamenilor.

 1. Întrebare: Ce să fac de vreme ce nu știu dacă am fost botezat sau nu în copilărie?

Răspuns: Trebuie să fii botezat, dar să se folosească formula: „Dacă nu a fost botezat…”

 1. Întrebare: Putem scrie numele unui sinucigaș pe pomelnic și să ne rugăm pentru odihna sufletului lui?  

Răspuns: În pravilele bisericești nu există nici un temei pentru acest lucru, deoarece persoanele lipsite de înmormântarea creștină, de obicei, sunt lipsite și de rugăciunile bisericii. În general sunt lipsiți de rugăciunile bisericii cei de alte credințe, cei nebotezați, cei ce au murit în necredință (Sfântul Teofan Zăvorâtul) și femeile ce au murit în timpul avortului (deoarece nu au reușit să se căiască pentru acest păcat).

 229.  Întrebare: Cine sunt cei care se căiesc în mod fățarnic?

Răspuns: Se căiește în mod fățarnic: 1) cel ce rămâne în dușmănie și nu voiește să se împace cu dușmanul său; 2) hoțul, atunci când nu voiește să înapoieze cele furate; 3) oricine își tăinuiește fărădelegea înaintea părintelui duhovnic; 4) oricine nu voiește să se lepede de deprinderile păcătoase.

 1. Întrebare: Mă chinuie gândul: „Oare mă va ierta Domnul?”

Răspuns: Acesta este un gând diavolesc, care te sperie potrivit răutății lui. Să nu-l asculți. Nu există păcat care să întreacă milostivirea lui Dumnezeu. (Schimonahul Ioan)

 1. Întrebare: Ce rugăciune este mai bine să rostim atunci când ne alfăm în primejdie?

Răspuns: Cel mai bine este să rostim rugăciunea „Tatăl nostru” în toate situațiile care ne pun viața în primejdie și ne amenință chiar cu moartea.

 1. Întrebare: Ce este blândețea falsă?

Răspuns: Este blândețea fățarnică, prefăcută, pentru slava din partea oamenilor și este arătată pentru un timp. Însă aceasta este neplăcută lui Dumnezeu și vătămătoare de suflet pentru om.

 1. Întrebare: De la ce vârstă trebuie să înceapă copiii să postească?

Răspuns: Nu există regulă. Însă în fiecare familie cu adevărat creștină, problema aceasta se rezolvă foarte simplu: postesc părinții, postesc și copiii și, dacă sunt sănătoși, încep să postească de la o vârstă foarte fragedă.

 1. Întrebare: Ce trebuie să știm atunci când îi ducem pe copii la biserică?

Răspuns: Atunci când îi ducem pe copii la biserică, trebuie să supraveghem atent purtarea lor și să nu-i lăsăm să-i împiedice cu țipătul și alergătura lor pe cei mari care se roagă.

 1. Întrebare: Ne putem ruga pentru un binefăcător creștin de alt cult, putem cinsti memoria lui?

Răspuns: În toate cazurile în care apare întrebarea despre pomenirea ortodoxă a unui creștin de alt cult, ar trebui să amintim că Sfântul Mitropolit Filaret al Moscovei, nu a negat posibilitatea unei asemenea pomeniri, însă a pus două condiții pentru săvârșirea ei: să nu fie publică (adică pomenirea să fie făcută numai acasă) și cel răposat să fi fost lipsit în timpul vieții de dispreț față de credința și Biserica Ortodoxă.

 1. Întrebare: Care sunt cele mai importante bunuri duhovnicești?

Răspuns: Cele mai importante bunuri duhovnicești pe care ni le-a dăruit Dumnezeu în Biserică sunt credința, rugăciunea, spovedania și împărtășania cu Sfintele Taine. La fel de importante sunt postul și binefacerile față de aproapele. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 1. Întrebare: Cum să privim spiritismul?

Răspuns: Spiritismul este lucrarea diavolului. Prin urmare, și chemarea spiritelor este diavolească și închinătoare la diavoli.

 1. Întrebare: Care este cea mai importantă pomenire pentru răposați?

Răspuns: Proscomidia este cea mai importantă pomenire, căci părticelele scoase pentru răposați se afundă în sângele lui Hristos și prin această mare jertfă se curățesc păcatele.

 1. Întrebare: Lucrează duhul cel rău prin oamenii cei răi?

Răspuns: Vrăjmașul mântuirii îi folosește pe „unii oameni ca pe niște instrumente ale răutății lui.” (Starețul Arsenie Athonitul)

 1. Întrebare: Este bine să îl lauzi pe om în față?

Răspuns: Unul dintre Sfinții Părinți a spus că a lăuda este totuna cu a-i pune piedică celui ce se grăbește. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Cum să-l privim pe cel care nu se spovedește și nu se împărtășește cu Sfintele Taine?

Răspuns: Să-ți scrii pe inimă: cine se înstrăinează de Sfintele Taine, acela este fără har, adică nu îl are pe Duhul Sfânt. Iar cine nu îl are pe Duhul Sfânt, acela nu este al lui Hristos. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce înseamnă a avea conștiința curată în privința lucrurilor materiale?

Răspuns: Înseamnă a nu abuza de ele, ci a le folosi cu măsură.

 1. Întrebare: Cum să ne purtăm față de cei de alte credințe?

Răspuns: Legătura, de care vă temeți, cu cei de alte credințe se înțelege că nu este lumească, ci religioasă: nu trebuie să întrețineți legături cu ei în ceea ce privește credința, tainele sau rugăciunile. Dacă vin la voi pentru ceva, trebuie să-i ajutați… Însă nu aveți de ce să căutați prietenia lor, iar atunci când se întâmplă să fiți împreună, nu trebuie să vă încruntați la ei. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce este important când facem metanii și rugăciuni?

Răspuns: Țineți minte că nu cuvintele și metaniile sunt importante, ci ridicarea minții și a inimii către Dumnezeu.

 1. Întrebare: Cum să deosebim crucea ortodoxă de cea catolică?

Răspuns: Pe crucea ortodoxă Mântuitorul este pironit cu patru cuie, iar pe cea catolică cu trei (un picior peste celălalt cu un singur cui). Ascetul Gheorghe Zăvorâtul scrie: „mărturisiți împreună cu Biserica Ortodoxă că Iisus Hristos a fost pironit nu cu trei, ci cu patru cuie.”

 1. Întrebare: De ce biserica l-a excomunicat pe scriitorul Lev Tolstoi?

Răspuns: Pentru ca Lev Tolstoi a îndrăznit să scrie o nouă evanghelie, care este o falsificare a adevăratei Evanghelii. Apostolul Pavel a scris: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!”

 1. Întrebare: Cum să socotim păcatul mic, care este repetat des?

Răspuns: Un asemenea păcat este apropiat de cel de moarte. Să comparăm păcatul cel mare cu o piatră mare și păcatul mic cu firele de nisip. O cantitate mare de nisip poate fi uneori mai grea decât piatra.

 1. Întrebare: Care cruce este exterioară și care este interioară?

Răspuns: Crucea exterioară constă în batjocurile vădite care vin din partea celorlalți, în reproșuri, ocări și clevetiri, iar cea interioară constă în luptele cu gândurile și dorințele rele. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce importanță are scopul în fapte?

Răspuns: Faptele neînsemnate dobândesc valoare datorită scopului. Adică: datorită scopului bun devin bune și datorită scopului rău devin rele… Orice lucru este bun atunci când este săvârșit cu scop bun. Și arsenicul poate fi medicament binefăcător pentru om, dar, în același timp, este și otravă mortală. Așa și cultura, știința, învățământul, trebuie să aibă un scop bun pentru a fi binefăcătoare pentru neamuri și omenire, altfel, fără Dumnezeu, pot fi ca arsenicul. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: În ce constă adevărata pocăință?

Răspuns: Adevărata pocăință constă nu numai în a-i spovedi sincer părintelui duhovnic păcatele tale, dar și în a nu te mai întoarce la ele.

 1. Întrebare: Care este prima fericire a omului?

Răspuns: Prima fericire a omului este să se nască într-o familie ortodoxă evlavioasă sau să fie educat de învățători evlavioși.

 1. Întrebare: Cum să mă port cu ereticii?

Răspuns: Nu te împrieteni cu ereticii, nu mânca și nu bea împreună cu ei, nu te lăsa însoțit de ei pe drum, nu intra în casa, nici în adunarea lor.

 1. Întrebare: Stăpânirile, conducerile sunt de la Dumnezeu?

Răspuns: Instituția puterii este lucrarea lui Dumnezeu, iar faptul că în ea sunt îngăduiți oameni împătimiți și nu o folosesc așa cum trebuie depinde de imoralitatea oamenilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 1. Întrebare: Se spune: teme-te de obiceiul cel rău mai mult decât de vrăjmași. De ce?

Răspuns: Dacă obiceiul cere ceva o dată și cerința lui nu este îndeplinită, altă dată îl găsește mai slab. Timpul hrănește și obiceiul cel bun și pe cel rău, așa cum lemnele alimentează focul.

 1. Întrebare: Ce deosebire există între religie și știință?

Răspuns: Religia este pomul vieții, iar știința este pomul cunoașterii binelui și răului. Religia este legătura cu Dumnezeu, iar știința este legătura cu universul.

 1. Întrebare: Cum este corect să sărutăm icoanele?

Răspuns: Atunci când sărutăm sfânta icoană a Mântuitorului, trebuie să sărutăm picioarele; când sărutăm icoanele Maicii Domnului și ale Sfinților – sărutăm mâinile, iar când sărutăm chipul nefăcut de mână omenească al Mântuitorului și capul Sfântului Ioan Botezătorul – sărutăm pletele.

 1. Întrebare: Hrana, banii și slava sunt păcate?

Răspuns: Nu hrana este păcat, ci lăcomia pântecelui; nu banii sunt păcat, ci iubirea de slavă deșartă; în esență, răul ia naștere din abuz. (Cuviosul Maxim Mărturisitorul)

 1. Întrebare: Pentru ce sunt rânduite sărbătorile?

Răspuns: Sărbătorile sunt rânduite pentru amintirea binefacerilor lui Dumnezeu și pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru ele. Sărbătorile înviorează credința și o adâncesc. Prăznuirea lor cultivă, de asemenea, duhul evlaviei și viața în credință. Căci, lepădându-ne de cele lumești și acordând atenție celor duhovnicești, aprindem în suflet simțămintele cerești. Iar fără sărbători viețuim în cele lumești și astăzi, și mâine, și poimâine – și așa la nesfârșit. Ce putem aștepta de la acestă orânduire în afară de împământenirea tuturor gândurilor și a simțămintelor? (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 1. Întrebare: Ce trebuie să facem în vreme de necaz?

Răspuns: În orice necaz și dezastru sufletesc este de folos să-I mulțumim lui Dumnezeu.

 1. Întrebare: Pe care vizitatori trebuie să-i primim și de care să ne îndepărtăm?

Răspuns: Dacă cineva vine la voi cu scop duhovnicesc: pentru auzirea Cuvântului lui Dumnezeu sau, în general, pentru zidirea sufletului, pe acela să-l primiți fără să vă sfiiți, deoarece timpul pe care îl jertfiți pentru discuția cu el, adică jertfa de sine va fi răsplătită de Domnul. Iar dacă cineva vine numai pentru a-și petrece timpul sau, mai bine zis, pentru a-și omorî timpul: să vorbească în deșert, să judece, să discute despre noutăți – pe acela să-l depărtați de voi. Căci omul virtuos niciodată nu își petrece timpul în zadar, ci fie citește, fie se roagă, fie lucrează, fie se odihnește –într-un cuvânt: nu își petrece nici o clipă în zadar; nu are timp să petreacă cu cei care vin pentru distracție. (Starețul Grigorie Athonitul)

Selecțe după cartea

1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Editura Egumenița și Cartea Ortodoxă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *