Размышления об отношениях сегодняшних „христиан” к праздникам и постам

Одним из наиболее бросающихся в глаза недочетов нашей современной жизни является наше неумение проводить по-христиански наши праздники. Жизнь наша сложилась так, что в ней преобладают интересы чисто земного характера. Служба, семья, забота о куске хлеба, мелкие впечатления дня, учеба у молодежи – все это заполняет наше время, и человеку даже некогда просто вспомнить о своей душе, ее запросах и потребностях. (mai mult…)

O privire ortodoxă faţă de sfârşitul lumii din „categoria 2012”

În ultimul timp foarte mulţi oameni se arată a fi preocupaţi de aşa-zisul „sfârşit al lumii” din 20 decembrie 2012 (20.12.2012 adică combinaţia 2012.2012) şi majoritatea surselor mass-media reflectă această temă cu mare entuziasm, fiind toate angajate în goana după „ştiri senzaţionale” ce manipulează şi prostesc minţile oamenilor la maximum…

\r\n

Toată această tentă numită „apocaliptică” pleacă de la o aşa zisă profeţie ce ar aparţine unei civilizaţii apuse Maya care, chipurile, în ciclul lor calendaristic, care se încheie cu data de 21.12.12, ar fi indicat sfârşitul lumii (profeţia mayaşilor anunţă o aliniere a planetelor atunci când calendarul (mai mult…)

Ascultă Live Radio LOGOS, primul post de radio ortodox din Republica Moldova

\r\n

Radio LOGOS este primul post de radio ortodox din Republica Moldova. Este un proiect iniţiat deAsociaţia Obştească „LOGOS” cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.

\r\n

Existenţa unui asemenea post de radio este indispensabilă, având în vedere că societatea contemporană se confruntă cu multe probleme şi provocări, ale căror soluţii pot  fi găsite doar în Biserică. Această societate secularizată şi ruptă de Dumnezeu propune omului modern nişte soluţii “moderne”, diferite de cele ale Bisericii, despre care se spune că are “învăţături învechite”. De multe ori aceste “soluţii” devin distructive prin esenţa lor. (mai mult…)

Predică la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

COPIII LA BISERICĂ! COPIII LA DUMNEZEU!

\r\n\r\n

Sărbătoare mare astăzi, iubiţii mei, sărbătoare mariană; adică o sărbătoare în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care potrivit credinţei noastre cuvine-se să fie cinstită. Şi este cinstită Preasfânta noastră.

\r\n

Pentru că nu este doar o femeie, doar o sfântă; este mai presus de profeţi, de patriarhi, de apostoli, de cinstitul Înaintemergător, de îngeri şi de arhangheli, mai presus de orice creatură raţională. După Hristos, după Sfânta Treime, vine Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea mai minunată şi mai frumoasă creatură şi lauda neamului omenesc. „Presfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoşii”! (Pavecerniţa Mare). Trebuie să avem o mare evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. (mai mult…)

Canonul de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos

Cântarea 1, Glasul al 6-lea:\r\n

Irmos: Ajutor și acoperitor și acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și-L voi preaslăvi, Dumnezeul părinților noștri și-L voi înălța pe Dânsul, căci cu slavă S-a preaslăvit.\r\n

\r\n

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.

\r\n

Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul, către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar. (mai mult…)

Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor

Condacul 1

\r\n\r\n

M-ai adus în viaţa aceasta din dragoste şi bunătate, spre a mă bucura de toate darurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat şi spre a urma legea Ta, dar eu neascultând, m-am aflat departe de Tine, pentru aceasta strig din adâncul sufletului: Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu ! (mai mult…)

Încă o minune săvîrșită la Icoana Maicii Domnului

\r\n

Maica Domnului , maica tuturor creștinilor nu contenește să reverse mila Sa asupra tuturor celor necăjiți care aleargă la ea cu credință …

\r\n

Mărturisirea doamnei Cărbunari Adela din or.Durlești

\r\n

Eram întro mare disperare că nu voi deveni niciodată mamă. Aveam o problemă pe linia ginecologică ce necesita operație, dar deoarece medicii nu-mi puteau garanta că operația va fi reușită nu puteam să fac acest pas. După o perioadă lungă de suferință o creștină, o prietenă bună m-a sfătuit să merg la catedrala “Schimbareala Față”. (mai mult…)

Vrăjitoria-invocarea puterii demonice în ajutorul oamenilor.

\r\n

   Cam ne-am deprins cu multele postere de pe stradă şi cu anunţurile din presă cu diferiţi vrăjitori, clarvăzători, etc..

\r\n

Dar, iată că un caz chiar m-a scos din sărite şi m-a pus să scriu aceste rânduri. Într-o zi din prima săptămână a Postului Mare cineva a venit la biserică şi a adus cu sine o imagine a unei femei însoţită cu nişte talismane magice, simboluri oculte şi sfaturi practice – toate acestea împletite şi amestecate cu obiecte şi simboluri creştine. (mai mult…)

Reîncarnarea

Este îngăduit creştinilor ortodocşi să creadă în reîncarnare?

\r\n

În ultima vreme şi mai ales după 1989, când în ţara noastră, printr-o greşit înţeleasă libertate religioasă, au început să pătrundă tot felul de curente, mişcări şi concepţii de factură orientală şi în chip deosebit de origine budistă sau hinduistă, împreună cu o literatură acre exprimă asemenea idei şi concepte, se vorbeşte tot mai intens de reîncarnare. Auzim adesea persoane spunând că în altă viaţă ar fi fost bărbat, dacă acum este femeie, şi invers, că ar fi fost cu o altă înfăţişare decât cea prezent, mai frumoasă sau mai urâtă, că ar fi avut altă profesie sau altă îndeletnicire şi aşa mai departe. Toate aceste afirmaţii pornesc din răspândirea ideii năstruşnice despre reîncarnare. (mai mult…)

Fenomenul sectar în Republica Moldova: realitati din ultimul deceniu

    După căderea cortinei de fier, care ne izola în plin sens al cuvîntului de lumea exterioară, «homo sovieticul»  s-a pomenit că se transformă  în «homo democraticus», iar o societate aflată în «plin comunism» s-a trezit a fi «postcomunistă». Ne-am pomenit într-un moment că trăim, sau măcar tindem să trăim, o altă viaţă, că suntem şi vom fi alţii decît am fost, că ajungem să apreciem adevăratele valori culturale şi materiale ale timpului.

\r\n

Perspectivele unei vieţi noi dirijate de principii democratice (cu fracţiuni politice de toate culorile), cu o economie de piaţă, şi în sfîrşit, cu un asortiment „bogat” de noi forme de credinţă, ne fac să gîndim altfel, decît am făcut-o pînă acum, şi să ne percepem ca fiind alţii.

\r\n

(mai mult…)

Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii (Despre patima iubirii de averi)

Bogăţia de ar curge, nu vă lipiţi inima de ea

\r\n

(Psalm 61, 10)

\r\n

Iubiţi credincioşi,

\r\n

În multe locuri ale Sfintei şi dumnezeieştii Scripturi, găsim învăţături în care se arată cît de greu şi amăgitor este păcatul iubirii de avuţii şi ce osîndă primesc cei ce îşi pun nădejdea în avuţii şi nu fac milostenie din averile lor, spre a cîştiga în felul acesta mila lui Dumnezeu, după cuvîntul Sfintei Evanghelii, care zice: Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui (Matei 5, 7); şi iarăşi: Fericit bărbatul care se îndură şi dă (Psalm 111, 5).

\r\n

Una din învăţăturile Sfintei Scripturi care arată la cîtă orbire şi nebunie ajunge omul care are inima sa lipită de avuţii, este şi pilda Evangheliei citită astăzi, care începe cu aceste cuvinte: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina… (Luca 12, 16). (mai mult…)

Fericirea de a pleca genunchiul în Casa Maicii Domnului

 Noi, oamenii, adesea suntem în căutarea a ceva nou, ceva curios, ceva care să ne mişte, pentru că conştiinţa noastră nu mai are sensibilitatea aceea duhovnicească a Sfinţilor Părinţi care vedeau măreţia şi frumosul dumnezeirii în orice firicel de iarbă (doar avem exemple ale Sfinţilor care sărutau copacii, văzând în natura ce ne înconjoară rămăşiţe de ale raiului…).

\r\n

Noi, oamenii, suntem în căutarea minunilor, ceva care să ne uimească privirea şi simţurile, pentru că trăind foarte puţin chemarea noastră de a fi purtători de duh, ne plictisim chiar şi de viaţă, pentru că n-o trăim, n-o trăim cu duhul… (mai mult…)

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА БЭНУЛЕСКУ-БОДОНИ (1746-1821)

Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони родился в 1746 году в трансильванском города Бистрица, в семье Григория и Анастасии Бэнулеску-Бодони. При крещении был назван Григорием. Его родители были простые, не богатые люди, они назывались рэзéшами – т. е. бедные дворяне, но они были очень благоговейными и благочестивыми христианами, отличались теми добродетелями, которыми маленький Григорий научился у них и полюбил их еще в раннем детстве.

\r\n

Когда Григорий достиг школьного возраста, он был зачислен в местной школе, но здесь он не накопил особые знания.  После начальных классов, из-за сложного материального положения, родители не смогли обеспечить / предоставить требуемые расходы учебных заведений того времени. (mai mult…)

Date biografice sumare ale Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821)

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni s-a născut în anul 1746 în oraşul transilvănean Bistriţa, din părinţii Grigorie şi Anastasia Bănulescu-Bodoni. La botez primeşte numele de Grigorie. Părinţii lui n-au fost oameni bogaţi, ei erau numiţi răzeşi – nobili săraci, dar erau foarte evlavioşi şi binecredincioşi, virtuţi pe care micul Grigorie le-a îndrăgit din frageda copilărie.

\r\n

Când veni vremea  de şcoală Grigorie a fost înscris la şcoala din localitate, dar aici nu a acumulat cunoştinţe deosebite. După primele clase de şcoală, din cauza stării materiale dificile, părinţii nu au avut posibilitatea să-i asigure cheltuielile solicitate de instituţiile de învăţământ ale timpului. La un moment crucial din viaţa tânărului Grigorie intervine un moş de al lui de pe linia mamei, care era preot într-un sat din vecinătatea Bistriţei, care „la început l-a învăţat gramatica moldovenească elementară, atât cât cunoştea şi el”. (mai mult…)

Pomenirea Sfântului Cuvios Paisie (Velicicovschi)

Sfântul Cuvios Paisie (Velicicovschi) a fost, în secolul al XVIII-lea, îndrumător al vieţii monahale din Moldova şi înnoitor al monahismului ortodox prin redescoperirea scrierilor patristice şi publicarea Filocaliei. Este prăznuit la 15 noiembrie.

\r\n\r\n

Viaţa

\r\n

Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Neamţ s-a născut în oraşul Poltava din Ucraina în anul 1722, la 21 decembrie, într-o binecuvântată familie preoţească, fiind al unsprezecelea copil din cei doisprezece fraţi. Tatăl său se numea Ioan şi era protoiereu al Poltavei, iar mama sa se chema Irina. Din botez s-a numit Petru. (mai mult…)

Despre icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

Lucrarea sfinţitoare a Duhului Sfânt de-a lungului secolelor a culminat în Prea Curata Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Ea fiind numită „…bucurie a toată făptura”.

\r\n

Această lucrare e frumos cântată în troparul pentru Ajunul Naşterii Domnului: „Ce-Ţi vom da noi Ţie, Hristoase, pentru că Te-ai arătat pe pământ ca Fiu al Omului? Toate făpturile Tale Îţi aduc mărturia recunoştinţei lor: Îngerii cântare, cerurile steaua, magii darurile, păstorii  închinarea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi, noi oamenii – Îţi dăruim o Maică Fecioară. Dumnezeu o face pe Maica Lui – Maica Celui Viu şi, prin aceasta, Maica tuturor celor vii.

\r\n

Sfinţenia în culmea ei devine plină de har: „…Bucură-te ceea ce eşti plină de har…” (Luca, 1, 28). (mai mult…)

Acatistul la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

Vineri 23 noiembrie, În incinta bisericii “Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din mun. Chişinău, începând cu ora 7:00, de către un sobor de preoți în frunte cu Prot. Mitr. Ioan Plămădeală, s-a citit acatistul la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

\r\n

Numeroși creștini, tineri și vârstnici, au luat parte la sfânta rugăciune. La final creștinii prezenți, au avut ocazia să se închine în fața icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” primind Binecuvântarea Împărătesei Cerurilor prin icoana sa!

\r\n

După oficierea acatistului, părintele Ioan Plămădeală, parohul bisericii “Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”, le-a relatat celor prezenți despre pelerinajul, care cu Ajutorul Domnului l-a săvârșit recent în Grădina Maicii Domnului – Sfântul Munte Athos din Grecia. (mai mult…)

A fost lansat portalul Moldova Ortodoxă

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu a fost lansat portalul creştin-ortodox din Republica Moldova – Moldova Ortodoxă, www.ortodox.md, care a cooptat peste douăzeci de slujitori, teologi, jurnalişti şi intelectuali ce abordează teme religioase.

\r\n

În vremea când majoritatea credincioşilor apelează la noile tehnologii informaţionale, care garantează accesul operativ unui public larg, credem că glasul Ortodoxiei necesită a fi auzit şi luat în seamă.

\r\n

Cu acest prilej vă aducem la cunoștina frățiilor voastre că pagina parohiei noastre a fost inclusă în catalogul RESURSE ORTODOXE   http://ortodox.md/resurse-ortodoxe/ iar Cuvântul părintelui Ioan Plămădeală la lansarea site-ului catedralei Schimbarea la Față, a fost republicat în paginile portalului www.ortodox.md cu titlul: Prot. Mitr. Ioan Plămădeală: Să nu se întâmple că accesăm mai des un site ortodox, decât păşim pragul unui sfânt locaş ortodox…

Sincere felicitări slujitorilor şi credincioşilor din Durleşti cu prilejul hramului

Durleştenii îi cinstesc pe Sfinţii Voievozi drept protectori ai localităţii. Cu acest prilej lumea dreptcredincioasă s-a adunat la biserica din centrul orăşelului.

\r\n

Drept invitat a fost şi Prot. Mitr. Ioan Plămădeală, parohul Catedralei „Schimbareala Faţă”, care a liturghisit alături de slujitorii veniţi să împărtăşească bucurie zilei.

\r\n

După slujbă cucernicul părinte s-a adresat către adunarea bine-credincioasă, venind cu un cuvânt de învăţătură, dar şi de felicitare din partea enoriaşilor săi. (mai mult…)

Pelerinaj la locurile sfinte din Grecia și Italia

În perioada de 7 – 21 octombrie un grup de creștini împreună cu parohul catedralei ”Schimbarea la Față”, prot. mitr Ioan Plămădeală a săvârșit un pelerinaj de neuitat la locurile sfinte din Grecia și Italia.

\r\n

Prima oprire pelerinii au  făcut-o la complexul monahal ”Meteora” unde au vizitat cele 6 mănăstiri care funcționează și în ziua de azi. Începând cu secolul XI perlele duhovnicești care încununau  crestele acestor stânci au fost cu mult mai multe și anume: Măn. Sf. Gheorghe, Măn. Sf. Nicolae, Măn. Sf. Duh, Măn. Întâmpinarea Domnului, Măn. Nașterea Maicii Domnului, Schitul Dupiani, Măn. Sf. Apostoli, Măn. Sf. Grigorie, Măn. Sf. Antonie, Măn. Atotputernicului Dumnezeu, Măn. Sf. Ioan Botezatorul, Măn. Sf. Modest, Măn. Sf. Petru, Măn. Sf. Dumitru și altele

\r\n

Astăzi au rămas doar 6 mănăstiri pe care am avut fericita ocazie să le vizităm și noi. Și anume: (mai mult…)